Sak 9.1 §6.2 Speiderløfte           
Sak 9.2 §8.2 Landsting (5. avsnitt)

SAK 9.1 - §6.2 Speiderløfte

 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Førstegangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av grunnreglenes § 6.2 Speiderløfte vedtas:"Bokmål: Jeg lover å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven". "Nynorsk: Eg lovar å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova".

LANDSSTYRETS INNSTILLING:
Vedtas


 

Bakgrunn

Landsstyret ønsker at speiderløftet skal være inkluderende og bruke et språk som barn og unge forstår. Visjonen vår for 2020-2025 er: "Rundt våre leirbål er det plass til alle", og et fokusområde  i strategien for samme periode er at vi skal være "åpne og inkluderende".

Gjennom tilbakemeldinger og samtaler med speidere og ledere har det over tid blitt tydelig at speiderløftet slik det er i dag oppleves ekskluderende av mange, og at det ikke er i tråd med grunnleggende prinsipper, strategi og åpent medlemskap. 

Formålsparagrafen sier at KFUK-KFUM-speiderne har som mål å "hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro…." (Grunnreglene §2)

I speiderloven brukes formuleringen: "1. En speider er åpen for Gud". Landsstyret opplever at dette er et språk som speiderne forstår, og som er gjenkjennelig.

Landsstyret er opptatt av at ny formulering av speiderløftet fortsatt skal følge de krav til speiderløftet som WAGGGS og WOSM stiller. De bærende prinsipper for alle speiderløfter verden over er at løftet skal inneholde elementene "Duty to God", "Duty to others" og "Duty to self". 

Landsstyret mener at formuleringen "Å være åpen for Gud" bedre beskriver at ikke alle speidere har en definert tro når de avlegger speiderløftet, men viser at man er åpen for å delta i et kristent arbeid der man får mulighet til å lære mer om kristen tro, og diskutere tro og tvil. 

Prosessen fram til forslaget

Landsstyret diskuterte speiderløftet med kretsenes representanter på Kretsforum i oktober 2020 og fikk gode innspill fra Kretsforum og rovernemnda. Landsstyret har vurdert flere alternative formuleringer fra tidligere landsting, samt nye formuleringer. 

For at kretsene og organisasjonen skulle få mulighet til å diskutere forslag til ny formulering i speiderløftet, drøfte forslaget på kretstingene, og få mulighet til å gi en tilbakemelding til landsstyret, ble et saksnotat med forslag sendt i forkant av kretsenes årsmøte. Målet har vært å komme frem til en formulering i samarbeid med kretsene som ivaretar intensjonen i landsstyrets forslag, og som organisasjonen kan enes om på landsting. 

Landsstyrets forslag som ble foreslått i notat sendt kretsene i januar:
 

§ 6.2 SPEIDERLØFTET

Bokmål:
Jeg lover 
å være åpen for Gud, 

hjelpe andre
og leve etter speiderloven.  

Nynorsk:
Eg lovar 
å vere open for Gud,

hjelpe andre
og leve etter speidarlova.

Dagens tekst 
 

§ 6.2 SPEIDERLØFTET

Bokmål:
I tro på Guds hjelp lover jeg:
å tjene Gud,

hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk:
I tru på Guds hjelp lovar eg:
å tene Gud,

hjelpe andre
og leve etter speidarlova.

Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet.

Dette forslaget ble først støttet av Rovernemnda, og senere også vedtatt på roverting 12.-14. februar. 

Etter beste evne

Landsstyret har diskutert om det bør være tydeligere at vi som mennesker og speidere gjør så godt vi kan, er i en prosess og handler "etter beste evne". Kan vi bruke formuleringen "å gjøre mitt beste"  eller "gjøre så godt jeg kan" i speiderløftet? Hva vil fungere best for speiderne? 

Aktuelle formuleringer på dette kan for eksempel være:
"Jeg lover å gjøre mitt beste for å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven". /
"Eg lovar å gjere mitt beste for å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova".

"Jeg lover å gjøre så godt jeg kan for å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven". /
"Eg lovar å gjere så godt eg kan for å vere open for Gud, hjelpe andre, og leve etter speidarlova".

