Hva gjør du om uhellet er ute?
Sørg først og fremst for at den skadelidte får hjelp. Se forbundet beredskapsplaner for beredskapsrutiner. Når den skadede har fått nødvendig hjelp, er det viktig å samle opplysninger om skaden, så detaljert som mulig. Skademeldingsskjema kan lastes ned her. Skademeldingsskjema som er forhåndsutfylt med info om forsikringstaker finner du her. Med skademeldingen vedlegges legeattest. Tannlegeerklæring finner du her. Skademelding sendes direkte til KNIF-Trygghet forsikring.
Melding om skade må sendes snarest mulig etter skaden har skjedd.

Informasjon du må fylle ut under punktet "Forsikringstaker" er:
Navn/ Organisasjon: Norges KFUK-KFUM-speidere
Kundenummer: 500252
Forsikringsavtalenummer: 310857.6
Adresse: P.B. 6810 St. Olavs plass, N-0130 Oslo
Telefon: +47 22 99 15 50
E-post: post@kmspeider.no


Generelt
Norges KFUK-KFUM-speidere har forsikringsavtale gjennom KNIF (Kristen Norges InnkjøpsFellesskap). Forsikringene gjelder fortrinnsvis medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi har i dag forsikret 11 000 medlemmer. Forsikringen gjelder kun betalende medlemmer hos Norges KFUK-KFUM-speidere.

Hvilke typer forsikring har vi?
Ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring.

Er ikke-medlemmer eller gjester dekket av forsikringen når de besøker oss på leir?
Det er kun betalende medlemmer hos Norges KFUK-KFUM-speidere som er dekket av forsikringen. Ikke-medlemmer eller gjester dekkes ikke av forsikringen.

Hvordan fungerer vår forsikring ved leirer i utlandet?
Ansvarsforsikringen fungerer kun innen Norden. Kollektiv ulykkesforsikring gjelder i hele verden. Det er viktig å presisere at speiderne skal ha egen reiseforsikring ved deltakelse på leirer i utlandet. Kollektiv ulykkesforsikring dekker ikke behandlingsutgifter som overstiger ½ G og dekker ikke eventuell hjemtransport av den syke.

Gjelder forsikringen deltagelse på arrangementer til andre organisasjoner? 
Forsikringen gjelder også deltagelse på Norges Speiderforbund sine arrangementer uavhengig av om en deltar som gruppe eller enkelt speider. Forsikringen vil ikke gjelde ved deltagelse på arrangementer til andre organisasjoner.

Gjelder forsikringen hvis vi blir anklaget for å ha forårsaket skogbrann etc.?
Dersom medlemmer, ledere eller speidere, forårsaker skogbrann eller større materiell skade, dekker ikke forsikringen dette, med mindre man kan bli tillagt skyld. Er en speidergruppe på tur og det oppstår en brann, selv om man ikke har benyttet åpen ild og man har benyttet alminnelige forsiktighetsregler, kan trolig ikke gruppen/lederne lastes for dette og hendelsen må betraktes som et hendelig uhell.

Har lederne derimot for eksempel tillatt åpen ild midt i sommerhalvåret, mot lover og regler, kan man bli stilt erstatningsansvarlig for skaden f.eks. ved domstolene. I slike tilfeller kan man ha utvist dårlig aktelse/brutt norsk lov eller lignende og bli stilt ansvarlig. Det er disse tilfellene ansvarsforsikringen dekker, og forsikringsselskapet dekker erstatningskrav opp til 10 millioner kroner.

Hvor stor er ulykkes- og skadeforsikringen?
Beløp ved død: ½ G
Beløp ved 100 % medisinsk invaliditet: 5 G 
Behandlingsutgifter ved ulykkesskade: Inntil ½ G
Egenandel ved behandlingsutgifter: kr 1 000,-.

Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet.

Ved skade som gjør en person 100 % medisinsk invalid, er forsikringssummen 5 G pr. 1.3.2016. Ved skade som tilsvarer 50 % medisinsk invaliditet, dekkes halve maksimumsbeløpet, altså 2,5 G. Med medisinsk invaliditet menes fysisk eller psykisk funksjonstap, uten hensyn til ervervsevne.

Dekker forsikringen alle typer speideraktiviteter?
Ja, de "vanlige". Ulykkesskader som speidere rammes av på direkte vei fra hjemmet til møte-/leirstedet, og tilbake til hjemmet igjen, dekkes også av forsikringen. Klatring/ rappellering dekkes men andre "ekstreme" aktiviteter som for eksempel rafting, dykking etc. dekkes IKKE.

Hvor stor er ansvarsforsikringen?
Beregningsgrunnlag kr 10 000 000,-.
Egenandel kr 12 000,-.

Hvilke betingelser stiller ansvarsforsikringen?
Viser til forsikringsvilkårene(sendes på forespørsel fra forbundskontoret).

En forsikring fritar ikke for uaktsom opptreden. Vi må først og fremst drive aktivitetene i slike former at vi minimerer risikoen for at ulykker kan skje.

Hensikten med disse forsikringene er heller ikke å dekke mindre skader eller ulykker som måtte oppstå under en leir eller annen aktivitet, men å minske det økonomiske ansvaret som kan belastes våre ledere eller forbundet ved større ulykker.

Dekkes personlig utstyr?
Forbundets forsikringer dekker i dag ikke skade på speidernes eller ledernes personlige ustyr. For å dekke dette ved leirer og turer bør man tegne en egen reiseforsikring for hver enkelt deltaker. Dette kan også være dekket gjennom familiens hjemforsikring (innboforsikring). Lederne må selv undersøke dette med sine speidere.

Hva med gruppens/kretsens utstyr?
Forbundet har ingen forsikringsavtale for utstyr på vegne av grupper og kretser. Dette må enhetene besørge selv. Men KFUK-KFUM-speidergrupper kommer innunder KNIF-avtalen, og kan om ønskelig ta kontakt med KNIF for å få tilbud på utstyrsforsikringer.

Kontaktinfo KNIF trygghet: nettside
Telefon: 23 68 39 00