Kristen tro

Ved avslutningen av vandrertiden har en vandrer opplevd kristent fellesskap gjennom speideraktiviteter i patruljen, troppen, kretsen og på landsplan, og gjennom deltagelse og oppgaver i menighetens gudstjenester og aktiviteter. Vandreren har utviklet forståelse og trygghet på hva kristen tro og tradisjon betyr for egen livstolkning og trospraksis. 

Ved avslutningen av 7. klasse:

KAN

 • kan en vandrer speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • kan en vandrer slå opp i en Bibel.

KJENNER

 • kjenner en vandrer følgende bibelhistorier:
  • Vår Far, Matteus 6, 6-13
  • Påske, Matteus 26, 1-28,10
  • Dåps- og misjonsbefalingen, Matteus 28, 16-20
  • Jesus tar imot barna, Markus 10, 13-16
  • Kristi himmelfart, Apostlenes gjerninger 1, 1-14
  • Pinse, Apostlenes gjerninger 2, 1-13
  • Jesus som tolvåring i tempelet, Lukas 2, 41-52
  • Jesus hos Marta og Maria, Lukas 10, 38-42
  • Tolleren og dariseeren, Lukas 18, 9-14
  • De ti bud, Andre Mosebok 20, 1-20
  • Jesus og den rike unge mannen, Lukas 18, 18-30
  • Guds rike er som sennepsfrøet, Markus 4, 30-34
  • Bergprekenen, Lukas 6, 20-49
 • kjenner en vandrer til hva misjon er, og kjenner minst ett konkret misjonsprosjekt og en misjonsorganisasjon.
 • kjenner en vandrer til hvordan dåp og nattverd praktiseres i kirken deres.
 • kjenner en vandrer til sentrale bibeltekster som deres kirke bruker til dåp og nattverd.

ERFART

 • har en vandrer erfart ulike måter man kan be, som bønnevandring, felles bønn, lystenning, tegnebønn og lignende.
 • har en vandrer erfart å ha minst to ulike oppgaver i forskjellige gudstjenester.
 • har en vandrer erfart å være med på å planlegge og gjennomføre en Scouts’ Own utendørs.

Ved avslutningen av 10. klasse:

KAN

 • kan en vandrer den apostoliske trosbekjennelsen.
 • kan en vandrer finne fram i en Bibel, og finne parallellhistorier i evangeliene.

KJENNER

 • kjenner en vandrer Frans av Assisis bønn.
 • kjenner en vandrer gudstjenesten i den lokale kirken.

ERFART

 • har en vandrer erfaring med å lage en andakt, lysspor eller lignende sammen med andre speidere, og gjennomføre den med patruljen, troppen eller på et arrangement for oppdagere eller stifinnere.
 • har en vandrer erfart å lese et av evangeliene i sammenheng.
 • har en vandrer erfart, sammen med andre speidere, å planlegge og gjennomføre en Scouts’ Own på et speiderarrangement.
 • har en vandrer erfart å tilrettelegge for at andre speidere kan bli kjent med kristne trospraksiser som bønn, dåp, nattverd, misjon og diakoni.
 • har en vandrer erfart, sammen med andre speidere, å være med på å planlegge speidergruppens deltagelse i en gudstjeneste.
 • har en vandrer erfart å besøke tre bygg eller steder som er knyttet til kristendommens historie lokalt, og gjøre seg kjent med stedenes historie.

Fellesskap

Ved avslutningen av vandrertiden har en vandrer opplevd speiderfellesskap gjennom aktiv deltagelse og gjennom vennskap, aktivitet, seremonier og felles idealer med andre speidere i Norge og internasjonalt. Vandreren har utviklet en demokratisk holdning, empati og solidaritet med andre mennesker i Norge og internasjonalt.

Ved avslutningen av 7. klasse:

KAN

 • kan en vandrer speiderloven, speiderløftet og speidernes valgspråk.
 • vet en vandrer hvem som grunnla speiderbevegelsen, når og hvor den første speiderleiren fant sted og litt om speiderbevegelsens historie internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
 • vet en vandrer hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen og har erfart å delta i feiringen av begge disse dagene.

KJENNER

 • kjenner en vandrer til logoene og særpregene til de fire internasjonale organisasjonene WAGGGS, WOSM, YMCA og YWCA.

ERFART

 • har en vandrer erfart å delta i demokratiske avgjørelser i patruljen og troppen.
 • har en vandrer erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i patruljen og troppen.


Ved avslutningen av 10. klasse:

KAN

 • vet en vandrer hvordan Norges KFUK-KFUM-speidere er bygd opp, og hvordan han/hun kan fremme egne forslag til demokratiske avgjørelser i gruppa, kretsen og på nasjonalt plan.

KJENNER

 • kjenner en vandrer i store trekk Norges KFUK-KFUM-speidere sin historie, og vårt fellesskap med Norges speiderforbund og resten av KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge.

