Medlemskontingenten er svært viktig. Den er hovedinntektskilden for forbundet, samtidig som antall medlemmer er grunnlaget for utregning av den offentlige støtten. Jo flere medlemmer, desto mer midler til gode program- og aktivitetstilbud. 

Medlemskontingenten i 2017 er beregnet ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april 2016, og rundet opp til nærmeste femkroning. Kontingenten for familiespeidere er 25 % av ordinær forbundskontingent. Solidaritetstier til KFUK-KFUM Global inngår i kontingenten. Kontingenten som her er oppgitt gjelder kontingent til forbundet. Gruppene sin egen kontingent, og eventuell kontingent til kretsen, kommer i tillegg. Nye innmeldte etter 1. september betaler halv kontingent. Spør gruppeleder om nærmere informasjon.

Sentral kontingentinnkreving fra februar 2017

I februar 2016 gikk organisasjonen over til å bruke medlemssystemet Hypersys. Samtidig ble det også innført sentral kontingentinnkreving og bytte av tidspunkt for innbetaling av kontingent. Fra og med 2016 følger kontingentinnkrevingen kalenderåret, og fakturaer ble sendt ut i mars. Fra 2017 vil kontingentkrav bli sendt ut i februar. 

Merk 1: Det er Unicornis (leverandøren av Hypersys) som tar hånd om selve kontingentinnkrevingen. Det vil dermed stå Unicornis information systems AS som fakturamottaker.

Merk 2: Nye medlemmer skal alltid betale kontingent for det året de begynner. Det blir krevd inn halv forbundskontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter 1. september. Neste ordinære innkrevingsperiode for kontingenten blir i februar 2017.

Satsene for forbundskontingent kalenderåret 2017 

Ordinær kontingent: 435,-
Konfirmantspeider: 218,-
Familiespeider: 109,-
Maks forbundskontingent per familie*: 1055,-

 *Fra og med 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. Dette erstatter den tidligere ordningen med familiemoderasjon.

Årsapport og gruppe-/kretskontingent

På grunn av omlegging til sentral innkreving og overgang til nytt medlemssystem, er det fra 2016 ny rutine for levering av årsrapport. Hypersys åpner for levering av årsrapport i begynnelsen av februar, og får frist i slutten av februar/begynnelsen av mars 2017. Den skal dermed ikke leveres innen 15. november som har vært rutinen tidligere. Årsrapporten leveres via medlemssystemet kmspeider.hypersys.no, der dere skal bekrefte opplysninger om gruppestyret, og oppdaterte medlemslister per 31.12.16. Det er derfor viktig at medlemslistene er oppdatert når årsrapporten leveres. Les mer om medlemsregistrering her

For å få tildelt Frifondstøtte i 2016 skal spørsmålene knyttet til forbundets satsningsområder som tidligere besvares innen 15. november 2016, men disse er ikke lenger knyttet til årsrapporten. Les mer om rutiner og retningslinjene for Frifond her. 

Oppdatering av medlemslister

Vi oppfordrer gruppene til å oppdatere medlems- og lederlistene jevnlig slik at alle som faktisk deltar i KFUK-KFUM-speidernes aktiviteter er dekket av forskringer, mottar medlemsinformasjon og får tilbud om kurs og arrangementer. Det kan likevel være lurt å ta en ekstra gjennomang og oppdatere medlems- og lederlister i forbindelse med årsrapporteringen, slik at Frifondsstøtten beregnes korrekt. Det er også lurt å ta en siste gjennomgang av listene før 1. februar hvert år, slik at beregningsgrunnlaget er riktig før kontingentkravene sendes ut til medlemmene. 

Frister:

  • Innen 15. januar hvert år:
    • Gjennomgang av medlems- og lederlister før kontingentutsendelse.
    • Registrering av ny gruppe- og kretskontingent. 
  • Starten av februar - kontingentkrav sendes ut til alle medlemmer.
  • I begynnelen av februar - Åpning for levering av årsrapport. Frist for levering i slutten av februar/begynnelsen av mars. Det kan være lurt med en gjennomgang av medlems- og lederlister før dette. Husk å melde inn nye medlemmer fortløpende i løpet av året slik at de blir med i beregningsgrunnlaget per 31.12. Merk! De som har begynt etter 1.september betaler halv forbundskontingent. 

Gruppe- og kretskontingenten tilbakebetales fra forbundet annenhver måned. Fra 2017 vil første tilbakebetaling skje i mars.