Søknadsskjema:
hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste (DOC) (PDF)
hederstegn for gullkompasset (DOC) (PDF)
hederstegn for sølvkompasset (DOC) (PDF)

Retningslinjer

Sist revidert 4.5.2014

Innledning

Det oppnevnes et hederstegnutvalg til å ta hånd om tildeling av Gullkompasset og Sølvkompasset. Utvalget består av fire personer som oppnevnes for to år om gangen. Utvalget konstituerer seg selv og generalsekretæren bistår komitéarbeidet.

Hederstegntildelinger for Gullkompasset og Sølvkompasset gjøres kjent i Lederforum.

Frist for søknad om tildeling av hederstegn er to ganger pr år: 23. april og 11. oktober. Utvalget kan i spesielle tilfeller vurdere søknader mellom fristene. Søknad sendes på eget skjema til:

Norges KFUK-KFUM-speidere
v/ Sidsel Grønlund
Våkleivåsen 108
5155 BØNES

Evt. per e-post til hederstegn@kmspeider.no

Følgende retningslinjer gjelder for hvert hederstegn:

Hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste

 1. Tegnet tildeles ledere som gjennom 10 år/25 år har gjort en aktiv tjeneste som ledere lokalt, regionalt eller nasjonalt i eget forbund.
 2. Beslutning om tildeling foretas av kretsstyret.
 3. Til hederstegnet følger et diplom som underskrives av kretsleder (10 år), generalsekretær og kretsleder for 25 år.
 4. Hederstegnet overrekkes av kretsleder eller en annen i dennes sted, fortrinnsvis på et kretsarrangement eller på et større arrangement i gruppen.

Utmerkelsen for 10 og 25 år må nødvendigvis ikke være sammenhengende i tid.

Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats, Gullkompasset

 1. Tegnet er forbundets høyeste utmerkelse og tildeles for særlig aktiv og fortjenstfull innsats i forbundet.
 2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnutvalget. Gullkompasset deles ikke ut i bytte med tidligere utdelte hederstegn av øverste valør. Gulkompasset kan kun tildeles én gang.
 3. Hederstegnsutvalget utarbeider egne kriterier for tildeling av dette hederstegnet.
 4. Landsstyret, kretser, grupper og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til hederstegnet.
 5. Hederstegnet overrekkes av landsstyret, fortrinnsvis av landssjefen, eller av hederstegnutvalget, helst på et forbundsarrangement eller et kretsarrangement. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen med presentasjonen av vedkommende.
 6. Hederstegnutvalget står fritt til å tildele Sølvkompasset for søknader som ikke oppfyller kriteriene for Gullkompasset.

Gullkompasset tildeles personer eller organisasjoner som oppfyller minst tre av følgende kriterier:

 1. Mer enn 25 år som aktiv leder.
 2. Hatt betydning ut over det lokale miljøet og hatt innsats på flere nivåer i forbundet.
 3. Har bidratt til at KFUK-KFUM-speiderarbeidet i Norge er blitt bedre kjent.
 4. Har bidratt til at særskilt mange barn og unge har begynt i KFUK-KFUM-speiderne.
 5. Har gjort en stor innsats for å realisere forbundets mål og arbeid.

Hederstegn for fortjenstfull innsats, Sølvkompasset

 1. Hederstegnet tildeles personer som har gjort en aktiv og fortjenestfullt innsats for KFUK-KFUM-speiderarbeidet, lokalt, regionalt eller nasjonalt.
 2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnutvalget.
 3. Hederstegnet overrekkes av landsstyret, fortrinnsvis av landssjefen, eller av hederstegnutvalget, helst på et forbundsarrangement eller et kretsarrangement. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen med presentasjonen av vedkommende.
 4. Søknader på Sølvkompasset som fyller kriterier til gull, vil komiteen fritt kunne tildele Gullkompasset.

Sølvkompasset tildeles personer som oppfyller følgende kriterier:

 1. Ha oppnådd målbare resultater ut over det vanlige gjennom sin innsats for KFUK-KFUM-speiderarbeidet.
 2. Gjennom sin innsats utført et arbeid som har hatt spesiell betydning for KFUK-KFUM-speiderarbeidet.