ERFART

 • har en vandrer erfart å reflektere over hva speiderløftet og speiderloven betyr for dem, og sammenliknet speiderloven og speiderløftet fra et annet land med vår speiderlov og vårt speiderløfte. 
 • har en vandrer erfart på leir, via nett, radio eller brev å ha kontakt med minst en speider utenfor Norden, og kan presentere hva som kjennetegner speiderarbeidet i dette landet, sammen med bilder av uniformer, logo, speiderlov og speiderløfte i dette landet.
 • har en vandrer erfart å delta i planleggingen og/eller gjennomføringen av Tenkedagen eller St. Georgsdagen, og kjenner disse dagenes betydning i internasjonal speiderbevegelse.
 • har en vandrer regelmessig erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i førerpatruljen.

Personlig utvikling

Ved avslutningen av vandrertiden har en vandrer opplevd å lede og bli ledet. Vandreren har mestret nye utfordringer, nådd egne mål, og skapt forandring i eget og andres liv. Vandreren har utviklet et realistisk selvbilde av evnen å mestre nye utfordringer, lede andre og skape endring.

Ved avslutningen av 7. klasse:

KAN

 • kan en vandrer kle seg riktig for alle årstider og pakke sitt eget utstyr for overnatting utendørs til alle årstider.
 • ​kan en vandrer, sammen med sin patrulje, klare seg utendørs i et døgn uten kontakt med eller hjelp fra andre.

KJENNER

 • kjenner en vandrer patruljesystemet godt, og kan aktivt ta del i patruljens aktiviteter og beslutninger, og har hatt ansvar for egne oppgaver i patruljen.

ERFART

 • har en vandrer erfart å delta på leir.
 • har en vandrer erfaring med ulike nevenyttighets­teknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
 • har en vandrer erfaring med å sette seg mål sammen med patruljen, være med å planlegge hvordan patruljen skal nå det, og gjennomføre planen sammen med patruljen.
 • har en vandrer erfaring med å lede sin patrulje i en aktivitet, instruksjon eller oppgave.

Ved avslutningen av 10. klasse:

KAN

 • kan en vandrer bruke og vedlikeholde sitt personlige turutstyr, samt vanlig turutstyr i troppen, som sag, øks, kniv, telt og kokekapparat.

KJENNER

 • kjenner en vandrer patruljesystemet godt, og har tatt del i planleggingen av og hatt lederansvar i gjennomføringen av patruljens eller førerpatruljens program gjennom et år.

ERFART

 • har en vandrer erfaring med å planlegge og delta i ledelsen av en patruljetur.
 • har en vandrer erfaring med å klare seg alene utendørs i et døgn uten kontakt eller hjelp fra andre.
 • har en vandrer erfaring med å designe og gjennomføre et større selvstendig prosjekt under veiledning fra en person utpekt i samarbeid mellom den enkelte vandrer og troppsledelsen.
 • ​har en vandrer erfaring med å lede oppdagerflokken, stifinnertroppen eller vandrertroppen gjennom en instruksjon eller aktivitet.

Friluftsliv

Ved avslutningen av vandrertiden har en vandrer opplevd enkelt friluftsliv gjennom overnattingsturer og allsidige friluftsaktiviteter til alle årstider, og erfart naturen som en arena for utfordring, utfoldelse og læring. Vandreren har utviklet respekt for naturens verdi, glede over friluftsliv, og mot og evne til å prøve nye ting. En vandrer har utviklet en realistisk holdning til naturen og egne krefter.

Ved avslutningen av 7. klasse:

KAN

 • kan en vandrer tenne bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn fyrstikker.
 • kan en vandrer bruke kniv, øks og sag forsvarlig.
 • kan en vandrer båtmannsknop, flaggstikk, dobbelt halvstikk, åttetallsknute, tømmerstikk og pålestikk, og kan bruke knutene i praksis.
 • kan en vandrer vinkelsurring, kryssurring og åttetallssurring.
 • kan en vandrer, sammen med patruljen sin, sette opp telt, pakke sammen telt, og vet hvordan teltet skal oppbevares når det ikke er i bruk.
 • ​kan en vandrer relevante sikkerhetsrutiner og -regler for de turformen som de deltar på regelmessig, for eksempel kanotur, båttur, fjelltur, skogstur, skitur, snøhuleovernatting og lignende.

KJENNER

 • kjenner en vandrer navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og insektene i sitt nærområde. Til sammen minst 36 ulike arter.

ERFART

 • har en vandrer erfart å finne Nordstjernen og fem stjernebilder som hun/han kan, på himmelen.
 • har en vandrer erfart å være med å sanke flere spiselige vekster i lokalmiljøet sitt, kjenne navnet på disse og ha tilberedt et måltid av disse ved flere årstider.
 • har en vandrer erfart, sammen med patruljen sin, å bygge et pioneringsprosjekt som for eksempel et bord, en portal eller lignende.
 • har en vandrer erfart å bruke minst en type kokeapparat beregnet til bruk i friluft.
 • har en vandrer erfart å bruke kart og kompass til å finne fram i ukjent terreng, samt å ta ut og følge en kompasskurs.
 • har en vandrer erfart å bruke GPS som et nyttig verktøy.
 • har en vandrer erfart, sammen med andre speidere, å sette opp en gapahuk eller liknende primitivt overnattingsted, overnatte i den, og har vist at man vet hvordan en overnattingsplass bør være når man forlater den.
 • har en vandrer erfart å være regelmessig på dagsturer og overnattingsturer, og er godt kjent i flere turområder i troppens nærmiljø.
 • ​har en vandrer erfart regelmessig å tilberede mat over åpen ild, og er fortrolig med flere ulike teknikker, som steking, baking, koking, innbaking, for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.

