Frifond barn og unge

Frifond er en tilskuddsordning som er opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn i Norge. Midlene kommer i hovedsak fra overskuddet til Norsk tipping, samt at en liten del bevilges direkte fra Kulturdepartementet. KFUK-KFUM-speiderne mottar sitt Frifond-tilskudd via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Grunnlaget for tildelingen av Frifond-støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er blanta annet basert på antall betalende medlemmer under 26 år. LNUs retningslinjer for Frifond finner du her.

KFUK-KFUM-speiderne fordeler igjen denne støtten til alle våre lokale grupper, etter retningslinjer fastsatt av landsstyret.

Frifondmidler 2019

NB! Nye retningslinjer fra og med mai 2019. 

Landsstyret har godkjent at kriteriene for tildeling av frifondsmidler skal være i samsvar med enhver tid gjeldende retningslinjer til LNU.

Formål med Frifond (§ 1) 
«Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner, frittstående grupper og foreninger.»

Frifond støtter ikke (§ 8.7) 
«Frifond-midlene skal gå til frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktivitet på lokalt nivå. Støtten skal ikke:

 • disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag
 • brukes til å lønne ansatte
 • brukes til innsamlingsaktivitet
 • brukes til å bygge egenkapital
 • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
 • brukes til innkjøp av rusmidler»

Frifondmidlene utbetales til speidergruppene, og fordelingen skjer på to måter, via årsrapportinnlevering og etter søknad.

Tildeling via årsrapportinnlevering (frie driftsmidler)
Godkjente grupper som sender inn årsrapporten innen den årlige fristen vil få tildelt frifondmidler.
Frifondstøtten knyttet til årsrapporteringen gis på to måter:

 1. På årsrapportskjemaet stilles det spørsmål knyttet til aktivitet i gruppen. Hvert positive svar gir uttelling i form av støtte.
 2. Støtte gis per speider under 26 år som har betalt kontingent foregående år. For å få denne støtten må gruppen levere årsrapporten elektronisk via medlemsregisteret.
 • I årsrapporten står det hvor mye gruppen har fått tildelt i Frifondmidler i rapportåret.
 • Gruppen må bekrefte at tildelt sum er brukt opp innen 30.6. året etter tildelingsåret, samt skrive hvilke aktivtiter midlene er brukt til.
 • Eventuelle restmidler vil kreves tilbakebetalt av forbundet.

Tildeling ved søknad (prosjektmidler)
Grupper kan søke om Frifondmidler til følgende tiltak:

a. Prosjekter. Prosjekter som innebærer kompetanseheving hos speidere og ledere, dvs. mentorordninger, fordypning i et tema under en lenger tid, opplæring i bruk av utstyr, samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner og temaarrangement.
b.Veksttiltak. Eks: åpne arrangementer, vervekampanjer eller prosjekter i samarbeid med menigheten eller andre lokale organisasjoner. Det kan for eksempel søkes om støtte for vervemateriell, banner, plakater, annonser, servering og kostnader ved å ha en stand.
c. Kursavgift. Gruppene kan søke om Frifondmidler til å få dekket deler av kursavgiften for deltakelse på kurs arrangert av grupper, kretser og forbundet og nasjonale, regionale og lokale kurs av andre aktører. Med støtteberettiget menes kurs og arrangementer som er kompetansehevende og som kommer lokale speidergrupper til gode. Det framgår av arrangementsoversikten på kmspeider.no hvilke nasjonale kurs som gir Frifondstøtte. Dette må søkes om etter arrangementet er gjennomført. Her finner du en oversikt over arrangmenter og kurs fra 2. mai til 25. november  2019. 
d. Reisestøtte. Det kan søkes om reisestøtte til alle kurs og arrangementer som oppfyller vilkårene ovenfor.
e. Oppstartstøtte. Nystartede speidergrupper kan søke om oppstartstøtte.

Hva kan en forvente å motta i støtte?

 • a. 50% av deltakeravgiften til støtteberettigede kurs og arrangementer.
 • b. Prioriterte kurs som støtter opp om det lokale speiderarbeidet kan få dekket 75 % av kursavgiften. Se hvilke kurs dette er i arrangementsoversikten.
 • c. Det utbetales en fast sats på 200 kr for hver deltaker som gjennomfører patruljeførerkurs.
 • d. Det gis en fast sats på 50 kr for hver deltaker i kretsens uttak til NM i speiding.
 • e. Det gis ikke støtte til internasjonale arrangementer.
 • f.  Prosjekter og veksttiltak kan få opptil 5000 kr i støtte. Ved særskilte større tiltak kan et høyere beløp vurderes. Prosjekter kan fullfinansieres.
 • g. Oppstartsstøtte er 4000 kr for en ny speidergruppe og 2000 kr for en ny familiespeidergruppe.

MERK
Utbetaling skjer til gruppen hvor deltakeren har betalt forbundskontingent. Maksimalt totalt støttebeløp per deltaker per arrangement er 3000 kr. Beløp under 300 kr utbetales normalt ikke.

Hva kan man regne med å få i reisestøtte?
Reisestøtte begrenses normalt oppad til 50% av reiseutgifter. Reiseutgifter for deltakelse i NM i speiding kan dekkes med opptil 75 %.

Utfyllende opplysninger

 • Søknadsfrister er 1. mai og 25. november
 • Svar på søknader vil foreligge noen uker etter søknadsfristene.
 • Det kan ikke søkes før en aktivitet har funnet sted.
 • Det skal søkes innen første frist etter at en aktivitet har funnet sted.
 • Søknadsskjemaet som finnes på kmspeider.no skal benyttes.
 • Det skal kun være ett prosjekt per skjema.
 • Regnskapsbilag sendes ikke inn, men oppbevares lokalt (krav til oppbevaring er fem år).
 • Ved reise forutsettes det å bruke rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil skal forbundets satser benyttes. Disse framgår av oppgjørsskjema som finnes på kmspeider.no.
 • Navn på medlemmer skal fylles inn når det søkes kurs- og reisestøtte. Det gis kun støtte for betalende medlemmer i gruppen. Det gis ikke støtte for sekundærmedlemmer.
 • Det vil være mulig å få et generelt forhåndssignal for hvor mye en gruppe kan forvente å få i støtte for en gitt aktivitet. Ta i så fall kontakt med forbundskontoret.
 • Det betales normalt ikke ut forskudd.
 • Midlene utbetales til speidergruppene senest 10. desember. 
 • Midlene må brukes opp av speidergruppene senest 30. juni året etter tilskuddsåret.
 • Det vil ikke være mulighet til å søke om nye midler før gruppen har rapportert på at de har brukt opp allerede tildelte midler fra i fjor.
 • Søknader som ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer vil bli avvist.
 • Klagefrist på tildelingsvedtak er to uker etter mottatt svar fra forbundskontoret. Klage sendes på e-post til post@kmspeider.no.
 • Det gis ikke støtte til internasjonal aktivitet.

Administrasjonskostnad
KFUK-KFUM-speiderne beholder 5 % av tildelt tilskudd for å dekke administrasjonskostnader, i tråd med gjeldende retningslinjer.

Retningslinjene vedtatt av landsstyret 16.05.2019

Søknadsskjema (PDF) (DOC)