Kristen tro

Ved avslutningen av rovertiden har en rover opplevd kristent fellesskap gjennom speideraktiviteter i laget, kretsen og på landsplan, og gjennom deltagelse og ansvar i menighetens gudstjenester og aktiviteter. Roveren har utviklet en dypere forståelse og trygghet på hva kristen tro og tradisjon betyr for egen livstolkning og trospraksis

Ved avslutningen av rovertiden:

KJENNER

 • kjenner en rover hovedlinjene i det gamle og det nye testamentet.
 • kjenner en rover gudstjenestetradisjonen i sin egen kirke.
 • kjenner en rover forskjeller og likheter mellom kristen tro og andre verdensreligioner.

ERFART

 • har en rover erfart å delta i planleggingen og gjennomføringen av ulike typer gudstjenester.
 • har en rover erfart å delta på gudstjeneste i andre kirker enn den man selv tilhører. 
 • har en rover erfart å lage en andakt, lysandakt eller liknende og gjennomføre den med roverlaget eller på et speiderarrangement.
 • har en rover regelmessig erfart å delta i aktiviteter og samlinger som sikter mot å la den enkelte rover vokse i bevissthet om egen tro.
 • har en rover regelmessig erfart å delta i et miljø som reflekterer over sammenhengen mellom egen tro og eget liv.
 • ​har en rover regelmessig erfart å delta i et miljø som reflekterer over sammenhengen mellom egen tro og aktuelle samfunnsspørsmål.

Fellesskap

Ved avslutningen av rovertiden har en rover opplevd speiderfellesskap gjennom aktiv deltagelse på turer og arrangementer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Roveren har utviklet et reflektert forhold til sammenhengen mellom egne idealer og KFUK-KFUM-speidernes idealer. En rover har utviklet en demokratisk holdning, empati og solidaritet med andre mennesker i Norge og internasjonalt.

Ved avslutningen av rovertiden:

KAN

 • vet en rover hvordan Norges KFUK-KFUM-speidere er bygd opp, og har erfaring med å fremme egne forslag til demokratiske avgjørelser i laget, gruppa, kretsen eller på nasjonalt plan.

KJENNER

 • kjenner en rover KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og dens særpreg som en kristen ungdomsbevegelse.

ERFART

 • har en rover erfart det internasjonale speiderfellesskapet, og reflektert over hva som kjennetegner den norske speidertradisjonen.
 • har en rover erfart å ha lederoppgaver knyttet til den lokale gruppen, kretsen eller på nasjonalt plan.
 • har en rover erfart å være med på å arrangere internasjonale markeringer eller merkedager fra WOSM, WAGGGS, YMCA og YWCA, som Tenkedagen, St. Georgsdagen, internasjonal bønneuke eller lignende.

Personlig utvikling

Ved avslutningen av rovertiden har en rover opplevd å lede og bli ledet. En rover har mestret nye utfordringer, nådd egne mål, og skapt forandring. Roveren har utviklet et realistisk selvbilde knyttet til mestring, ledelse og å skape endring for seg selv og andre, og er fortrolig med hvordan han/hun kan utvikle disse evnene hos seg selv og andre.

Ved avslutningen av rovertiden:

KAN

 • kan en rover ta vare på sitt eget og gruppas utstyr.

KJENNER

 • har en rover erfart å ha lederansvar for andre speidere i ulike sammenhenger.
 • har en rover erfart å planlegge og lede en tur for laget eller en annen speiderenhet.
 • har en rover erfart å planlegge og lede et prosjekt eller arbeid som krever jevn innsats i minst tre måneder.
 • har en rover erfart å klare seg alene utendørs i en helg uten kontakt eller hjelp fra andre.
 • har en rover erfart, sammen med andre rovere, å designe, planlegge og gjennomføre et større selvstendig prosjekt innenfor kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv eller samfunnsengasjement.
 • ​har en rover erfart å motta og gi veiledning eller mentoring fra og til andre speidere.

