Hvordan søke om momskompensasjon

Merk at man søker kompensasjon for MVA-kostnader påløpt i foregående år (i 2020 søker man for MVA-kostnader påløpt i 2019). Søknadsfristen er 1. august i 2020. Blir dette for raskt etter sommerferien? Gjør det før.

Du kan åpne skjemaet under i ny lenke her.

 

 

?: Hvilke kostnader kan det søkes momskompensasjon for, og hva fyller jeg ut hvor?

!:

  • § 7, 1. ledd i søknadsskjemaet: Her føres ALLE kostnader som enheten har regnskapsført, BORTSETT fra finanskostnader (i praksis rentekostnader). Gebyrer for bruk av bankkort er ikke en finanskostnad. Formelen tar hensyn til at store deler av kostnadene ikke er momsbelagte. Kostnader til speiderkalendere, dopapir, kakelotterieffekter og annet, som man har brukt til inntektsbringende arbeid, inkluderes også her. Kravet er at inntektene går til frivillig arbeid (drift av speiderarbeid) og ikke kommersielt overskudd til "eiere".
  • § 6, 1. ledd bokstav a og § 3, 3. ledd i søknadsskjemaet: Her føres det opp kostnader på inntekter som enheten ikke lar gå tilbake til speiderarbeidet. Brukes i praksis ikke.
  • § 6, 1. ledd bokstav b i søknadsskjemaet: Kostnader til ny-, på- og ombyggingskostnader på speiderhytte/ -lokaler skal føres opp her. Vanlige driftskostnader trengs ikke å føres opp.
  • § 6, 1. ledd bokstav c i søknadsskjemaet: Avskrivningskostnader skal føres opp her, hvis man har. Dette vet trolig regnskapsfører/ kasserer.
  • § 6, 1. ledd bokstav d i søknadsskjemaet: Dersom enheten leier ut speiderhytte eller speiderlokaler "sporadisk", så trenger man ikke å føre opp kostnader her. Men dersom det foreligger en utleieavtale/ hyppig utleie så skal de forholdsmessige kostnadene føres opp her. Dette gjelder både intern og ekstern utleie (all utleie). Eksempel: Speiderhytta leies ut 20 % av bruken. Da skal 20 % av driftskostnadene, knyttet til hytta, føres opp her.
  • § 6, 1. ledd bokstav e: Idrettsanlegg. Ikke relevant for speidergrupper. Derfor ikke satt opp i skjemaet.
  • § 7, 2. ledd, bokstav a: Fradragsposter. Gjelder kun enheter med driftskostnader på over kr 5 millioner. Gjelder i praksis ingen speiderenheter. Derfor ikke satt opp i skjemaet.

 

?: Når kan vi vente å få momskompensasjonen utbetalt?

!: Forbundet får momskompensasjonsmidlene i desember i søknadsåret, og betaler ut til grupper og kretser så fort som mulig etter det. Kompensasjonen vil utgjøre inntil 7 % av innrapporterte kostnader. Erfaringen fra tidligere år er at grupper og kretser i praksis får tilbake ca. 5 % av driftskostnadene (forutsetter at ingen utgifter faller utenfor ordningen).

Diverse

For å kunne søke om momskompensasjon må en være registrert i Frivillighetsregisteret. Dette kravet ble innført med virkning fra 1. januar 2019. Les mer om fordelene og hvordan man registerer enheten her.

Kretser og grupper trenger IKKE å legge ved revisjonsrapport når de søker om MVA-kompensasjon, med mindre de har en omsetning på over kr 5 mill. 

Underleddene (gruppene og kretsene) må kunne dokumentere utgiftene dersom det blir kontroll, ref våre organisasjonsbestemmelser § 1.4. og § 2.2.1.

Mer informasjon finnes under § 12 i ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15.4.2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Se hele Momskompensasjonsforskriften som PDF.

Spørsmål?

Ta kontakt med økonomirådgiver på forbundskontoret:post@kmspeider.no eller 22 99 15 50.