BESKRIVELSE AV VARDEBRENNING

Planlegging

 • Kontakt det lokale brannvesenet og fortell hvor og når dere skal ha vardebrenning. 

 • Skaff materialer. Dere kan bruke paller og ved. Hør for eksempel med lokale bedrifter om de har paller dere kan få. 

 • Kontakt lokalavisa og inviter dem med på vardebrenningen. Informasjon dere bør ha med er: Når og hvor dere skal brenne varden, hvem som arrangerer og hvorfor dere markerer verdenstenkedagen på denne måten. Bruk gjerne relevante deler av teksten i appellen. 

 • Inviter gjerne med speiderforeldre og andre samarbeidspartnere.
   

Gjennomføring

 • Tirsdag 22. februar tenner speidergrupper over hele landet varde. Velg selv et tidspunkt som passer deres gruppe. 

 • Sted: Vi anbefaler et åpent sted med kort gåavstand. Det kan for eksempel være en plass i fjæra, en liten topp eller bålplassen ved speiderhuset. 

 • Tidsbruk: Beregn omtrent en halvtime til selve vardebrenningen. Legg til tiden det tar å gå til vardestedet.

 • Appell: Under ser du en ferdig appell dere kan lese når dere har tent varden. Her kan du også se hvordan speiderne kan lage sin egen appell

Dette er et forslag til gjennomføring. Nedenfor finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre møtet. 

ÅPNING 

 • Ønsk velkommen til vardebrenning. Bruk introduksjonsteksten under til å fortelle hvorfor dere har invitert til vardebrenning. 

 • Når varden er tent, kan dere lese opp en bålinnvielse. En bålinnvielse er et lite dikt som leses i starten av et leirbål.

AKTIVITET 1 - APPELL

En speider eller leder leser opp appellen om jenter og klima:

Kvinner og jenter har blitt behandla som mindre verdt enn menn i lang tid. I mange land har ikkje jenter rett til å gå på skule, og dei blir solgt av familien til menn som vil gifte seg med dei. I Norge tener kvinner generelt mindre pengar enn menn sjølv om dei har same jobb. Kvinner blir i mykje større grad utsett for vald av kjærasten sin enn det menn blir. Difor må vi arbeide for meir likestilling både i Noreg og i resten av verda. Likestilling betyr ikkje at kvinner og menn skal bli like, men at våre rettar og moglegheiter ikkje skal bestemmast av kva kjønn mehar. Diskriminering mot kvinner og jenter tek ulike former i ulike delar av verda, men ingen land i verda har nådd fullstendig likestilling.

Årets tema for Verdstenkedagen handlar om jenter og kvinner si rolle i kampen mot klimaendringar. Visste du at kvinner og born har eit 14 gongar større sannsyn for å dø i ei krise enn det menn har? Når det skjer ei krise i eit land - anten det er ei naturkatastrofe, krig eller ei økonomisk krise, blir helsesystemet sett på prøve. Sjukehusa blir fulle og legane får for mykje å gjere. I slike situasjonar er det kvinner si seksuelle og reproduktive helse som blir nedprioritert - altså den helsehjelpa som gravide kvinner og nyfødte born får. I staden for at klimakrisa skal gå ut over jenter i verda bør vi bruke dei ferdigheitene som jenter har til å løyse utfordringane vi står ovanfor. Vi bør gi jenter moglegheit til å utdanne seg og få jobb, og bruke kvinner i forskning på for eksempel berekraftig matproduksjon, medisin, energi og avfallshandtering. 

For jenter er nemleg NØYAKTIG like mykje verdt som gutar. Og jenter fortener AKKURAT dei same rettane og moglegheitene som gutar gjer.

Les tenkedagshilsen for 2022 fra Landssjefen og Speidersjefen, og se en liten tenkedagsfilm-hilsen til alle speidere i hele verden.

AKTIVITET 2 - LAURENTSIA

Blir det kaldt? Syng Laurentsia for å få varmen i kroppen! Lær dere sangleken Laurentsia her

AKTIVITET 3 - QUIZ

Bruk denne tenkedagsquizen for å lære deltakerne mer om tenkedagen.

LEK - ELV ELLER STRAND

På tenkedagen tenker vi ofte på speidere i andre land og det kan vi gjøre ved å teste deres leker. I Bangladesh har speiderne en egen versjon av “Kongen befaler” kalt elv eller strand. Trykk her for å leke elv/strand fra Bangladesh. Snakk med speiderne om hvor Bangladesh er og hvilken hverdag speidere fra Bangladesh har. Kanskje sitter speiderne i Bangladesh og tenker på oss speidere i Norge?

ANDAKT

Les andakten Den gylne regel

AVSLUTNING

Speiderbønn.
Vær beredt - Alltid beredt.