Følgende etatsledere er foreløpig oppenvnt:

  • Anne Skoglund (Alta), etatsleder for forkynnelse
  • Roger Blindheim Horntvedt (Bugården), etatsleder for administrasjon
  • Thor Andreas Moe Slinning (Søndre Slagen), etatsleder for program

Det er fortsatt noen posisjoner ledige i hovedkomiteen, og vi søker deg som ønsker å være med å lede vårt største og viktigste arrangement. Hovedkomiteen har det totale ansvaret for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av landsleir 2018. Hovedkomiteens arbeid ledes av landsleirsjef. Hovedkomiteen behandler saker knyttet til oppbygging av leirorganisasjonen, legger rammene for arbeidet og følger opp framdrift og økonomi. Hovedkomiteen blir oppnevnt av Landsstyret etter innstilling fra landsleirledelsen.

De ulike etatene i leirorganisasjonen er ikke endelig fastsatt, men vi trenger fortsatt folk som kan tenke seg å lede landsleirarbeidet med:

  • Teknisk
  • Intendantur
  • HMS
  • Informasjon og markedsføring

Personer til hovedkomiteen vil ha ansvar for etater, med underkomiteer, og må være flinke til å engasjere, motivere og lede andre frivillige i arbeidet med landsleiren. Arbeidet med landsleir 2018 vil vare fra starten av 2016 til høsten 2018. Det må regnes med en del møtevirksomhet i forbindelse med HK-møter, komitemøter og stabssamlinger. Landsleir 2018 arrangeres i Lånke i Stjørdal kommune.

Meld din interesse snarest til landsleir@kmspeider.no!

Speiderhilsen fralandsleirsjef Astrid Østensen og viselandsleirsjef Alf Egil Aaberge