Spillebrettene kan brukes som lotto eller memory avhengig av om du klipper opp alle delene eller ikke. Hvis du har mulighet til å laminere brikkene varer de veldig lenge. Litt jobb i dag - mye spart på sikt. Ved å sette sammen brikker av tekst og bilde kan du også bruke det som dominospill. Legg brikkene i god avstand fra speiderne og bruk det som stafett. Flere typer er beskrevet under "leker" f. eks "karttegnstafett".

Speiderne kan også trekke en brikke og forklare hva de ser.

Har du mulighet til å avtale med en som jobber i kirken er det slvfølgelig fint å få en omvisning hvor dere kan se om dere kan finne de tingene dere har lært om.

 

Et symbol er et kjennetegn for noe vi tenker eller tror, og som kan være vanskelig å uttrykke med få ord. De kristne var i de første århundrene forfulgt av den romerske statsmakten. De måtte alltid være på vakt mot spioner og angivere. Denne usikkerheten gjorde at de kristne brukte tegnspråk og bilder når de talte til hverandre om  det som var deres dyreste eie. Ved hemmelige tegn kunne de skjelne venn fra fiende. Et av disse tegnene var fisken. Når de tegnet bildet av en fisk på en bordplate eller i sanden, kunne de dermed legitimere seg som kristen.

Forklaring på kristne symboler:

 

 

Fisken

Fisken og Kristus-monogrammet var i den første kristne tid hemmelige tegn som de kristne brukte for å gi seg tilkjenne for hverandre. Fisken som symbol er blitt til ved en bokstavkombinasjon. På gresk 
danner begynnelsesbokstavene for Jesus Kristus Guds Sønn Frelser, ordet ICHTHYS som betyr fisk. 

Kristusmonogram

Kristus-monogrammet ser ut som en X og en P som er satt oppå hverandre. På gresk er dette tegnene for K (chi) og R (ro), og danner de to første bokstavene i navnet Kristus. 
De greske bokstavene alfa og omega, ses ofte sammen med Kristus-monogrammet. De er den første og siste bokstaven i det greske alfabetet og minner om at Kristus er begynnelsen og slutten.

Ild

Som speidere kan vi merke oss at ilden er et symbol på Guds nærvær. 
Da Moses førte Israelsfolket gjennom ørkenen, gikk Gud hver natt foran dem som en ildsøyle. Også da Gud viste seg for Moses var det i form av en brennende busk. På den første pinsedagen kom den Hellige Ånd og satte seg som ildtunger på apostlenes hoder.

Duen

Duen er symbol på Den Hellige Ånd. Da Jesus ble døpt, viste den hellige ånd seg som en due. Duen er sammen med korset de eneste kristne symboler som brukes i alle kristne kirker.

Hånd

Øyet og hånden er de eldste og mest vanlige symbolene på Gud. 
De forteller oss at Gud alltid ser oss og er hos oss. Hans hånd rekkes til oss for å være nær, hjelpe og veilede oss.

Øye i trekant

Øyet og hånden er de eldste og mest vanlige symbolene på Gud. 
De forteller oss at Gud alltid ser oss og er hos oss

Trekanten er symbolet på treenigheten (tre i en), og minner oss om at vi tror på èn Gud: 
- Gud – Fader – skaperen 
- Gud – Jesus – frelseren 
- Gud – Den Hellige Ånd – trøsteren

Vi i KFUK-KFUM-speiderne har en trekant i logoen vår. 
De tre hjørnene i trekanten symboliserer at mennesket består av ånd, sjel og legeme, mens de tre sidene symboliserer treenigheten; Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.

Kors

Korset er et symbol på vår tro på Jesu død for vår skyld. 
Det nakne korset kalles også et ”oppstandelsens krusifiks”. 
Det vitner om at Kristus stod opp fra de døde, og at han seiret over døden.

 

Hyrde/gjeter

Jesus blir ofte sammenlignet med en gjeter. Gjeteren passer på flokken sin. Jesus passer på oss. Slik blir gjeteren et slags symbol på Jesus.

 

Andre ting:

 

Bibel

Bibelen blir også kalt Guds ord. Alt som er skrevet i bibelen regnes for å være gitt oss av Gud.

 

Kirke

Guds hus hvor vi samles for et møte med Gud og den kristne menighet.

 

Kirkeklokker

Klokkene kaller oss til kirken. Det ringes også 3 x 3 slag når gudstjenesten er slutt.

 

Alter

Navnet på det bordet som står foran i kirken.

Prekestol

Det er her presten står når han snakker til menigheten. Alle kan se presten og presten ser alle.

Orgel

Organisten spiller på orgelet.  Preludium er det stykke organisten spiller før gudstjenesten. Etter gudstjenesten spilles det postludium.

Organisten spiller når liturgien synges. (I dagligtalen blir begrepet liturgi som oftest brukt om de faste leddene i gudstjenesten.) Og det spilles selvfølgelig til salmesangen.

Døpefont

Her blir barna, og noen ganger voksne, døpt. De får vann over hodet og blir tegnet med korsets tegn. «Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet.» (Fra dåpsliturgien til DnK)

 

7-armet lysestake

I Bibelens verden er 7-tallet det symbolske tall for Guds åpenbaring – det guddommelige tallet 3 pluss 4-tallet, som representerer den skapte verden. Og i de fleste tekstene som handler om at Gud trer inn i verden, forekommer tallet 7: 7 skapelsesdager, 7 lysestaker, 7 menigheter og 7-armet lysestake. I bibelsk sammenheng står 7 for det fullkomne!

 

Oblat

Presten gir deg oblaten mens hun sier «Dette er Jesu legeme» eller «Kristi kropp, gitt for deg».

Beger

Presten heller vin i begeret mens han sier «Dette er Jesu blod» eller «Kristi blod, utøst for deg».

 

UTSTYR

De brikkene/spillene dere eventuelt har laget.

Avtale med noen som jobber i kirken hvis dere vil på besøk.