FORSLAGSSTILLER: 
Helgeland KFUK-KFUM-speidere

VEDTAKSKATEGORI:
Drøfting

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting oversender innspillene med forslag om De Makalause som egen arbeidsgren til landsstyret, med ønske om et utredningsarbeid som tar sikte på behandling av saken på landsting i 2023.Bakgrunn

De makalause er en gruppe av speidere med særskilte behov, drevet av Brønnøy KFUK-KFUM-speidere i 22 år. Det finnes også tilsvarende grupper som også har arbeid for speidere med særskilte behov, blant annet i Øksnes og i Stavangerområdet.

Kretsens ønske er å opprette en egen arbeidsgren slik at det kan bli lettere å drive denne typen speiderarbeid, at De makalause synliggjøres som et alternativ, og gjøre det lettere for andre å starte opp lignende arbeid. 

Helgeland KFUK-KFUM-speidere ber landsting drøfte forslaget, og ønsker at landstinget skal vedta å starte en utredning som kan føre til at en slik arbeidsgren blir vedtatt på neste landsting. Mer bakgrunnsinformasjon finnes i innsendt sak fra kretsen som er vedlagt. 

Landsstyrets vurdering

Landsstyret har i dialog med kretsen og Brønnøyspeiderne fått en forståelse for bakgrunnen og ønsket om en egen arbeidsgren for dette arbeidet. Landsstyret ser også at det vil være hensiktsmessig å utrede nærmere hva som skal til for å bedre legge til rette for å drive og starte opp denne typen arbeid, hvilke konsekvenser en eventuell egen arbeidsgren vil ha for program, innhold og tilgang på ressurser, og kartlegge nærmere hva som er felles ønsker og behov for gruppene som driver lignende type arbeid. 

Det vil også være ønskelig å se på hvordan dette arbeidet bidrar til organisasjonens mål og satsning på mangfold og inkludering, som er et av fokusområdene i strategien.

Vedlegg

Innsendt sak fra Helgeland krets (pdf)