Frifond barn og unge

Frifond er en tilskuddsordning som er opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn i Norge. Midlene kommer i hovedsak fra overskuddet til Norsk tipping, samt at en liten del bevilges direkte fra Kulturdepartementet. KFUK-KFUM-speiderne mottar sitt Frifond-tilskudd via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Grunnlaget for tildelingen av Frifond-støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er blanta annet basert på antall betalende medlemmer under 26 år. LNUs retningslinjer for Frifond finner du her.

KFUK-KFUM-speiderne fordeler igjen denne støtten til alle våre lokale grupper, etter retningslinjer fastsatt av landsstyret.

Frifondmidler 2019

NB! Nye retningslinjer fra og med april 2019. 

Landsstyret har godkjent at kriteriene for tildeling av frifondsmidler skal være i samsvar med enhver tid gjeldende retningslinjer til LNU. I retningslinjene § 10.7 står det også hva Frifondmidlene ikke kan brukes til. Frifondmidlene utbetales til speidergruppene, og fordelingen skjer på to måter, via årsrapportinnlevering og etter søknad. 

Tildeling via årsrapportinnlevering
Godkjente grupper som sender inn årsrapporten innen den årlige fristen vil få tildelt frifondmidler.
Frifondstøtten knyttet til årsrapporteringen gis på to måter:

 1. På årsrapportskjemaet stilles det spørsmål knyttet til strategiske satsningsområder. Hvert positive svar gir uttelling i form av støtte.
 2. Støtte gis per speider under 26 år som har betalt kontingent foregående år. For å få denne støtten må gruppen levere årsrapporten elektronisk via medlemsregisteret. 

I årsrapporten står det hvor mye gruppen har fått tildelt i Frifondmidler i rapportåret. Gruppen må bekrefte at tildelt sum er brukt opp innen 30. juni året etter tildelingsåret, samt skrive hvilke aktivtiter midlene er brukt til. Eventuelle restmidler vil kreves tilbakebetalt.

Tildeling ved søknad
Grupper kan søke om Frifondmidler til følgende tiltak:

 • Prosjekter. Prosjekter som innebærer kompetanseheving hos speidere og ledere, dvs. deltakelse på kurs regionalt eller lokalt. 
 • Veksttiltak. Eks: åpne arrangementer, vervekampanjer eller prosjekter i samarbeid med menigheten.
 • Kursavgift. Gruppene kan søke om Frifondmidler til å få dekket deler av kursavgiften for støtteberettigede nasjonale kurs og arrangementer. Med støtteberettiget menes kurs og arrangementer som er kompetansehevende og som kommer lokale speidergrupper til gode. Dette må søkes om etter arrangementet er gjennomført. Det framgår av arrangementsoversikten på kmspeider.no hvilke kurs som gir Frifondstøtte.
 • Reisestøtte. Det kan søkes om reisestøtte til alle kurs og arrangementer som oppfyller vilkårene ovenfor.
 • Oppstartstøtte. Nystartede speidergrupper kan søke om oppstartstøtte.


Hva kan en forvente å motta i støtte?

 • 50% av deltakeravgiften til støtteberettigede nasjonale kurs og arrangementer.
 • I tråd med strategiske satsninger vil deltakere som gjennomfører spesielt prioriterte kurs innenfor program og ledelse kunne få dekket 75 % av kursavgiften. Hvilke kurs dette gjelder fremkommer av arrangementsoversikten.
 • Det utbetales en fast sats på 200 kr for hver deltaker som gjennomfører patruljeførerkurs. 
 • Det gis en fast sats på 50 kr for hver deltaker i kretsens uttak til NM i speiding. 
 • Det gis ikke støtte til internasjonale arrangementer. 


MERK
Utbetaling skjer til den gruppen hvor deltakeren har betalt forbundskontingent. Maksimalt totalt støttebeløp per deltaker per arrangement er 3000 kr. Beløp under 300 kr utbetales normalt ikke.              

Hva kan man regne med å få i reisestøtte?
Reisestøtte begrenses normalt oppad til 50% av reiseutgifter. Reiseutgifter for deltakelse i NM i speiding kan dekkes med opptil 75 %. 

Utfyllende opplysninger

 • Søknadsfrister er 1. mai og 25. november
 • Svar på søknader vil foreligge noen uker etter søknadsfristene.
 • Det kan ikke søkes før en aktivitet har funnet sted.
 • Det skal søkes innen første frist etter at en aktivitet har funnet sted. 
 • Søknadsskjemaet som finnes på kmspeider.no skal benyttes.
 • Det skal kun være ett prosjekt per skjema.
 • Regnskapsbilag sendes ikke inn, men oppbevares lokalt (krav til oppbevaring er fem år).
 • Ved reise forutsettes det å bruke rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil skal forbundets satser benyttes. Disse framgår av oppgjørsskjema som finnes på kmspeider.no.
 • Navn på medlemmer skal fylles inn når det søkes kurs- og reisestøtte. Det gis kun støtte for betalende medlemmer i gruppen. Det gis ikke støtte for sekundærmedlemmer. 
 • Det vil være mulig å få et generelt forhåndssignal for hvor mye en gruppe kan forvente å få i støtte for en gitt aktivitet. Ta i så fall kontakt med forbundskontoret.
 • Det betales normalt ikke ut forskudd.
 • Midlene utbetales til lokallagene senest 1. desember.
 • Midlene må brukes opp av speidergruppene senest 30. juni året etter tilskuddsåret.
 • Det vil ikke være mulighet til å søke om nye midler før gruppen har rapportert på at de har brukt opp allerede tildelte midler fra i fjor. 
 • Søknader som ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer kan bli avvist.
 • Klagefrist på tildelingsvedtak er to uker etter mottatt svar fra forbundskontoret.
 • Det gis ikke støtte til internasjonal aktivitet. 


Administrasjonskostnad
KFUK-KFUM-speiderne beholder 5 % av tildelt tilskudd for å dekke administrasjonskostnader, i tråd med gjeldende retningslinjer.

Søknadsskjema (PDF) (DOC)