KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund har over en lang periode hatt god dialog om mer samarbeid, både for å stå sterkere sammen i enkelte saker og for å gjøre speiding større, mer relevant og mer synlig. Med et ønske om å samle og sette pris på mangfoldet i den norske speidingen har styrene jobbet godt med å utrede mulighetene for å arrangere felles landsleir. Utredningen har foregått gjennom det formelle samarbeidet i Speidernes fellesorganisasjon (Spf), og vært behandlet av Landsstyret og Speiderstyret, som har den formelle beslutningsmyndigheten. Styrene har nå vedtatt rammene som skal ligge til grunn for å starte planleggingen.

Felles landsleir kommer til å bli et Spf-arrangement, og det er Spf-styret som skal oppnevne leirkomiteen. Det er et mål å få en leirkomite der begge forbund er godt representert og der leder og nestleder kommer fra hvert sitt forbund.

Forprosjekt i startgropa


– Det neste som skjer er at Spf-styret oppnevner en gruppe til et forprosjekt som skal arbeide med videre utredning rundt blant annet mandat og lokalisering, frem til en landsleirkomite er oppnevnt, forklarer Thor Andreas. 

Mandat, leirsjef/viseleirsjef og sted for leiren er planlagt å komme på plass før sommeren 2022, tre år før den aller første felles landsleiren for alle speidere i Norge. 

– Vi har svært gode erfaringer med å samarbeide om arrangementer, som NM i speiding, jamboreedeltakelse og, nå nylig, roverfemkampen, konstaterer Håvard. – Modellen med å samles til felles landsleir på tvers av forbund er også brukt med stort hell i andre land, som Spejdernes Lejr i Danmark. 

 

Rammene, kort oppsummert


Foreløpig har Spf besluttet at landsleiren i 2025 skal bygge opp under begge forbunds langtidsplaner og arbeidsplaner og være et strategisk verktøy for å nå forbundenes mål. Friluftsliv skal være rammen for leiren, og landsleiren skal være en åpen, inkluderende og mangfoldig landsleir med besøk fra omverdenen. Leiren skal ha som mål å være økonomisk tilgjengelig for flest mulig. 

Mangfold fra start til slutt


Begge forbunds tros- og livssynsstandpunkter skal ivaretas og respekteres. Leirens program skal legges opp på en slik måte at alle skal føle seg velkommen, tilpass og komfortable.
Det skal tilstrebes en likevekt mellom ulike livssyn og en valgfrihet i programelementene for å belyse mangfold, muligheter og ulikheter. – Vi kjenner oss sikre på at både likheter og ulikheter mellom forbundene vil være en styrke og bidra til en flott og mangfoldig leir, og dessuten blir det den største norske speiderlandsleiren på mange år, sier Håvard.

KFUK-KFUM-speiderne arrangerer landsleiren Gnist på Forsand i Sandnes i juli 2022, der også noen av deltakerne er NSF-speidere. – Vi har vært med på hverandres landsleir i mange år allerede, både som deltakere og som stab, slår Thor Andreas fast. – Det har vært utelukkende positivt. Dette blir så bra!    
 

Hovedbilde: CF Salicath.