Biologisk mangfold

I Norge regner vi med at det finnes over 40 000 kjente dyre- og plantearter. 80 av disse artene er pattedyr, og 250 er hekkende fugl. Av planter regner vi med omkring 3 700 arter. Av lav er det omkring 2 100 arter og av sopp 9 900. En av de virkelig artsrike gruppene er insektene, og det antas å være omkring 23 000 arter insekter i Norge.

Truede plante- og dyrearter

Vi regner med at over 130 plante- og dyrearter har forsvunnet fra landet vårt de siste 150 årene. I år 2015 var det omtrent 4438 arter som regnes som direkte truet eller sårbare. Disse artene finnes på ei
nasjonal «rødliste». De fleste av disse artene er planter og insekter. Tallet endrer seg stadig ettersom vi får ny kunnskap.

I Norge er alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier fredet. For enkelte arter er det gitt spesielle jakttillatelser. Lignende regler gjelder for laks, sjøørret og sjørøye og for annen fisk som finnes i vassdrag sammen med disse. Ferskvannskreps og hummer er i hovedsak også fredet. Rundt 70 arter av planter og virvelløse dyr er vernet fordi de anses som truet. Det gjelder blant annet misteltein, flere orkidéer, valmuer, sommerfugler og elveperlemuslingen.

En viktig måte å verne arter på er å beskytte leveområdet deres. Derfor er naturreservater, nasjonalparker og landskapsvernområder nødvendige i tillegg til vern av enkeltarter.

Hva kan du gjøre?

  • Finn ut om det finnes truede arter i ditt nærmiljø
  • Bidra til å styrke det biologiske mangfoldet ved å sette opp fuglekasser, flaggermuskasser, lag et insektshotell eller overvintringskasser for piggsvin.
  • Adopter et naturområde i nærmiljøet og registrer det biologiske mangfoldet i området.