Vi har hederstegnene Hederskniven, 10 års tjeneste, 25 års tjeneste, Sølvkompasset og Gullkompasset.

Hederskniven kan tildeles av gruppestyret, kretsstyret eller landsstyret. For å få tilsendt diplom, merke og kniv må dere registrere tildelingen. Hederstegnene 10 års tjeneste og 25 års tjeneste kan tildeles av kretsen, men må søkes om til forbundskontoret. Send inn skjema for 10- og 25 års tjeneste og hederskniv i dette skjemaet eller på e-post til post@kmspeider.no. Tildeling skjer fortløpende og det er ingen søknadsfrist. 

Sølvkompasset og Gullkompasset tildeles av hederstegnutvalget etter søknad. Det er ønskelig at kretsene aktivt søker å nominere personer som kan være aktuelle for hederstegn i sine kretser. Send inn søknad for Sølvkompasset og Gullkompasset i dette skjemaet eller på e-post til hederstegn@kmspeider.no. Det er to søknadsfrister per år: 23. april og 11. oktober. 

Alle søknader kan også sendes per post til: 

Norges KFUK-KFUM-speidere
Postboks 6810, St. Olavs plass
0130 Oslo
 

Søknadsskjema for søknad per post:

hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste (DOC) (PDF)
hederstegn for Gullkompasset (DOC) (PDF)
hederstegn for Sølvkompasset (DOC) (PDF)

Retningslinjer for tildeling av hederstegn er vedtatt av landsstyret og behandling av søknader gjøres av hederstegnutvalget. 

Retningslinjer for tildeling av hederstegn

Vedtatt i landsstyret 11.-12. mars 2005, sist endret 20.11.22

Innledning

Vi har hederstegnene Hederskniven, 10 års tjeneste, 25 års tjeneste, Sølvkompasset og Gullkompasset. Hederskniven kan tildeles av gruppestyret, kretsstyret eller landsstyret.. For å få tilsendt diplom, merke og kniv må dere registrere tildelingen. Hederstegnene 10 års tjeneste og 25 års tjeneste kan tildeles av kretsen, men må søkes om til forbundskontoret. Faktura for kostnader til hederskniven (diplom, merke, kniv og forsendelse) ettersendes til søker og faktura for kostnader til 10- og 25 års tjeneste (diplom, merke og forsendelse) ettersendes kretsen. Se hvordan du søker under tittelen “Hvordan søker du?”. 

Sølvkompasset og Gullkompasset tildeles av hederstegnutvalget etter søknad. Hedertegnsultvalget er også et høringsorgan for revidering/opprettelse av hederstegn. Utvalget er oppnevnt av landsstyret, og driver sitt arbeid med utgangspunkt i mandatet for hederstegnutvalget og gjeldende retningslinjer for utdeling av hederstegn. Det er ønskelig at kretsene aktivt søker å nominere personer som kan være aktuelle for hederstegn i sine kretser. Se hvordan du søker under tittelen “Hvordan søker du?”. 

Søknadsfrist

Frist for søknad om tildeling av hederstegnene Sølvkompasset og Gullkompasset  er to ganger per år: 23. april og 11. oktober. Utvalget kan i spesielle tilfeller vurdere søknader mellom fristene. Hederstegnene Hederskniv, 10- og 25 års tjeneste tildeles fortløpende. 

Hvordan søker du?

Send inn skjema for 10- og 25 års tjeneste og hederskniv i dette skjemaet eller på e-post til post@kmspeider.no. Tildeling skjer fortløpende og det er ingen søknadsfrist. 

Send inn søknad for Sølvkompasset og Gullkompasset i dette skjemaet eller på e-post til hederstegn@kmspeider.no. Det er to søknadsfrister per år: 23. april og 11. oktober. 

Alle søknader kan også sendes per post til: 

Norges KFUK-KFUM-speidere
Postboks 6810, St. Olavs plass
0130 Oslo

Følgende retningslinjer gjelder for hvert hederstegn:

Hederstegn for god innsats, Hederskniven

 1. Hederstegnet tildeles speidere, ledere eller andre som har utmerket seg på en positiv måte for speideren.
 2. Hederstegnet kan gis noen som har gjort en innsats som har betydd en forskjell for andre, eller har bidratt positivt til speiderarbeidet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 3. Hederstegnet kan tildeles av gruppestyre, kretsstyre eller landsstyre, etter vedtak i nevnte organisasjonsledd.

Som synlig bevis på hederstegnet utdeles hederskniven med forbundets logo, og et
merke til å ha på speiderdrakten. Kniven bestilles via forbundskontoret. 

Hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste

 1. Tegnet tildeles medlemmer som gjennom 10 år / 25 år har gjort en aktiv tjeneste som leder, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan. 
 2. Beslutning om tildeling foretas av kretsstyret.
 3. Til hederstegnet følger et diplom som underskrives av kretsleder (10 år), generalsekretær og kretsleder for 25 år.
 4. Hederstegnet overrekkes av kretsleder eller en annen i dennes sted, fortrinnsvis på et kretsarrangement eller på et større arrangement i gruppen.

Utmerkelsen for 10 og 25 år må nødvendigvis ikke være sammenhengende i tid.

Hederstegn for fortjenstfull innsats, Sølvkompasset

Sølvkompasset tildeles personer som oppfyller følgende kriterier: 

 1. Har på et eller flere områder gjort en stor innsats som har hatt betydning for KFUK-KFUM-speiderarbeidet.

Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats, Gullkompasset

Gullkompasset tildeles personer som oppfyller minst tre av følgende kriterier: 

 1. Hatt betydning ut over det lokale miljøet og hatt innsats på flere nivåer i forbundet.
 2. Har bidratt til at KFUK-KFUM-speiderarbeidet i Norge er blitt bedre kjent.
 3. Har bidratt til at særskilt mange barn og unge har begynt i KFUK-KFUM-speiderne.
 4. Har over tid gjort en stor innsats for å realisere forbundets mål og arbeid.