Etter rådføring med Språkrådet har landsstyret justert formuleringene fra saksnotatet som ble sendt ut i januar.

Beskrivelse av praksis

Landsstyret foreslår også å flytte bestemmelser som beskriver bruk av speiderløftet fra grunnreglene til organisasjonsbestemmelsene. Tanken er at selve speiderløftet fortsatt skal stå beskrevet i grunnreglene, men at det som beskriver praksis og bruk av speiderløftet kan flyttes til organisasjonsbestemmelsene. Konkret går forslaget ut på å flytte setningen "Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet." fra Grunnreglenes § 6.2 Speiderløfte til Organisasjonsbestemmelsene § 9.2.1 Aldersinndeling.

Da må det først vedtas å fjernes fra grunnreglene ved førstegangsbehandling på landsting i 2021, og deretter innføres som en del av organisasjonsbestemmelsene samtidig som det vedtas fjernet fra grunnreglene for andre gang i 2023. 

Forslag og innspill fra kretsene

Siden landstinget gjennomføres digitalt har landsstyret ønsket dialog med kretsene om ordlyden i forslaget, og oppfordret til at eventuelle forslag til endringer i denne saken sendes inn i forkant, slik at også andre kretser har mulighet til å sette seg inn i, og diskutere innspill og forslag til endringer før landsting. 

Sunnmøre KFUK-KFUM-speidarar sendte innen fristen 16. januar inn en sak om speiderløftet til landsting, med forslag om følgende endring av ordlyden: 

§ 6.2 SPEIDERLØFTET

Bokmål:
Som speider lover jeg 
å være åpen for Gud,
 
hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk:
Som speidar lovar eg 
å vere open for Gud,

hjelpe andre
og leve etter speidarlova.

Innsendt sak med bakgrunnsinformasjon kan leses i sin helhet her.

Forslagene fra landsstyret og Sunnmøre krins har blitt presentert på landsting.no og i notatet som ble sendt til kretsene i januar. Fra kretstingene har det kommet gode tilbakemeldinger og mange kretser har uttalt støtte til landsstyrets forslag. Det har også kommet inn noen endringsforslag. 

Frist for innsending av endringsforslag er 9. april, en uke før landsting, slik at alle kretser har mulighet til å sende inn endringsforslag etter sine kretsting. Innsendte endringsforslag vil fortløpende presenteres på landsting.no.

Landsstyrets innstilling

Ny formulering av grunnreglenes § 6.2 Speiderløfte vedtas: "Bokmål: Jeg lover å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven". "Nynorsk: Eg lovar å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova".

SAK 9.2 - §8.2 Landsting (5. avsnitt)

 

FORSLAGSSTILLER:
Roverting

VEDTAKSKATEGORI:
Førstegangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av grunnreglenes § 8.2 (5. avsnitt) vedtas

LANDSSTYRETS INNSTILLING:
Vedtas ikkeBakgrunn

Gjennom året 2020 har rovernemnda sett mer på reglementet for ungdomsrepresentasjon på landsting. På landsting har hver krets mulighet til å sende kretsleder og tilleggsrepresentanter etter antall medlemmer i kretsen. I 2011 sendte roverting sak til landsting hvor forslaget var at kretsene skulle få mulighet til å sende en tilleggsrepresentant under 26 år til landsting. Landsting 2011 videreutviklet dette forslaget, og fordeling av representanter ble vedtatt på landsting i 2011 og andregangsvedtatt i 2013. Fordelingen som blir praktisert i dag vises i tabell 1.

Tabell 1: Representanter på landsting etter størrelse (medlemmer) til kretsen andregangsvedtatt landsting 2013. Side 33, sakspapirer til landsting 2013.

Størrelse

Kretsleder

Valgfri alder

Under 26

Total

0 - 299

1

1

 

2

300 - 599

1

1

1

3

600 - 899

1

2

1

4

900 - 1199

1

2

2

5

1200 - 1500

1

3

2

6

1501 - 2000

1

4

2

7

2001 - 2500

1

4

3

8

Det er svært gunstig at kretser får tileggsrepresentanter ved å inkludere personer under 26 år. De siste årene har det vært svært god representasjon av personer under 26 år på landsting. Vi ønsker at dette vedvarer, og sikre at det alltid er god representasjon av personer under 26 år på landsting.

