Vil du engasjere deg på nasjonalt nivå, jobbe med spennende saker, og bidra til organisasjonens utvikling på viktige områder? Da bør du søke om plass i et av utvalgene nå! 

Det er fire plasser i hvert utvalg, med unntak av Internasjonalt utvalg som allerede har fylt to plasser. Utvalgenes medlemmer oppnevnes av landsstyret, og det tas sikte på en felles oppstartshelg for de nye utvalgene tidlig til høsten.

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg skal jobbe for at KFUK-KFUM-speiderne skal være en aktiv aktør på den internasjonale arenaen, og sikre at vi har unge engasjerte medlemmer som er orientert om hva som foregår i organisasjonen på internasjonalt nivå.

Utvalg skal bistå forbundets ICer med å holde oversikt og komme med anbefalinger om internasjonale prioriteringer, og fungerer som høringsinstans for endringer i Spf sitt WAGGGS og WOSM policydokument.

Internasjonalt utvalg bistår med å finne frivillige til å lede og delta på internasjonale arrangementer, søke penger til prosjekter som løfter det internasjonale arbeidet, og kan bli forespurt å representere forbundet i internasjonale sammenhenger.

Programutvalget

Programutvalgets formål er å utvikle materiell og programtiltak som utfyller det speiderprogram som allerede finnes i forbundet.

Utvalget har ansvar for å finne kampanjer og prosjekter som hjelper grupper og kretser til å bruke speiderprogrammet, øke samfunnsengasjementet, og gi speiderne opplevelser for livet. Program rettet mot en spesifikk aldersgruppe, der speiderne får fordype seg i temaer fra speiderprogrammet, er å foretrekke.

Ledertreningsutvalget

Ledertreningsutvalgets formål er å vedlikeholde KFUK-KFUM-speidernes ledertrening i tråd med forbundets mål, strategier og tiltaksplaner.

Utvalget har ansvar for å oppdatere kurs, kursmanualer og kursmenyen ved behov.

Utvalget skal også bidra til å finne nye kursholdere og oppdatere kursholderbasen på nasjonalt nivå sammen med ledertreningsansvarlig på forbundskontoret. En annen viktig oppgave er å informere kretser og grupper om forbundets ledertrening og kursmeny.

Les mer om utvalgene og de vedtatte mandatene på kmspeider.no/ledigeverv.