Har du lyst til å være KFUK-KFUM-speidernes representant i LNU-styret? Landsrådet for barne- og ungdomsorganiasjoner ønsker nominerte kandidater fra medlemsorganisasjonene.

Her er litt informasjon om hva som kreves for å bli nominert til styreverv i LNU:
For å kunne stille til valg må du nomineres av organisasjonen du representerer. Er du interessert kan du sende inn en kort søknad der du forteller hvem du er, hvorfor du vil stille til valg, bakgrunn fra organisasjonen, samt hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Det er også fint om du kan oppgi referanser. Søkanden sendes til post@kmspeider.no. Frist for å søke er 20. februar 2017. Det er landsstyret som nominerer kandidater.

Alle organisasjoner som er ordinære medlemmer eller etableringsmedlemmer i LNU kan nominere kandidater til verv. Som styremedlem vil man være med å påvirke arbeidet og prioriteringene som gjøres i LNU, på vegne av både seg selv og den medlemsgruppen organisasjonen man representerer tilhører. Det er en unik mulighet til å være en del av en stor paraplyorganisasjon som jobber med politisk påvirkning, forvaltning og kompetanseheving.

I 2017 er disse vervene på valg:

  • 1 leder i styret
  • 4 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer til styret
  • 2 medlemmer til kontrollkomiteen
  • 1 medlem til klageutvalget
  • 6 medlemmer til valgkomiteen

Det er viktig at de som stiller til valg har mulighet til å delta på styremøtene og bidra i LNUs nasjonale og internasjonale politiske arbeid. Det er også ønskelig at styremedlemmene kan bidra i LNUs kursopplegg, som representanter i arbeidsgruppene for FN- og Nord/Sør-spørsmål, eller i den kontinuerlige utviklingen av LNUs virksomhet. Mulighet til å bruke tid utover styremøtene vil vektlegges av valgkomiteen.

Andre verv
LNUs kontrollkomité har som oppgave å føre tilsyn med LNUs forvaltning, og kontrollere at styrets arbeid er i tråd med vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen behandler også innkomne klager på LNUs støtteordning sammen med klageutvalget, som er siste klageinstans i LNU.
Valgkomiteen består av seks medlemmer fra LNUs ordinære medlemmer eller etableringsmedlemmer, og ett medlem valgt av styret i LNU. Komiteens medlemmer velges for ett år og skal innstille på valg av styre, kontrollkomité og klageutvalg til representantskapet.