FORSLAGSSTILLER:
Kontrollkomiteen

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak 

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning.

 


 

1. Komiteens medlemmer Landsting 2019 – Landsting 2021

Inger Helen Jensen 
Anne Valen 
Arne Dahler 
Tor Marius Dahl (leder)

2. Komiteens oppgave 

Oppgaven er definert av Landstinget gjennom Organisasjonsbestemmelsene §6: «Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at Landstingets vedtak gjennomføres av Landsstyret i tråd med intensjonene i vedtaket, plandokumenter og budsjett. Komiteen rapporterer til Landsting.»

3. Arbeidsmåte 

Komiteen har benyttet følgende materiell i sine vurderinger: 

 • Vedtak i Landsting 2019, særlig strategiplan og budsjett 
 • Landsstyrets protokoller 
 • Saksdokumenter til Landsting 2021, særlig toårsmelding og regnskaper 
 • Kontakt med generalsekretær for innhenting av annen nødvendig informasjon og saksdokumenter. 

Komiteen har i perioden hatt syv telefonmøter.

4. Vurderinger 

Etter gjennomgang av dokumentene ser vi at landsstyret aktivt har arbeidet meget godt med gjennomføring av vedtak gjort av landsting.

 • Toårsmeldingen 
  2019 var siste året i strategien for 2015-2019, med en meget godt gjennomført innføring av nytt speiderprogram og fornyet ledertrening og fokus på vekst. Strategien for 2020-2025 ble vedtatt av landsstyret basert på drøftinger på landsting i 2019. Toårsmeldingen viser at landsstyret er godt i gang med å iverksette planene basert på strategien, på alle hovedområdene. Medlemsutviklingen har dessverre vist en nedgang siden 2017 og arbeidet med vekst i medlemstall er svært viktig.
   

 • Økonomi 
  Komiteen har løpende gjennom perioden behandlet regnskapsrapportene. Regnskapene viser samlet en god økonomisk styring og gir en oversiktlig beskrivelse av inntektene og hvordan disse er benyttet. 

  Økonomisk årsresultat for 2019 og 2020 er + 1,5 mill mot budsjettert – 0.7 mill.

  Regnskapet er revidert og godkjent av forbundets revisor. 


Komiteen anbefaler at: 

 • Regnskapene for hhv Nordtangen og Speiderbutikken AS legges frem for landsting til orientering. 
 • Budsjett-tall bør tas med i regnskapsoppstillingen for å synliggjøre for delegatene avvik i forhold til gjennomført aktivitet. 

Forbundet vårt har ved utløpet av 2020 omløpsmidler på 18,4 mill, - som er et betydelig beløp. For landstinget vil deler av dette kunne være en vesentlig ressurs i oppgaven med å utvikle forbundet videre ihht vårt formål.

5. Konklusjon

Komiteen konkluderer at landsstyret har gjennomført sitt arbeid i tråd med intensjoner og vedtak på Landsting 2019.