Frifond

Frifond er en tilskuddsordning som er opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn i Norge. Midlene kommer i hovedsak fra overskuddet til Norsk tipping, samt at en liten del bevilges direkte fra Kulturdepartementet. KFUK-KFUM-speiderne mottar sitt Frifond-tilskudd via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Grunnlaget for tildelingen av Frifond-støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er bl.a. basert på antall betalende medlemmer under 26 år. LNUs retningslinjer for Frifond finner du her.

KFUK-KFUM-speiderne fordeler igjen denne støtten til alle våre lokale grupper, etter retningslinjer fastsatt av landsstyret.

NB! Nye retningslinjer

Etter krav fra Frifond ble rutiner for tildeling til støtteberettigede kurs/arrangementer endret i 2016. Frifond-støtte til reiseutgifter kan fortsatt søkes for alle forbundets kurs og arrangementer. Støtten skal søkes om i etterkant og søknadsskjema finner du nedenfor. 

For å få tildelt Frifondstøtte skal gruppe hvert år levere en Frifondrapport der man svarer på noen spørsmål om gruppenes aktivitet knyttet til forbundets satsningsområder. Frifondrapporten leveres i medlemssystemet Hypersys innen 15. november, og danner utgangspunkt for tildelingen av Frifondmidler inneværende år.

Frifondmidlene utbetales til speidergruppene på følgende måter:

1.    Tildeling etter svar på spørsmål om satsningsområder og medlemmer under 26 år

 •  I oktober vil gruppene motta en e-post med spørsmål om å besvare noen spørsmål knyttet til forbundets satsningsområder. Hvert positive svar gir uttelling i form av Frifondstøtte.
  Frifondmidlene utdeles for å øke lokal aktivitet. I skjemaet bes gruppene svare på hva fjorårets tildeling er brukt til. Skriv en kort beskrivende tekst. Dette brukes videre som en del av rapporteringen til bevilgende myndigheter.
  Gruppen må også bekrefte at fjorårets tildeling er brukt opp innen 30. juni inneværende år. Det betyr at tildelte Frifondmidler i desember 2018, må være brukt innenfor perioden 1.1.2018 - 30.6.2019. Dersom pengene ikke brukes, må de tilbakebetales. Kontakt forbundskontoret om dere har spørsmål om dette. 
 • Støtte gis også for antall medlemmer under 26 år som betaler kontingent på andre året. Frifondtildelingen utbetales mot slutten av året.

2.    Tildeling ved søknad
Grupper kan også søke om Frifondmidler til følgende tiltak:

 • Prosjekter som innebærer kompetanseheving hos leder, assistenter og patruljeførere, dvs. deltakelse på kurs regionalt eller lokalt.
 • Medlemsveksttiltak. Eks: åpne arrangementer, vervekampanjer og prosjekter i samarbeid med menigheten.
 • Reisestøtte. Gruppene kan søke om Frifondmidler til alle støtteberettigede kurs og arrangementer. 

NB!
Gruppene får ikke lenger automatisk tildelt deler av kursavgiften for støtteberettigede nasjonale kurs og arrangementer. Dette må søkes om i ettertid på samme måte som for reisestøtte. Det framgår av arrangementsoversikten hvilke kurs som gir Frifondstøtte.

Det er etter søknad mulig å søke om støtte til følgende:
a.    Støtteberettigede nasjonale kurs og arrangementer med deltakeravgift på over 700 kr.
b.    I tråd med satsningsområder i strategiplanen vil alle deltakere som gjennomfører «Merkekurs», «Dagskurs» og «Norsk Roland» kunne få dekket 75 % av kursavgiften.
c.    200 kr for hver deltaker som gjennomfører patruljeførerkurs Grunnkurs patruljefører eller Videregående kurs patruljefører.
d.    50 kr for hver deltaker i kretsens uttak til NM i speiding.
e.    Det gis ikke støtte til internasjonale arrangementer.

NB! Utbetaling skjer til den gruppen hvor deltakeren har betalt kontingent. 

Utfyllende opplysninger

 • Søknadsfrister er 1. mai og 1. oktober.
 • Svar på søknader vil foreligge noen uker etter søknadsfristene.
 • Det kan ikke søkes før aktiviteten har funnet sted.
 • Deltakeren må ha betalt kursavgift for kurset det søkes støtte for. 
 • Det skal søkes innen første frist etter at en aktivitet har funnet sted.
 • Søknadsskjemaet som finnes på forbundets hjemmeside skal benyttes.
 • Det skal kun være ett prosjekt/arrangement per skjema.
 • Regnskapsbilag sendes ikke inn, men oppbevares lokalt.
 • Ved reise forutsettes det å bruke rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil skal forbundets satser benyttes. Disse framgår av oppgjørsskjema som finnes her.
 • Navn på medlemmer skal fylles inn når det søkes kurs- og reisestøtte. Det gis kun støtte for betalende medlemmer i gruppa. Det gis ikke støtte for sekundærmedlemmer. Det vil ikke alltid være naturlig å fylle inn navn når det søkes om støtte etter 2b (medlemsvekst).
 • Det vil være mulig å få et generelt forhåndssignal for hvor mye en gruppe kan forvente å få i støtte for en gitt aktivitet. Ta i så fall kontakt med forbundskontoret.
 • Det betales normalt ikke ut forskudd.
 • Midlene utbetales til speidergruppene senest 1. desember.
 • Midlene må brukes opp av speidergruppene senest innen 30. juni året etter tilskuddsåret.
 • Søknader som ikke er i overensstemmelse med dette skrivet, kan bli avvist.
 • Klagefrist på tildelingsvedtak er to uker etter mottatt svar fra forbundskontoret.

Hva kan man regne med å få i støtte til et prosjekt?
Reisestøtte begrenses normalt oppad til 50 % av reiseutgifter. Reiseutgifter for deltakelse i NM i speiding kan dekkes med opptil 75 %. Maksimalt støttebeløp per deltaker per arrangement er kr. 3000. Det gis ikke støtte til internasjonal aktivitet. Beløp under 300 kr utbetales normalt ikke.

Søknadsskjema (PDF) (DOC)