Medlemskontingenten er svært viktig. Den er hovedinntektskilden for forbundet, samtidig som antall medlemmer er grunnlaget for utregning av den offentlige støtten. Jo flere medlemmer, desto mer midler til gode program- og aktivitetstilbud. 

Medlemskontingenten i 2017 er beregnet ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april 2016, og rundet opp til nærmeste femkroning. Kontingenten for familiespeidere er 25 % av ordinær forbundskontingent. Solidaritetstier til KFUK-KFUM Global inngår i kontingenten. Kontingenten som her er oppgitt gjelder kontingent til forbundet. Gruppene sin egen kontingent, og eventuell kontingent til kretsen, kommer i tillegg. Nye innmeldte etter 1. september betaler halv kontingent. Spør gruppeleder om nærmere informasjon.

Sentral kontingentinnkreving 

I februar 2016 gikk organisasjonen over til å bruke medlemssystemet Hypersys. Samtidig ble det også innført sentral kontingentinnkreving og bytte av tidspunkt for innbetaling av kontingent. Fra og med 2016 følger kontingentinnkrevingen kalenderåret, og fakturaer ble sendt ut i mars. 

Merk 1: Det er Unicornis (leverandøren av Hypersys) som tar hånd om selve kontingentinnkrevingen. Det vil dermed stå Unicornis information systems AS som fakturamottaker.

Merk 2: Nye medlemmer skal alltid betale kontingent for det året de begynner. Det blir krevd inn halv forbundskontingent for nye medlemmer som starter som speidere etter 1. september. Neste ordinære innkrevingsperiode for kontingenten blir i februar 2018.

Satsene for forbundskontingent kalenderåret 2017 

Ordinær kontingent: 435,-
Konfirmantspeider: 218,-
Familiespeider: 109,-
Maks forbundskontingent per familie*: 1055,-

 *Fra og med 2016 ble det innført et tak for maks forbundskontingent per familie. Dette erstatter den tidligere ordningen med familiemoderasjon.

Årsapport og gruppe-/kretskontingent

Ved omlegging til sentral innkreving og overgang til nytt medlemssystem, ble rutinen for levering av årsrapport endret. Hypersys åpnet for levering av årsrapport i juni og hadde frist i juli 2017. Årsrapporten leveres via medlemssystemet kmspeider.hypersys.no, der dere skal bekrefte opplysninger om gruppestyret, og oppdaterte medlemstall per 31.12.16. Les mer om medlemsregistrering her

For å få tildelt Frifondstøtte i 2017 skal spørsmålene knyttet til forbundets satsningsområder som tidligere besvares innen 15. november 2017, men disse er ikke lenger knyttet til årsrapporten. Les mer om rutiner og retningslinjene for Frifond her. 

Oppdatering av medlemslister

Vi oppfordrer gruppene til å oppdatere medlems- og lederlistene jevnlig slik at alle som faktisk deltar i KFUK-KFUM-speidernes aktiviteter er dekket av forskringer, mottar medlemsinformasjon og får tilbud om kurs og arrangementer. Det kan likevel være lurt å ta en ekstra gjennomang og oppdatere medlems- og lederlister i forbindelse med årsrapporteringen, slik at Frifondsstøtten beregnes korrekt. Det er også lurt å ta en siste gjennomgang av listene før 1. februar hvert år, slik at beregningsgrunnlaget er riktig før kontingentkravene sendes ut til medlemmene. 

Frister:

  • Innen 15. januar hvert år:
    • Gjennomgang av medlems- og lederlister før kontingentutsendelse.
    • Registrering av ny gruppe- og kretskontingent. 
  • Februar - kontingentkrav sendes ut til alle medlemmer.
  • Februar/mars - Åpning for levering av årsrapport. Frist for levering før sommeren. Det kan være lurt med en gjennomgang av medlemslistene før dette. Husk å melde inn nye medlemmer fortløpende i løpet av året slik at de blir med i beregningsgrunnlaget per 31.12. Merk! De som har begynt etter 1.september betaler halv forbundskontingent. 

Gruppe- og kretskontingenten tilbakebetales fra forbundet annenhver måned. Fra 2017 vil første tilbakebetaling skje i mars.