I KFUK-KFUM-speiderne har vi fem hederstegn: Hederskniven, 10 års tjeneste, 25 års tjeneste, Sølvkompasset og Gullkompasset. Hederskniven kan deles ut for god innsats og kan deles ut til alle aldre, hederstegnet for 10- og 25 års tjeneste kan deles ut til ledere som har vært aktive i 10- eller 25 år. Sølvkompasset og Gullkompasset kan deles ut for fortjenestefull innsats. Nedenfor finner du kravene til hederstegnene. 

Søknadsskjema:

hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste (DOC) (PDF)
hederstegn for Gullkompasset (DOC) (PDF)
hederstegn for Sølvkompasset (DOC) (PDF)

Retningslinjer for tildeling av hederstegn er vedtatt av landsstyret og behandling av søknader gjøres av hederstegnutvalget. 

Retningslinjer for tildeling av hederstegn

Vedtatt i landsstyret 11.-12. mars 2005, sist endret 23.09.18

Innledning

Hederstegnutvalgets oppgave er å behandle innkomne søknader for tildeling av Gullkompasset og Sølvkompasset samt være et høringsorgan før revidering/opprettelse av hederstegn. Utvalget er oppnevnt av landsstyret, og driver sitt arbeid med utgangspunkt i mandatet for hederstegnutvalget og gjeldende retninglinjer for utdeling av hederstergn. Det er ønskelig at kretsene aktivt søker å nominere personer som kan være aktuelle for hederstegn i sine kretser.  

Frist for søknad om tildeling av hederstegn er to ganger per år: 23. april og 11. oktober. Utvalget kan i spesielle tilfeller vurdere søknader mellom fristene. Søknad sendes på eget skjema til:

hederstegn@kmspeider.no eller per post:                                 

Norges KFUK-KFUM-speidere
Postboks 6810, St. Olavs plass
0130 Oslo 

Følgende retningslinjer gjelder for hvert hederstegn:

Hederstegn for god innsats, Hederskniven

 1. Hederstegnet tildeles speidere, ledere eller andre som har utmerket seg på en positiv måte for speideren.
 2. Hederstegnet kan gis noen som har gjort en innsats som har betydd en forskjell for andre, eller har bidratt positivt til speiderarbeidet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 3. Hederstegnet kan tildeles av gruppestyre, kretsstyre eller landsstyre, etter vedtak i nevnte organisasjonsledd.

Som synlig bevis på hederstegnet utdeles en hederskniv merket med forbundets logo, og et
merke til å ha på speiderdrakten. Kniven selges av Speiderbutikken.

Hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste

 1. Tegnet tildeles medlemmer som gjennom 10 år / 25 år har gjort en aktiv tjeneste som leder, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan.
 2. Beslutning om tildeling foretas av kretsstyret.
 3. Til hederstegnet følger et diplom som underskrives av kretsleder (10 år), generalsekretær og kretsleder for 25 år.
 4. Hederstegnet overrekkes av kretsleder eller en annen i dennes sted, fortrinnsvis på et kretsarrangement eller på et større arrangement i gruppen.

Utmerkelsen for 10 og 25 år må nødvendigvis ikke være sammenhengende i tid. 
 

Hederstegn for fortjenstfull innsats, Sølvkompasset

 1. ​​​​​Hederstegnet tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en aktiv og fortjenestefull innsats for KFUK-KFUM-speiderarbeidet, lokalt, regionalt eller nasjonalt.
 2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnutvalget.
 3. Hederstegnutvalget utarbeider kriteriene for tildeling som godkjennes av landsstyret. 
 4. Landsstyret, kretser, grupper og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til hederstegnet. Kretsene bør være involvert i vurderingen/komme med en uttalelse til søknaden.  
 5. Hederstegnutvalget skal kun behandle søknader, og kan ikke søke selv.
 6. Hederstegnet overrekkes av landsstyret eller av hederstegnutvalget, helst på et forbundsarrangement eller et kretsarrangement. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen med presentasjonen av vedkommende.
 7. Søknader på Sølvkompasset som fyller kriterier til gull, vil komiteen fritt kunne tildele Gullkompasset.

Sølvkompasset tildeles personer som oppfyller følgende kriterier: 

 1. Har på et eller flere områder gjort en stor innsats som har hatt betydning for KFUK-KFUM-speiderarbeidet.

Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats, Gullkompasset

 1. ​​​​Tegnet er forbundets høyeste utmerkelse og tildeles for særlig aktiv og fortjenestefull innsats i forbundet.
 2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnutvalget. Gullkompasset deles ikke ut i bytte med tidligere utdelte hederstegn av øverste valør. Gulkompasset kan kun tildeles én gang.
 3. Hederstegnutvalget utarbeider kriteriene for tildeling som godkjennes av landsstyret.
 4. Landsstyret, kretser, grupper og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til hederstegnet. Kretsene bør være involvert i vurderingen/komme med en uttalelse til søknaden.
 5. Hederstegnutvalget skal kun behandle søknader, og kan ikke søke selv.
 6. Hederstegnet overrekkes av landsstyret, fortrinnsvis av landssjefen, eller av hederstegnutvalget, helst på et forbundsarrangement eller et kretsarrangement. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen med presentasjonen av vedkommende.
 7. Hederstegnutvalget står fritt til å tildele Sølvkompasset for søknader som ikke oppfyller kriteriene for Gullkompasset.

Gullkompasset tildeles personer som oppfyller minst tre av følgende kriterier:: 

 1. Hatt betydning ut over det lokale miljøet og hatt innsats på flere nivåer i forbundet.
 2. Har bidratt til at KFUK-KFUM-speiderarbeidet i Norge er blitt bedre kjent.
 3. Har bidratt til at særskilt mange barn og unge har begynt i KFUK-KFUM-speiderne.
 4. Har over tid gjort en stor innsats for å realisere forbundets mål og arbeid.