På Spf-styremøtet 19. mai vedtok styret å sette av 500 000 kr til oppstart av den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2019, og å betale tilbake de resterende midlene, 2 584 000 kr, til de norske deltakerne på jamboreen i 2015, det vil si speidere, ledere, stab og norske deltakere i leirens International Service Team.

Sikrer et godt utgangspunkt for neste leir

Etter World Scout Jamboree 2011 ble det satt av 350 000 kr som startkapital for den norske kontingentens deltakelse på verdensspeiderleiren i Japan i 2015. Å sette av en beløp med dette formålet har vært vanlig praksis for å sikre økonomisk handlekraft fra starten av for den norske kontingenten på neste verdensspeiderleir.

Hva er årsakene til resultatet fra leiren i Japan?

Den norske deltakelsen på verdensspeiderleiren var et stort prosjekt, også økonomisk. Ved alle prosjekter er det viktig å ta høyde for uforutsette hendelser. En sikkerhetsmargin på 10 % av deltakeravgiften ble lagt inn i budsjettet for den norske deltakelsen i Japan i 2015. Sikkerhetsmarginen er tenkt å dekke uforutsette kostnader. Hendelser som busshavari, streiker, behov for ekstra overnattinger eller nye flybilletter, samt, i verste fall, naturkatastrofer, får store økonomiske konsekvenser når en reiser med mange hundre deltakere. I forbindelse med leiren i Japan ble sikkerhetsmarginen ikke brukt. Den bidro dermed vesentlig til å gi et godt økonomisk resultat.

En annen viktig faktor som bidro til resultatet, var prisene på flybilletter. Den norske kontingentens reisebyråpartner klarte i et krevende marked med knapphet på flybilletter – fordi titusenvis skulle reise til og fra Japan samtidig – til sist å skaffe flere hundre vesentlig mye rimeligere billetter enn fryktet. Andre lands kontingenter var til sammenlikning mye mindre heldige.

Valutakursene er en usikker faktor i et stort internasjonalt prosjekt som en jamboreedeltakelse er. Disse utviklet seg denne gangen ugunstig i forhold til budsjett. Dette ble møtt med to tiltak. Flest mulig kostnader ble bundet tidligst mulig fordi mye tydet på at utviklingen ville fortsette, noe den også gjorde, og kostnader ble kuttet.

Protester mot det opprinnelige vedtaket

På Spf-styremøtet i mars ble det fattet vedtak om at overskuddet skulle gå til oppstart og sikkerhetsmargin til neste verdensspeiderleir, til internasjonale aktiviteter i begge forbund, til et Youth Empowerment in Scouting-prosjekt i Spf, og til en ettergodtgjørelse for administrativ støtte til begge forbund knyttet til leiren i Japan fordi det på grunn av bl.a. mange flere norske deltakere ble brukt vesentlig mer ansattressurser i forbindelse med denne verdensspeiderleiren enn den forrige. Dette vedtaket ble møtt av protester fra medlemmer av kontingentledelsen, fra enkeltpersoner, fra ulike grupperinger og fra foreldre til speidere som hadde deltatt på leiren i Japan. Spf-sjefene vedtok derfor at saken skulle opp på Spf-møtet 19. mai, og at tilbakebetaling måtte vurderes på nytt.

Spf-styret og Spf-sekretariatet har i etterkant av møtet i mars mottatt ulike innspill til løsning fra flere hold, og har gjort en grundig vurdering av flere mulige alternativer.

Til tross for at det nå er vedtatt tilbakebetaling mener Spf-styret at det ikke kan være slik at det skal være et krav om at deltakerne alltid skal dele et eventuelt overskudd. En viktig grunn til dette er at det er utenkelig at deltakerne skal være med å dele et mulig underskudd. Derfor mener Spf-styret at vedtaket ikke skal danne presedens for framtidige arrangementer.

Deltakerne på verdensspeiderleiren i Japan vil få refundert pengene fortløpende, men en må regne med at dette vil ta noen uker å administrere.

Her kan du lese protokollen fra Spf-styremøtet 19. mai.