Speiderloven er en del av Spf sine vedtekter, og derfor er det bare Spf-representantskapet som kan endre speiderloven. På representanskapsmøtet møter representanter fra begge forbundene med til sammen ti stemmer hver. For å vedta endringer i speiderloven kreves det 2/3-flertall og 2. gangsbehandling på et påfølgende representantskapsmøte. Etter Norges speiderforbund sitt speiderting og KFUK-KFUM-speidernes nylige avsluttede landsting har begge gitt sine anbefalinger. Det virker som det er stor enighet om at forbundene kan ha hver sin paragraf 1, en med og en uten Gud i teksten, og det virker til å være et ønske om at resten av speiderloven skal være felles for hele speider-Norge.

Allerede i november anbefalte speidertinget §1b En speider søker sin tro og respekterer andres og å bevare §§ 2-10 i den eksisterende speiderloven, mens landsting anbefalte: §1a En speider er åpen for Gud og speiderlovkomiteens forslag tilnye §§ 2-7.

Norges speiderforbund ser ut til å bevege seg mot det som i speiderbevegelsen internasjonalt omtales som en open association mens KFUK-KFUM-speiderne forblir en single faith association. Internasjonalt har ikke speiderbevegelsen krav om kristen tro, men en åndelig dimensjon. Det finnes for eksempel flest muslimske speidere i verden.

Landsting var ikke entydig i sine vedtak om speiderloven, og det kan synes som det var et generasjonsskille. De yngste delegatene (roverne og patruljeførerne) hadde motforslag til landsstyrets innstilling og foreslo en ny §1: En speider er åpen for Gud og respekterer andres tro,samt en blanding av nye forslag med eksisterende speiderlov. Dette forslaget falt med bare én stemme.

Av de som var på talerstolen på landsting ble det fremhevet viktigheten av å respektere andres tro i et flerkulturelt samfunn, og at dette også er på linje med den internasjonale speiderbevegelsen. På den andre siden ble det hevdet at å være åpen for Gud ikke utelukker respekt for andres tro, og at det også er helt vesentlig for en speider å respektere andres tro og kulturer. Dette er blant annet svært sentralt i speidingens fokus som fredsbevegelse.

For litt over en uke siden drøftet Spf-styremøtet sin innstilling til representantskapet med utgangspunkt i de løsningsforslagene som synes mest sannsynlig. Disse skal drøftes videre med de respektive speider- og landsstyrer i forkant av representantskapsmøte. Avhengig av hva representantskapet beslutter på Bryne vil vedtaket bli lagt frem til speider- og landsstyret før et nytt representantskapsmøte 2. gangsbehandler speiderloven trolig en gang i løpet av høsten 2015.

Fortsatt er det mye uvisst om speiderloven, men vi er litt nærmere en avgjørelse. Og en ting vet vi sikkert; speiderlov kommer vi fortsatt til å ha!