Bokmål
Rammer og forberedelser:

Sted: Finne et egnet sted til gudstjenestested. Det bør ikke være mer enn 100 mennesker pr Scouts own. Varighet: 30-45 minutter.
Fordeling av oppgaver: Må være gjort på forhånd. Det er viktig at speiderne deltar i forberedelse og gjennomføring.

Gjennomføring

Samling: 
Ring i klokkene, bruk for eksempel grytelokk 
SANG: 120 Vi tar hverandres hender eller 82 Herre Gud, ditt dyre navn

Nådehilsen:
L: «Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.»

Samlingsbønn: 
Alternativ 1: 
L: La oss be
Speider: Her er jeg, Herre, i ditt hus. Jeg vil være i din nærhet i mitt liv, i denne timen, i dette fellesskapet. La ditt rike komme og din vilje skje. Amen (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)
Alternativ 2: 
L: La oss be mens vi gjør bevegelser sammen.
Løftede hender
Speider: Kjære Gud, du er hos oss. Tenn ditt lys i oss.
Hendene i kryss foran brystet
Speider: Kjære Jesus, du går med oss. La oss få leve i din fred.
Hendene mot hverandre foran brystet med fingertuppene opp
Speider: Kjære Gud, du ser oss. Ta imot våre tanker og stille bønner.
Hendene strakt ut foran oss med håndflatene opp
Speider: Kjære Jesus, du tar våre hender i dine. Led oss på din gode vei.
Vi tar dem som sitter ved siden av oss, i hånden.
Speider: Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene. Hjelp oss å se hverandre med kjærlighet.

Kyrie
Speider: Du, Herre, som ser og kjenner mitt navn og vet mer om mitt liv enn meg selv, miskunne deg over meg. (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)

Gloria
Speider:
Jeg tilber deg, Herre, for din nærhet og din fred. Slik englene sang til din ære over Betlehemsmarkene, synger jeg: Ære være Gud i det høyeste. (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)

SANG: 105 - Måne og sol

Ordet:
L: La oss høre Herrens ord.
Tekstlesning – aktuell tekst ut fra den valgte andakten. Mulighet for dramatisering: - Aktualisering, kontekstualisering eller tett opp mot bibelteksten. 

SANG: 63 Fader, du har skapt meg eller 77 Han har den hele vide verden

Andakt med aktivitet - Det ligger forslag til aktivitet under alle aktuelle andakter.

SANG: 95 Vær meg nær, å Gud eller 59 Du er hellig, du er hel

Syndsbekjennelse
L: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder eller La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.
Alternativ 1:
Alle: Hellige Gud, du har vist oss din gode vilje for livet. Du har gitt oss én jord til bolig for alle mennesker. Vi bekjenner at vi ved våre holdninger og handlinger skader det liv du har skapt, og har gjort deg imot. Tilgi oss vår synd. Gi oss visdom og mot til å gjøre din vilje. Amen (Fra Gudstjeneste for Den norske kirke (2011))
Alternativ 2:
Alle: Å Gud, du som ser alt. Sjå til dei eg har såra og gjort vondt i dag, vitande eller uvitande. Trøysta dei, gud. Velsigna dei rikeleg. Lær meg å sjå mine medmenneske med dine augo og gå med velsigning. Amen. (Kirkerådets arbeidsgruppe for Bønnebok (2002))
Alternativ 3:
Lage egen syndsbekjennelse.

Forbønn
L: La oss alle be:
Alternativ 1:
Speiderne kan lage egen bønn:

  • Noen setninger som handler om det vi har å TAKKE for.
  • Noen setninger som handler om det vi har å BE om/for.

Alternativ 2:
Speider 1: Far i himmelen. Takk for at du skapte oss, og takk for at du skapte jorden vi bor på. Takk for at du kjenner oss og elsker oss. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt.
Speider 2: Kjære Jesus. Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos. Takk for evnen vår til vennskap. Hjelp oss å være til stede for hverandre. La alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at alle mennesker er like viktige og like verdifulle. Vær hos alle som lider på grunn av uforstand eller ondskap. Hjelp oss til å kjempe mot undertrykkelse og urett.
Speider 3: Gode hellige Ånd. Du viser oss veien vi skal gå. Gi oss vilje og kraft til å gå den. Gi oss visdom og styrke så vi kan stå sammen. Du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver, og hjelp oss å være lys og salt i verden.
Speider 4: Vi ber for Futura, og for alle speiderne som er samlet denne uka. Vi ber også for alle våre speidersøsken nasjonalt og internasjonalt. Herre, du som ser og hører, ta imot våre bønner og vær ikke sen med dine svar, du kjærlighetens og visdommens kilde. (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)

Alle:
Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

SANG: 86 Ingen er så trygg i fare eller 59 Du er hellig, du er hel

Sendelse
Velsignelse:
L: La oss sammen be om velsignelse
Alle: 
Velsign oss, Gud Fader,
Velsign oss, Guds Sønn,
Velsign oss, Guds hellige ånd. Og la oss være til velsignelse.

SANG: 1 Speiderbønn

Nynorsk
​Rammer og førebuing:

Stad: Finne egna stad til gudsteneste. Det bør ikkje vere meir enn 100 menneske pr Scouts own. 
Lengde: 30-45 minutt.
Fordeling av oppgåver: Må vere gjort på førehand. Det er viktig at speidarane deltek i førebuing og gjennomføring.

