Ordene for hver bokstav bør uttales på engelsk. Derfor er en "engelsk" lydskrift gjengitt i tabellen i parentes. Store bokstaver viser hvor uttaletrykket skal legges. 

Det internasjonale bokstaveringsalfabetet
AALPHA(AL-fah)
BBRAVO(BRAH-vo)
CCHARLIE(CHAR-lee)
DDELTA(DELL-tah)
EECHO(ECK-oh)
FFOXTROT(FOKS-trot)
GGOLF(GOLF)
HHOTEL(hoh-TELL)
IINDIA(IN-dee-ah)
JJULIET(JEW-lee-ETT)
KKILO(KEY-loh)
LLIMA(LEE-mah)
MMIKE(MIKE)
NNOVEMBER(no-VEM-ber)
OOSCAR(OSS-cah)
PPAPA(pah-PAH)
QQUEBEC(keh-BECK)
RROMEO(ROW-me-oh)
SSIERRA(see-AIR-rah)
TTANGO(TANG-GO)
UUNIFORM(YOU-nee-form)
VVICTOR(VIK-tah)
WWHISKEY(WISS-key)
XX-RAY(ECKS-ray)
YYANKEE(YANG-key)
ZZULU(ZOO-loo)

For de skandinaviske bokstavene har man trykk på første stavelse. 

Til bruk i Skandinavia
ÆÆRLIG
ØØSTEN
ÅÅSE

Foto: Peach Norman Owen