Ved avslutningen av 10. klasse:

KAN

 • vet en vandrer hvordan patruljen og troppens turutstyr skal lagres, hvilket ettersyn det trenger og hvordan det vedlikeholdes.

KJENNER

 • kjenner en vandrer Norges KFUK-KFUM-speidere sitt sikkerhetshefte.

ERFART

 • har en vandrer erfart å instruere andre speidere i kunnskap og teknikker knyttet til friluftsliv, som:
  • sikker bruk av minst en type kokeapparater beregnet til bruk i friluft
  • primitiv matlaging
  • pionering
  • forsvarlig bruk av kniv, øks og sag hos andre speidere
  • bruk av kart og kompass for å finne fram i ukjent terreng
  • navn og utseende på flere spiselige vekster i sitt lokalmiljø vår, høst og sommer
  • navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og insektene i  nærområdet sitt
 • har en vandrer erfart å gjøre en risikovurdering knyttet til arrangement som møte, tur eller lignende, for speidere og finne relevante tiltak for å senke risikoen for eksempel knyttet til bruk av åpen ild, kulde, pionering i høyden, tur i kano eller båt, og lignende.
 • har en vandrer erfart å overnatte under åpen himmel, i snøhule eller i iglo på vinterstid. Når dette ikke regnes som gjennomførbart, skal troppsledelsen avgjøre hva som skal erstatte dette kravet.

Samfunnsengasjement

Ved avslutningen av vandrertiden har en vandrer opplevd å bidra til utvikling av eget lokalmiljø. En vandrer har erfart og vet hvordan man bidrar til internasjonal solidaritet gjennom aksjoner og kunnskap. Vandreren har utviklet engasjement knyttet til sikkerhet, rettferdighet, miljøvern og fred.

Ved avslutningen av 7. klasse:

KAN

 • kan en vandrer slukke ild ved hjelp av vann, sand, teppe og brannslukningsapparat.
 • kan en vandrer varsle brann, ulykke og politi på korrekt måte.
 • kan en vandrer rense sår, legge bandasje og trykkbandasje, og kjenner til farene ved større blødninger.
 • kan en vandrer gjennomføre korrekt hjerte- og lungeredning.
 • kan en vandrer forebygge og behandle mindre brannskader og frostskader.
 • kan en vandrer reglene for bruk av åpen ild i skog og mark, og nødvendige sikkerhetsrutiner for bruk av gass eller væske i ulike kokeapparater. 
 • ​kan en vandrer heise og fire et flagg korrekt.

KJENNER

 • kjenner en vandrer innholdet i patruljens førstehjelpsskrin og vet hvordan innholdet brukes.
 • kjenner en vandrer de viktigste flaggdagene.
 • kjenner en vandrer til handlingsalternativer som kan føre til færre klimautslipp.
 • kjenner en vandrer til nettvettreglene og vet hvordan man skal oppføre seg for å skape trygghet for seg selv og andre på nettet.

ERFART

 • har en vandrer erfart å regelmessig øve på grunn­leggende førstehjelpskunnskap.
 • har en vandrer erfart og deltatt i et diakonalt tiltak eller aksjon lokalt eller nasjonalt, og kjenner en organisasjon som driver diakonalt arbeid.
 • har en vandrer erfart å delta i konkrete solidaritetsprosjekter, for eksempel gjennom Globalaksjonen, og vet hva som skaper behov for prosjektet og hvordan prosjektet svarer på behovet.
 • ​har en vandrer erfart å være med å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.


Ved avslutningen av 10. klasse:

KAN

 • har en vandrer kunnskap om fattigdomsutfordringene i verden og konsekvensene av disse, og kjenner handlingsalternativer som vil være effektive for å bekjempe fattigdom.
 • har en vandrer kunnskap om diskriminering og vold basert på kjønn, seksuell legning eller etnisitet, og kjenner handlingsalternativer som vil være effektive for å bekjempe dette.
 • ​har en vandrer kunnskap om FNs menneskerettigheter og kjenner til aktuelle utfordringer knyttet til disse.

KJENNER

 • kjenner en vandrer til YMCA, YWCA, WOSM og WAGGGS sitt arbeid for fred og solidaritet internasjonalt og har erfart å delta i dette arbeidet gjennom lokale, nasjonale eller internasjonale tiltak, aktiviteter eller programmer.

ERFART

 • har en vandrer regelmessig erfart å øve på å varsle ulykke, ta ledelsen på et skadested og behandle sår, kutt, brudd, sjokk, manglende puls og pust.
 • har en vandrer regelmessig erfart å øve på å varsle brann, ta ledelsen og starte relevante slukningstiltak ved brann utendørs og i hus.