ERFART

Friluftsliv

Ved avslutningen av rovertiden har en rover opplevd enkelt friluftsliv gjennom overnattingsturer og allsidige friluftsaktiviteter til alle årstider. Roveren har erfart naturen som en arena for utfordring, utfoldelse, læring og ledelse, og har utviklet respekt for naturens verdi, og et reflektert forhold til sammenhengen mellom egen livsstil og naturens begrensninger. Roveren kan gi gode friluftsopplevelser til andre, og gi andre mot og trygghet til å prøve nye ting. Roveren har utviklet en realistisk holdning til naturen og egne krefter.

Ved avslutningen av rovertiden:

KAN

 • kan en rover lede arbeidet med en risikovurdering knyttet til arrangement for laget, gruppen eller en annen enhet man skal lede på tur. Roveren kan lede arbeidet med å finne og iverksette relevante tiltak for å senke risikoen knyttet til bruk av åpen ild, kulde, pionering i høyden, tur i kano eller båt, og lignende.

KJENNER

 • kjenner en rover Norges KFUK-KFUM-speidere sitt sikkerhetshefte og er fortrolig med rutiner for hvordan man forebygger og håndterer ulykker på en tur.
 • ​kjenner en rover naturen og dyrelivet på hjemstedet sitt, og er fortrolig med mange turområder i sitt lokalmiljø.

ERFART

 • har en rover erfart mer krevende former for primitiv matlaging, som tørking, røyking og lignende.
 • har en rover erfart å delta i planleggingen, risikovurderingen og byggingen av et større pioneringsprosjekt.
 • har en rover erfart å planlegge og gjennomføre en helgetur i ukjent terreng alene.
 • har en rover turerfaring fra fjell, kyst og innland.
 • har en rover erfaring med å lage eget turutstyr.
 • ​har en rover erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre overnattingsturer utendørs til alle årstider.​

Samfunnsengasjement

Ved avslutningen av rovertiden har en rover opplevd å bidra til utvikling av eget lokalmiljø. Roveren har erfart og vet hvordan man bidrar til internasjonal solidaritet gjennom aksjoner og kunnskap. Roveren har utviklet holdninger og ferdigheter for å være en samfunnsaktør for sikkerhet, rettferdighet, miljøvern og fred.

Ved avslutningen av rovertiden:

KAN

 • kan en rover varsle og ta ledelsen på et skadested og behandle sår, kutt, brudd, sjokk, manglende puls og pust.
 • ​kan en rover varsle og ta ledelsen og starte relevante slukningstiltak ved brann utendørs og i bygg.

KJENNER

 • har en rover kunnskap om fattigdom, klimaendringer og demokratiutfordringer som lokale, nasjonale og globale problem, og kjenner handlingsalternativer som vil skape endringer på disse områdene.
 • har en rover kunnskap om diskriminering og vold basert på kjønn, seksuell legning, etnisitet eller religion, og kjenner handlingsalternativer som vil skape endringer på disse områdene.
 • har en rover kunnskap om FNs menneskerettigheter og kjenner til aktuelle utfordringer knyttet til disse, og kjenner handlingsalternativer som vil skape endring på disse områdene.
 • kjenner en rover til folkehelseproblemene i Norge og internasjonalt, og har et reflektert forhold til sammenhengen mellom egen helse og livsstil.
 • ​kjenner en rover symptomer på diabetes, epilepsi, astma og allergi.

ERFART

 • har en rover erfart å delta i et lokalt diakonalt arbeid og bidratt til å mobilisere yngre speidere til diakonal innsats.
 • har en rover erfart å delta i opplegg der man reflekterer over seksualitet, og hva som er gode grenser der barn, unge og voksne deltar på samme arena. 
 • har en rover erfart å delta på minst ett internasjonalt arrangement knyttet til en av verdensorganisasjonene WOSM, WAGGGS, YMCA eller YWCA.
 • ​har en rover erfart å delta i opplegg der man et reflekter over sitt eget digitale fotavtrykk, og hvordan lederoppgaver eller andre roller påvirker hvordan man oppfattes på nettet.