Arbeidsgruppen for ny strategi 2020-2025 skal jobbe med å utarbeide en ny strategi for perioden 2020-2025 som skal behandles på landsting i 2019. Strategigruppen skal gjøre forundersøkelser, involvere de ulike deler av organisasjonen, og utarbeide forslag til ny strategi og satsningsområder. Strategien skal bygge på eksisterende kunnskap og status, og bidra til at organisasjonen når sine mål.

Søker etter tre medlemmer

Vi søker nå etter tre medlemmer til strategigruppen med ulik alder og erfaring. I tillegg til de tre medlemmene vil strategigruppen bestå av landssjef/viselandssjef, ett valgt landsstyremedlem, et medlem nominert av rovernemnda og generalsekretær. Strategigruppen konstituerer seg selv med leder. Det skal tilstrebes lik representasjon av begge kjønn. Generalsekretær fungerer som sekretær for strategigruppen. Landsstyret er oppdragsgiver og strategigruppen rapporterer til landsstyret.

Strategigruppens virksomhetsperiode er fra oppnevning og oppstart høsten 2017 og fram ny langtidsstrategi er vedtatt på landsting i 2019. Strategigruppen leder arbeidet med ny strategi i henhold til vedtatt prosjektplan og framdriftsplan.

Ansvar og oppgaver

  • Strategigruppen skal jobbe med innhold og retning for strategien. De innspillene som kom fra spørreundersøkelsen i 2017, patruljeførerting, kretsenes årsmøter, roverkongress, landsting og lederkonferansen tas med i diskusjonen.
  • Strategigruppen skal involvere de ulike deler av organisasjonen i utformingen av strategien, og lage en plan for hvilke forundersøkelser de ønsker å gjøre, og hvordan disse gjennomføres.
  • Det skal hentes inn ekstern fagkompetanse og ekspertise til rådføring på aktuelle områder dersom dette ikke allerede finnes internt i strategigruppen.
  • Den endelige strategiplanen skal ha få og tydelig definerte mål og retning, og definere kritiske suksessfaktorer for hvordan vi skal nå disse målene. Strategigruppen skal som en del av planen si noe om hvordan implementeringen av strategien skal foregå.
  • Strategien skal være konkret og relevant for hvert enkelt medlem, enten det er i gruppe, krets eller forbund.

Meld din interesse

Er dette noe for deg, eller kjenner du noen som kan ha interesse for å delta i denne arbeidsgruppen? Meld din interesse på post@kmspeider.no eller ring 22 99 15 50.