Kristen tro

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd kristent fellesskap gjennom speideraktiviteter i troppen og sammen med andre speidere og deltagelse i menighetens gudstjenester. En stifinner har utviklet trygghet og nys-
gjerrighet i møte med kirken og kristen trospraksis.

Ved avslutningen av sin stifinnertid:

KAN

 • kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.

KJENNER

 • kjenner en stifinner følgende bibelhistorier:


- Påske (Matteus 26,1–28,10)
- Den lille bibel (Johannes 3,16)
- Jesus og Tomas (Johannes 20,24–29)
- Enkens sønn i Nain (Lukas 7,11–17)
- Jesus metter 5000 (Johannes 6,1–15)
- Jesus går på vannet (Johannes 6,16–20)
- Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37–40)
- Samuel i templet (1. Samuelsbok 3)
- Guds løfte til Abraham (1. Mosebok 12,1–3)
- Mirjam redder Moses (2. Mosebok 2,1–10)
- Gud kaller Moses (2. Mosebok 2,23–3,15; 4,10–16)

 •  kjenner en stifinner til minst ett konkret misjonsprosjekt eller diakonalt prosjekt.
 • kjenner en stifinner til hvordan nattverd gjennomføres i deres kirke.
 • kjenner en stifinner seks kristne symboler.
 • kjenner en stifinner historien om minst en helgen, og har vært med i en samtale om hvilken rolle helgener/forbilder kan ha for oss.

ERFART

 • har en stifinner erfart å ha en oppgave i minst en gudstjeneste.
 • har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere, og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.
 • har en stifinner erfart å delta på minst en Scouts’ Own utendørs.
 • har en stifinner erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.

Fellesskap

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd speiderfellesskap gjennom vennskap, aktivitet, felles seremonier, felles idealer og kontakt med andre speidere. En stifinner har gjennom speiderarbeidet utviklet sin rettferdighetssans, vilje til å inkludere og medfølelse med andre.

Ved avslutningen av sin stifinnertid:

KAN

 • kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.

KJENNER

 • kjenner en stifinner symbolikken i logoene til Norges KFUK-KFUM-speidere, WOSM og WAGGGS.
 • kjenner en stifinner til hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen.

ERFART

 • har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
 • har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.

Personlig utvikling

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd å bli tatt på alvor, mestre nye utfordringer, sette seg mål, og lede andre i lek og på tur. En stifinner har utviklet tro på egen evne til å mestre nye utfordringer, planlegge og lede andre barn.

Ved avslutningen av sin stifinnertid:

KAN

KJENNER

ERFART

 • har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • har en stifinner erfart å lede andre stifinnere i lek.
 • har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
 • har en stifinner erfart å overnatte borte fra hjemmet sammen med andre speidere.
 • har en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighets­teknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
 • har en stifinner erfart å sette seg et personlig mål (for eksempel å ta et merke), planlegge hvordan han/hun skal nå målet, og gjennomføre planen.

Friluftsliv

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd enkelt friluftsliv gjennom overnattingsturer og lek, undring og læring utendørs til alle årstider. En stifinner har utviklet respekt for naturen, glede over friluftsliv og mot og evne til å prøve nye ting.

Ved avslutningen av sin stifinnertid:

KAN

 • kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
 • kan en stifinner bruke kniv forsvarlig.
 • kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk, og har brukt knutene i praksis.
 • kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orientere et kart med et kompass.

KJENNER

 • kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.

ERFART

 • har en stifinner erfart å finne 4 stjernebilder hun/han kan på himmelen.
 • har en stifinner erfart å være med å sanke flere spiselige vekster i sitt lokalmiljø, kjenne navnet på disse og tilberede et måltid av disse.
 • har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
 • har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pionerings­prosjekt.
 • har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.
 • har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattings­tur regelmessig, og er godt kjent i flere turområder i stifinnertroppens nærmiljø.

Samfunnsengasjement

Ved avslutningen av sin stifinnertid har en stifinner opplevd å bidra til utvikling av eget lokalmiljø og internasjonal solidaritet gjennom aksjoner og kunnskap. En stifinner har utviklet engasjement for sikkerhet, rettferdighet, miljøvern og fred.

Ved avslutningen av sin stifinnertid:

KAN

 • kan en stifinner rense et sår, sette på plaster og kan legge en trykkbandasje.
 • vet en stifinner hvilke energikilder som er miljøvennlige.
 • kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, sand, teppe og brannslukningsapparat.
 • vet en stifinner hva man skal gjøre når brannalarmen går hjemme, i offentlig bygg eller på speiderhytta.
 • kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnumrene.
 • kan en stifinner det rette forholdet mellom fargene i flagget, og kjenner de viktigste flaggdagene

KJENNER

 • kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klima­utslippene.
 • kjenner en stifinner til viktigheten av frie luftveier, og har øvd på å legge en person i stabilt sideleie.
 • kjenner en stifinner prinsippene for, og har øvd på, hjerte-lunge-redning.
 • kjenner en stifinner reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

ERFART

 • har en stifinner erfart å bidra i et konkret solidaritetsprosjekt (for eksempel Globalaksjonen).
 • har en stifinner erfart å delta i et diakonalt tiltak eller aksjon lokalt som for eksempel besøk på et eldretreff, sykehjem, innsamlingsaksjon eller lignende.
 • har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.