Medlemskontingenten er svært viktig. Den er hovedinntektskilden for forbundet, samtidig som antall medlemmer er grunnlaget for utregning av den offentlige støtten. Jo flere medlemmer, desto mer midler til gode program- og aktivitetstilbud. 

Medlemskontingenten i 2024 er beregnet ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april 2023, og rundet opp til nærmeste femkroning. Kontingenten for familiespeidere er 25 % av ordinær forbundskontingent. Solidaritetstier til KFUK-KFUM Global inngår i kontingenten. Kontingenten som her er oppgitt gjelder kontingent til forbundet. Gruppene sin egen kontingent, og eventuell kontingent til kretsen, kommer i tillegg. Nye innmeldte etter 1. august betaler halv kontingent. Spør gruppeleder om nærmere informasjon.

Sentral kontingentinnkreving 

I februar 2016 gikk organisasjonen over til å bruke medlemssystemet Hypersys. Samtidig ble det også innført sentral kontingentinnkreving og bytte av tidspunkt for innbetaling av kontingent. Fra og med 2016 følger kontingentinnkrevingen kalenderåret, og fakturaer blir sendt ut i januar/februar. Det er forbundskontoret som sender ut kontingentfaktura. Vi sender også ut krav til nyinnmeldte, vanligvis hver 14 dag igjennom året.

Merk: Nye medlemmer skal alltid betale kontingent for det året de begynner. Det blir krevd inn halv forbundskontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter 1. august. Merk at i tillegg til forbundskontingenten kommer krets- og gruppekontingent, som fastsettes av den enkelte krets/gruppe.

Satsene for forbundskontingent kalenderåret 2024 

Ordinær kontingent: 575,-
Konfirmantspeider: 288,-
Familiespeider: 144,-
Studentspeider (i studentspeidergruppe) 144,-
Maks forbundskontingent per familie*: 1370,- 

*Fra og med 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. Dette erstatter den tidligere ordningen med familiemoderasjon.

Årsrapport og gruppe-/kretskontingent

Hvert år skal speidergruppen levere en årsrapport. I årsrapporten svarer dere på noen spørsmål om fjorårets speiderarbeid, bekrefter opplysninger om gruppestyret og oppdaterte medlemstall per 31.12 året før. Gruppen din må ha levert årsrapporten innen fristen for å få tildelt Frifondmidler. Gruppeleder og -styret vil motta en e-post med lenke til speidergruppens årsrapport og årets frist for rapporten i løpet av mai. Skjemaet fylles ut og signeres elektronisk. Rapporten kan signeres av gruppeleder alene eller to gruppestyremedlemmer per 31.12 (i det året dere leverer årsrapport for). Årsrapporten leveres via medlemssystemet kmspeider.hypersys.no. Les mer om medlemsregistrering her

Oppdatering av medlemslister

Vi oppfordrer gruppene til å oppdatere medlems- og lederlistene jevnlig slik at alle som faktisk deltar i KFUK-KFUM-speidernes aktiviteter er dekket av forsikringer, mottar medlemsinformasjon og får tilbud om kurs og arrangementer. Husk også å melde ut medlemmer etterhvert som dere for beskjed, slik at vi slipper å sende ut faktura til medlemmer som har sluttet. Det kan likevel være lurt å ta en ekstra gjennomang og oppdatere medlems- og lederlister i forbindelse med årsrapporteringen, slik at Frifondsstøtten beregnes korrekt. Det er også lurt å ta en siste gjennomgang av listene i desember hvert år, slik at beregningsgrunnlaget er riktig før kontingentkravene sendes ut til medlemmene. 

Frister:

  • Innen 20. desember:
    • Gjennomgang av medlems- og lederlister før kontingentutsendelse.
    • Registrering av ny gruppe- og kretskontingent. 
  • Februar - kontingentkrav sendes ut til alle medlemmer.
  • I løpet av våren:
    • Levering av årsrapport. Det blir sendt ut egen informasjon om denne.

Gruppe- og kretskontingenten tilbakebetales fra forbundet til gruppene annenhver måned. Årets første tilbakebetaling skjer i mars.