Gjennomføring

Samling: 
Ring i klokkene.
SONG: 120 Vi gir kvarandre handa eller 82 Herre Gud, ditt dyre navn

Nådehelsing:
L: «Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.»

Samlingsbøn: 
Alternativ 1: 
L: Lat oss be
Speider: Her er jeg, Herre, i ditt hus. Jeg vil være i din nærhet i mitt liv, i denne timen, i dette fellesskapet. La ditt rike komme og din vilje skje. Amen (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)
Alternativ 2: 
L: Lat oss be medan vi gjer bevegelsar saman.
Lyfte hender
Speidar: Kjære Gud, du er hos oss. Tenn ditt lys i oss.
Hendene i kryss framfor brystet
Speidar: Kjære Jesus, du går med oss. Lat oss få leva i din fred.
Hendene mot kvarandre framfor brystet med fingertuppane opp.
Speidar: Kjære Gud, du ser oss. Ta imot våre tankar og stille bøner.
Hendene strekte ut framfor brystet med håndflatane opp.
Speidar: Kjære Jesus, du tek våre hender i dine. Lei oss på din gode veg.
Vi held dei som sit ved sida av oss, i handa.
Speidar: Gode Heilage Ande, takk for at vi ikkje er åleine. Hjelp oss å sjå kvarandre med kjærleik.

Kyrie
Speidar: Du, Herre, som ser og kjenner mitt navn og vet mer om mitt liv enn meg selv, miskunne deg over meg. (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)

Gloria
Speidar:
 Jeg tilber deg, Herre, for din nærhet og din fred. Slik englene sang til din ære over Betlehemsmarkene, synger jeg: Ære være Gud i det høyeste. (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)

SONG: 105 - Måne og sol

Ordet: 
L: Lat oss høyra Herrens ord.
Tekstlesing – aktuell tekst ut frå den andakta som blir vald. Høve til dramatisering: - Aktualisering, kontekstualisering eller tett opp mot bibelteksten. 

SONG: 63 Fader, du har skapt meg eller 77 Han har den heile vide verda

Andakt med aktivitet - Det ligg forslag til aktivitet under alle aktuelle andakter.

SONG: 95 Vær meg nær, å Gud eller 59 Du er hellig, du er hel

Syndsvedkjenning 
L: Lat oss bøye oss for Gud og sanna syndene våre eller Lat oss bøya oss for Gud og be om tilgjeving.
Alternativ 1:
Alle: Hellige Gud, du har vist oss din gode vilje for livet. Du har gitt oss én jord til bolig for alle mennesker. Vi bekjenner at vi ved våre holdninger og handlinger skader det liv du har skapt, og har gjort deg imot. Tilgi oss vår synd. Gi oss visdom og mot til å gjøre din vilje. Amen (Fra Gudstjeneste for Den norske kirke (2011))
Alternativ 2: 
Alle: Å Gud, du som ser alt. Sjå til dei eg har såra og gjort vondt i dag, vitande eller uvitande. Trøysta dei, gud. Velsigna dei rikeleg. Lær meg å sjå mine medmenneske med dine augo og gå med velsigning. Amen. (Kirkerådets arbeidsgruppe for Bønnebok (2002))
Alternativ 3:
Lage eiga syndsvedkjenning.

Forbøn
L: Lat oss alle be:
Alternativ 1:
Speidarane kan lage eiga bøn:

  • Nokre setningar som handlar om det vi har å TAKKE for.
  • Nokre setningar som handlar om det vi har å BE om/for.

Alternativ 2:
Speidar 1: Far i himmelen. Takk for at du skapte oss, og takk for at du skapte jorda vi bur på. Takk for at du kjenner oss og elskar oss. Hjelp oss til å ta vare på kvarandre og på alt det du har skapt.
Speidar 2: Kjære Jesus. Du fan vener du kunne gleda deg saman med og gråta hos. Takk for evna vår til venskap. Hjelp oss å vera til stades for kvarandre. Lat alle menneske finna nokon dei kan stola på. Du har vist oss at alle menneske er like viktige og like verdfulle. Ver hos alle som lid på grunn av uforstand eller vondskap. Hjelp oss til å kjempa mot undertrykking og urett.
Speidar 3: Gode heilage Ande. Du viser oss vegen vi skal gå. Gjev oss vilje og kraft til å gå han. Gjev oss visdom og styrke så vi kan stå saman. Du har kalla oss til å vera di kyrkje. Kom til oss med dine gåver, og hjelp oss å vera lys og salt i verda.
Speidar 4: Vi ber for Futura, og for alle speidarane som er samla denne veka. Vi ber også for alle våre speidersøsken nasjonalt og internasjonalt.

Herre, du som ser og hører, ta imot våre bønner og vær ikke sen med dine svar, du kjærlighetens og visdommens kilde. (Paul Erik Wirgenes, hentet fra Bønnebok for Den norske kirke)

Alle:
Vår Far i himmelen. Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi og tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freistning, men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen

SONG: 86 Ingen er så trygg på ferda eller 59 Du er hellig, du er hel

Utsending 
Velsigning:
L: Lat oss saman be om velsigning.
Alle: 
Velsign oss, Gud Fader,
Velsign oss, Guds Son,
Velsign oss, Guds heilage Ande. Og lat oss vere til velsigning.

SANG: 1 Speidarbøna