Det skal normalt innhentes politiattest for:

 • Alle ledere og assistenter i krets, korps og speidergruppe fra 15 år. Skal noen under 18 år forevise politiattest, må foresatt undertegne på søknaden.
 • Voksne og ungdom som er med mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over tre eller flere sammenhengende dager, eller tre eller flere ganger i løpet av terminen, inkludert helgetur. Dette inkluderer foreldre, støttekontakter som er med en speider på møter og turer og liknende.
 • Alle kursledere/kursstab og instruktører på speider-, rover- og lederkurs.
 • Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv som kommer inn under ordningen.
 • Alle ansatte i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Gyldighetstid:

Politiattesten har tidsavgrenset gyldighet. Gyldighetstiden for politiattesten regnes fra den datoen politiet utsteder attesten (utstedelsesdato).

 • Attester vist på gruppe-, krets- og forbundsnivå er gyldig i fem år ved aktivt medlemskap.
 • Attester vist på gruppenivå er gyldig på alle nivåer og prosjekter.
 • For attester vist bare i forbindelse med et prosjekt (arrangement/kurs) gjelder 15 måneders gyldighetstid for prosjekter på samme nivå.

Politiattesten er å regne som «ferskvare»: Den kan bare vises fram inntil ett år fra utstedelsesdato. Attesten kan vises på flere nivåer i løpet av dette året. Aktive medlemmer i grupper oppfordres til å vise politiattest til sin gruppe, da det vil dekke alle andre nivåer og prosjekter. Se flere detaljer i Retningslinjer for politiattest.

 

Prosedyre for innhenting av politiattest

Søk elektronisk

 • Er du over 18 år er det enkleste å søke om politiattest elektronisk via søknadsskjemaet på politi.no. Du kan logge inn via MinID, BankID, Buypass eller Commfides (det trengs derfor ikke kopi av identifikasjon). I søknaden blir du bedt om å velge kategori og formål. Her velger du "Frivillig organisasjon" på begge. Du må også legge ved en bekreftelse på formål med politiattest.
 • Politiet sender politiattesten i posten til din hjemmeadresse, eller til din digitale postkasse hvis du har opprettet det. Politiet sender aldri attesten direkte til organisasjonsleddet.
 • Når du mottar politiattesten viser du denne til ansvarlig leder, evt. sender den pr. post. Attesten kan nå også sendes pr. e-post eller du kan vise fram brevet du har mottatt digitalt. [2] Den ansvarlige lederen sletter, eller sender attesten tilbake til vedkommende etter registrering av dato for utstedt politiattest i medlemsregisteret.
 • Den ansvarlige lederen skal kontrollere at svaret fra politiet viser til den korrekte hjemmelen i strafferegistreringsforskriften. Hvis det ikke gjør det, skal det innhentes ny attest, og politiet skal gjøres oppmerksom på mangelen i svaret. Informasjon om dette finnes i retningslinjene

Søkere under 18 år og andre som vil søke manuelt:

 • Personer under 18 må søke per post, og fylle ut dette skjemaet på politiets nettside. Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut. Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.
 • Fyll ut bekreftels for formål med politiattest, og skriv ut. Dette skal legges ved søknaden. 
 • Legg ved kopi av legitimasjon.
 • Deretter kan du sende begge skjemaene og kopi av legitimasjon til:

              Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
              Postboks 113
              9951 Vardø

Detaljerte retningslinjer for innhenting av politiattest finner du her og i listen over ressursdokumenter nedenfor.


 

Kontaktinformasjon

Kontakt ved spørsmål om praktisk gjennomføring:
Forbundskontoret: 22 99 15 50 / post@kmspeider.no

Kontakt ved manglende fremvist attest eller attest med anmerkning:
Fungerende generalsekretær Svein Olav Ekvik: 412 18 110  / svein.olav@kmspeider.no

Ved akutte hendelser:
Se forbundets beredskapsplaner.