Slik som det er i dag har kretsen mulighet til å ikke sende personer under 26 år, om ønskelig. Kretser med 1200-1500 medlemmer kan velge å sende seks representanter totalt, der to må være under 26 år. De kan også velge å sende fire representanter, og da ekskluder personer under 26 år. De mister da bare tilleggsrepresentantene under 26. Å ekskludere personer under 26 har ingen innvirkning på representanter over 26 år. 

Ved å endre §8.2 Landsting, slik som beskrevet her, vil det å ekskludere personer under 26 år ha en konsekvens for alle delegater utenom kretsleder. Dette vil sikre ungdomsrepresentasjon i fremtiden.

Ved å igjen bruke eksempelet med kretser som har 1200-1500 medlemmer ved fordelingen som vises i tabell 2 og den nye formuleringen av §8.2 blir det slik:
Kretsen har da fem tilleggsrepresentanter, minst  ⅓ av disse må være under 26 år, altså to stykker. Har ikke kretsen to tileggsrepresentanter under 26 år på landsting fører dette til at de mister tileggsrepresentanter frem til  ⅓ er under 26 år, såfremt de har mer enn en tileggesrepresentant igjen. For eksempel med én tileggsrepresentant under 26 år, kan de bare ha to tilleggsrepresentanter over 26 år. 

Tabell 2: Forslag for fordeling av representanter på landsting. Hvor da alle tilleggsrepresentanter er slått sammen, og minst ⅓ av disse skal være under 26 år. 

Størrelse

Kretsleder

Tilleggsrepresentanter,
minst ⅓ er under 26

Total

0 - 299

1

1

2

300 - 599

1

2

3

600 - 899

1

3

4

900 - 1199

1

4

5

1200 - 1500

1

5

6

1501 - 2000

1

6

7

2001 - 2500

1

7

8

Forslag til ny tekst

§ 8.2 Landsting (5. avsnitt)

For kretser som kan velge to eller flere
tilleggsrepresentanter, skal minst 1/3 av
tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved
utgangen av det kalenderåret landstinget møtes.

Dersom ⅓ av kretsens tilleggsrepresentanter ikke er under 26 år reduseres antallet tilleggsrepresentanter kretsen kan sende frem til dette kravet er oppfylt. Dersom en krets ikke har noen tilleggsrepresentanter under 26 får kretsen likevel sende én tilleggsrepresentant.

Nåværende tekst

§ 8.2 Landsting (5. avsnitt)

For kretser som kan velge to eller flere
tilleggsrepresentanter, skal minst 1/3 av
tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved
utgangen av det kalenderåret landstinget møtes.
Dersom kretsen ikke har slik(e) representant(er) mister
kretsen denne /disse stemmen(e)

Landsstyret vurdering

Landsstyret er glade for at roverting setter fokus på ung representasjon på landsting. Landsstyret er enige med intensjonen i forslaget om å sikre ung representasjon, og at kretsene må sørge for å fylle alle plassene for unge delegater på 26 år eller yngre. Likevel mener landsstyret at det ikke vil være riktig å frata en krets en rettighet de allerede har gjennom grunnreglenes § 8.2 Landsting, noe man i realiteten vil gjøre dersom forslaget vedtas.

Forslaget kan også ha utilsiktede konsekvenser som at en ved sykdom på valgt delegat ikke har mulighet til å erstatte denne, dersom det ikke finnes aktuelle kandidater på 26 år eller yngre. Landsstyret er også opptatt av at valgte kandidater til landsting skal være reelle valgte representanter, og ikke at unge delegater velges kun for syns skyld. 

Landsstyret mener grunnreglene § 8.2 Landsting i utgangspunktet er tydelig nok på dette, og at det gjennom presiseringer i invitasjon og oversikt over delegater til landsting ligger en tydelig forventning og intensjon om ung representasjon på landsting. Landsstyret innstiller derfor på å ikke vedta forslaget.

Vedlegg til 9.1 § 6.2 Speiderløfte