Morsealfabetet ble funnet opp av den amerikanske fysikeren Samuel Morse i 1832. Det er et internasjonal anerkjent system av korte og lange signaler ("prikker" og "streker") som i bestemte kombinasjoner (morsetegn) står for bokstaver, tall eller tegn. Dette systemet blir omtalt som morse eller telegrafi (tele = fjern, grafi = skrift), og kalles oftest CW ( Continuous Waves ) når det sendes over radio.

Hvis en prikk varer i en tidsenhet, skal en strek vare i tre tidsenheter. Oppholdet mellom prikker og streker i et morsetegn skal vare en tidsenhet. Mellom morsetegn (f.eks. mellom bokstav­er) skal det være et opphold på tre tidsenheter, og mellom ord sju tidsenheter.

Morse kan sendes ved hjelp av lyd, lys og flagg. Hastigheten regnes ofte som bokstaver per minutt eller "ord per minutt". Som standardord er valgt ordet PARIS. Hvisdet tar ett minutt å sende dette ordet, har vi en morsehastighet på ett ord i minuttet. 20 bokstaver i minuttet tilsvarer derfor omtrent fire ord i minuttet.

"Morsenøkkelen", som du kan skrive ut fra linken nede på siden, er et hjelpemiddel når du skal lære deg morse. De kvite feltene står for prikk og de røde for strek. Når du bruker morsenøkkelen, skal du alltid starte på toppen og gå loddrett nedover.

Hvis du tar imot tegnet ×××- (prikk, prikk, prikk, strek), starter du i det øverste kvite feltet. Så går du til det kvite feltet rett under det, så til det kvite feltet rett under det igjen, og så til det svarte feltet rett under det. Har du gjort dette riktig, står det en v i feltet. Morsetegnet ×××- er altså bokstaven v.

Hvis du skal lære deg morse skikkelig, må du øve deg i å ta imot, øve og øve og ikke gi opp. Først må alle bokstavene, tallene og de mest brukte tegnene læres.

Hvis du skal trene deg opp til å ta imot morse som lyd (for eksempel sendt over radio eller med fløyte) bør morsetegnene læres som di'er og da'er, og ikke som prikker og streker.

Morsetegnet for bokstaven V er ×××- som da uttales som dididida. Bokstaven B uttales som dadididitt, osv. For å trene opp dette, bør du "morse" inni deg alt du ser skrevet: bilnummer, reklameplakater, avisoverskrifter osv. Tren det opp med konkurranse i patruljen - bruk fantasien!
Denne treningen skal trene opp hjernen til å oppfatte morsetegnet som en bestemt rytme, og at hver bokstav, hvert tall og hvert tegn har sin spesielle rytme. Denne rytmen vil til slutt sitte så godt at når du blir spurt om et tegn, for eksempel bokstaven P, skal didadaditt komme uten betenkelighet.

Skal du bli enda bedre, er tida inne til å trene opp hastighet­en. Når hjernen har lært seg alle disse rytmene, vil den kunne klare å ta imot mellom 20 og 40 bokstaver i minuttet. Over denne hastigheten klarer ikke hjernens tenkeevne å følge med, og automatikken må overta. Vi kan populært si at lyden skal gå inn i øret, direkte gjennom ryggmargen til handa som skriver ned bokstaven som øret hørte. Erfarne telegrafister har ingen vanskeligheter med å føre en samtale med deg mens de samtidig tar imot morse!

Nedskriving av morse

  • Skriv bare "små" bokstaver.
  • Prøv å skrive pent allerede fra begynnelsen av.
  • Skriv jevnt, rolig, og løft blyanten fra papiret bare når det er nytt ord. 
  • Skriv med blyant (istedenfor kulepenn, fyllepenn eller tusj). Da blir skrifta som regel bedre.
  • Skriv en kort vannrett strek nederst på linja når du mister en bokstav, og konsentrer deg om neste bokstav.


  Oversikt over bokstaver, tegn og tall

Morsealfabetet
BokstavMorsetegnLeses
A*-dida
B-***dadididitt
C-*-*dadidaditt
D-**dadiditt
E*ditt
F**-*dididaditt
G--*dadaditt
H****didididitt
I**diditt
J*---didadada
K-*-dadida
L*-**didadiditt
M--dada
N-*daditt
O---dadada
P*--*didadaditt
Q--*-dadadida
R*-*didaditt
S***dididitt
T-da
U**-didida
V***-dididida
W*--didada
X-**-dadidida
Y-*--dadidada
Z--**dadadiditt
Æ*-*-didadida
Ø---*dadadaditt
Å*--*-didadadida
Morsealfabetet
TallMorsetegnLeses
1*----didadadada
2**---dididadada
3***--didididada
4****-didididida
5*****dididididitt
6-****dadidididitt
7--***dadadididitt
8---**dadadadiditt
9----*dadadadaditt
0-----dadadadada

 

Morsealfabetet
TegnMorsetegnLeses
Punktum (.)**-*-*-dididadidadida
Komma (,)--**--dadadididada
Spørsmål (?)--**--dididadadiditt
Bindestrek (-)-****-dadidididida
Er lik (=)-**-*dadididaditt
Brøkstrek (/)-**-*dadididaditt
Kolon (:)---***dadadadididitt

 

Tegn ved sending:


Ved sending av meldinger, brukes disse ekspedisjonstegnene:
Start på melding -*-*- dadidadida
Slutt på melding *-*-* didadidaditt
Rettelse ******** didididididididitt (siste riktige ord gjentas deretter først)
Kom (din tur til å sende) -*- dadida
Vent *-*** didadididitt
Mottatt *-* didaditt
Riktig, ja -*-* dadidaditt
Slutt på sending ***-*- didididadida

Morse med lys og flagg


Morse med lys og flagg kan foregå på samme måte som for lyd.

Med flagg: Hold ett flagg ut fra kroppen for prikk og begge for strek. Begge flaggene ned langs beina betyr slutt på bokstaven (eller tallet eller tegnet). Begge flaggene i kryss foran beina betyr ordmell­omrom.
Ved anrop kan du sende a-er for å påkalle oppmerksomhet, og t-er som svar på anrop. Ved morse-mottaking med lys eller flagg bør dere være to om å ta imot. En speider ser hele tida på den som sender, og dikterer bokstavene til den andre, som skriver ned meldingen. Ved sending kan en diktere meldinga, mens den andre sender den.