FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Revidert årsregnskap for 2019 og 2020 godkjennes.Bakgrunn

I henhold til grunnreglenes § 3.1.2. skal landsting behandle revidert regnskap for toårsperioden.
Rapporteringsperioden for regnskapet avviker fra perioden for økonomiske rammer. Årsaken er at landstinget blir arrangert midt i en regnskapsperiode, mens de økonomiske rammene vedtas for de to påfølgende år. Regnskapsperioden følger kalenderåret. Effekten er at de økonomiske rammene for 2019 ble vedtatt på landsting i 2017, mens de økonomiske rammene for 2020 ble vedtatt på landsting i 2019.

I dette årsregnskapet er forbundets drifts og Nordtangen slått sammen i et konsernregnskap. Det inkluderer ikke Speiderbutikken som har separat regnskap og eget oppnevnt styre.

Redegjørelse av de mest sentrale sakene:


Totalresultat

Resultatet for toårsperioden totalt for forbundet er et overskudd på 1 521 522 kr, noe som er 2 284 019 kr bedre enn budsjettert underskudd på 762 497 kr.

2019-resultatet bærer preg av solid økning i offentlig støtte. Det er gjennomført mye aktivitet, men kostnadsøkningen har vært lavere enn inntektsøkningen. Effekten er et solid overskudd i 2019. 2020-regnskapet bærer derimot preg av redusert fysisk aktivitetsnivå på grunn av restriksjonene som følger av koronapandemien. Avlyste arrangementer og prosjekter vi ikke har kunnet gjennomføre som planlagt, har redusert inntektene. Både i form av reduserte arrangementinntekter, men også redusert offentlig støtte. På den annen side har begrensede muligheter for fysiske møtepunkter redusert reise- og møtekostnader. I tillegg har vi hatt en solid nedgang i medlemstallet, noe som reduserer kontingentinntektene. 

Landsstyret vedtok i sak 13-2021 å bevilge et driftstilskudd på 400 000 kr til Speiderbutikken på bakgrunn av betydelig omsetningssvikt i 2020 grunnet koronapandemien. Totaleffekten er et noe dårligere resultat enn budsjettert for 2020.

 

2019

2020

Samlet i toårsperioden

LT-vedtatt budsjett

-1 143 430

380 933

- 762 497

Resultat

1 362 275

159 247

1 521 522

Differanse (Bedre enn budsjettert)

2 505 705

- 221 686

2 284 019

Ettergivelse av gjeld til Nordtangen

Landsstyret vedtok i sak 12-2021 å ettergi Nordtangen sin gjeld til forbundet på 1 610 124 kr, oppstått i forbindelse med bygging av bro på Nordtangen. Lånet er ettergitt i sin helhet i 2020-regnskapet via balansen, og påvirker ikke forbundets samlede egenkapital. Se note 2 til regnskapet.

Offentlig støtte

Forbundet mottok 16,55 millioner kr i offentlig støtte i perioden 2019-2020. Beløpet er 5,35 millioner kr høyere enn budsjettert. Dette forklares med godt tilslag på prosjektsøknader, samt at tildelingene har vært høyere enn tidligere perioder.

Driftsstøtten fra Fordelingsutvalget økte med 2,25 millioner kr, støtten fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet økte med hhv. 50 000 kr og 1 150 000 kr. Støtten fra støtteordningen Herreløs arv, som ble etablert i 2017, økte med 150 000 kr. Momskompensasjonen økte med 300 000 kr, mens andre offentlige og private støtteordninger økte med 1,4 millioner kr i forhold til budsjett, hvorav 1,1 millioner kr kommer fra Gjensidigestiftelsen.

Den økte driftsstøtten skyldes at effekten av økt antall deltakerdager på tellende arrangementer og økt støttenivå pr poeng veier tyngre enn den negative effekten fra redusert antall tellende medlemmer og tellende lokallag. Driftsstøtten og momskompensasjonen er frie midler som kan brukes til drift. Resterende støtteordninger nevnt ovenfor gis i form av prosjektmidler som bindes til konkrete prosjekter i henhold til søknader. Det ble søkt om prosjekter som støtter opp om strategi og planlagte tiltak, og takket være prosjektstøtten har vi kunnet gjennomføre større satsinger og flere prosjekter.

Prosjekter

Det har blitt gjennomført mange gode aktiviteter og prosjekter i toårsperioden. Det var budsjettert å bruke 2,45 millioner kr til prosjekter, mens fasiten viser at det er brukt 6,4 millioner kr. Når tildelinger til prosjekter har økt, øker også kostnadene knyttet til gjennomføring av prosjektene. De ulike prosjektene kan hovedsakelig deles inn i kategoriene: organisasjonsutvikling, utvikling av speiderprogrammet og arrangementer.

Takket være mottak av til sammen 1,1 millioner kr fra Gjensidigestiftelsen har vi kunnet videreutvikle Pefftival, utdannet flere førstehjelpsinstruktører og laget programpakken “Førstehjelp 1-2-3” som ble sendt til alle speidergrupper sammen med førstehjelpsutstyr. Aktivitetsbanken på kmspeider.no er også blitt videreutviklet ved hjelp av ressursene fra dette og andre prosjekter.

Tildeling på 3 150 000 kr fra Miljødepartementet og Kulturdepartementet har gitt oss mulighet til å satse på Lederkonferansen, vi har fått utgitt en revidert utgave av Speiderhåndboka, samt videreutviklet ulike programkonsepter og aktiviteter.

Videre har vi mottatt 130 000 kr i fattigdomsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har gjort det mulig å delta på våre arrangementer uavhengig av familienes økonomiske bakgrunn.

Det er også mottatt offentlig støtte til implementering av ny strategi, og ulike prosjekter med fokus på ressurser og verktøy for ledere, demokratiopplæring, samfunnsengasjement og miljøtiltak.

Vedlegg

Resultatregnskap 2019-2020 (vedlagt).
Styrets årsberetning 2020 (vedlagt).
Revisjonsberetning 2020 (vedlagt).
Styrets årsberetning 2019 (vedlagt).
Revisjonsberetning 2019 (vedlagt).