FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting godkjenner økonomiske rammer for 2022 og 2023, og landsstyret disponerer budsjettet i perioden innenfor disse rammene.Bakgrunn


Prinsipper

De økonomiske rammene legger til grunn forbundets strategi for 2020-2025.
Rammene er utarbeidet etter forsiktighetsprinsippet hvor inntekter er holdt på nøkternt nivå og kostnader beregnet med noe sikkerhetsmargin. Spesielt lønnsmidler fra prosjekter er beregnet med stor nøkternhet. Videre er det ikke lagt inn overskudd fra landsleiren. Det innebærer at det er svært sannsynlig at det økonomiske handlingsrommet vil bli større gitt at forutsetningene for offentlig støtteordninger ikke endres, medlemstallet holdes på et forventet nivå og at landsleiren gir et positivt resultat. 

Den økonomiske rammen for både 2022 og 2023 sammenlignes med den økonomiske rammen for 2021, vedtatt på landsting 2019.

Prioriteringer

De fremlagte økonomiske rammene legger vekt på følgende satsningsområder:

  1. Forsterket innsats på medlemspleie ved fullfinansiering av medlemsbladene, slik at vi ikke er avhengig av prosjektstøtte for å gi ut fire utgaver av Speiderbladet og Lederforum. Bladene er en tydelig medlemsfordel, en viktig kommunikasjonskanal til våre medlemmer og et viktig virkemiddel for å bygge identitet og tilhørighet.
  2. Fokus på forenklet administrasjon ved en forsterket satsing på digitale verktøy, systemer og rutiner som forenkler gruppenes og ledernes hverdag. Det vil være viktig å ha midler til rådighet for å videreutvikle hensiktsmessige systemer og verktøy.
  3. Videreutvikling av program og prosjekter. Prosjektene vil rettes inn mot strategiske satsningsområder og aktiviteter som hjelper oss å nå målene i tiltaksplanen, og innenfor områder som miljø og samfunnsengasjement, mangfold og inkludering og lederutvikling- og rekruttering. Programkostnadene er i stor grad finansiert av prosjektmidler. 
  4. Medlemsvekst og organisasjonsutvikling. Det er planlagt å legge til rette for flere vekstreiser, og oppstartspakker for nye grupper. Videre planlegges det for flere vekstprosjekter, satsninger på mangfold og inkludering, og rekruttering fra nye målgrupper.
     

Landsstyret legger frem økonomiske rammer som tar utgangspunkt i en bunnsolid økonomi som er bygget opp over tid. Forbundets har per 31.12.2020 en egenkapital på 12,5 millioner kroner. I tillegg besitter forbundet betydelige verdier i Nordtangen. Det er derfor utenkelig at  at en skal komme i et økonomisk uføre i løpet av nærmeste framtid. 

Samtidig har medlemsutviklingen hatt en negativ trend. Det er nærliggende å tro at koronapandemien har vært en medvirkende årsak til medlemsnedgangen det siste året. Det er nødvendig å analysere og kartlegge årsakene til denne nedgangen, og iverksette målrettede tiltak fremover for å snu denne trenden. Å legge til rette for en effektiv administrasjon og oppfølging av speiderarbeidet, tilby best mulig speiderprogram og ledertrening, mest mulig speideraktivitet, og en tydelig formidling av vårt formål og målsettinger er ressurskrevende. Landsstyret legger derfor opp til større satsinger i toårsperioden, og mener det er viktig og riktig å bruke noe av egenkapitalen for å bidra til at vi skal nå målene vi har satt oss. Disse satsingene er innbakt i det foreslåtte underskuddet.

Inntekter

Det forventes en økning i inntektene i 2022 på omtrent 14,5 millioner kroner, noe som hovedsakelig skyldes landsleiren. I 2023 forventes den offentlige og kirkelige støtten å øke med omtrent 1,9 millioner kroner, mens medlemskontingenten, inntektsbringende tiltak og gaver og arrangementsinntekter forventes å bli redusert med totalt 600 000 kroner. Det er forventet en nedgang i medlemstallet på 1100 personer, og tatt utgangspunkt i 8200 helårskontingenter og 1500 halvårskontingenter. Forventet effekt av medlemsnedgangen er større enn økningen i medlemskontingenten. Medlemskontingenten indeksreguleres etter konsumprisindeksen og rundes opp til nærmeste femkroning. Inntektsaksjonen har vist en langsiktig nedadgående trend, noe som er krevende å snu, noe som forsterkes av et forventet lavere medlemstall. Alle andre inntekter forventes å ligge på omtrent dagens nivå.

Kostnader

Det er i hovedsak prioriteringene nevnt ovenfor og landsleir som representerer økte kostnader i budsjettet. Strategiske satsinger på vekst og organisasjonsutvikling, og mangfold og inkludering reflekteres i personalkostnadene. Med bakgrunn i solid økonomisk resultat i perioden 2019-2020, med et samlet overskudd på 1 521 522 kr, samt forbundet sin solide egenkapitalsituasjon, mener landsstyret det er riktig å prioritere denne satsingen for at vi skal kunne komme styrket ut av toårsperioden. 

I strategien har vi tydelige mål om å være en åpen og inkluderende organisasjon og bli bedre på mangfold og inkludering. Dette er et viktig, men omfattende og ressurskrevende arbeid der vi også trenger å tilegne oss ny kompetanse. Med aktivitetsnivået det er lagt opp til i strategi og tiltaksplaner er det behov for tilføring av flere ressurser for å kunne gjøre større satsinger uten at vi må bortprioritere eller nedskalere andre av dagens aktivitetsområder. En nedskalering av dagens aktiviteter vil også medføre redusert mulighet for å gjennomføre prosjektfinansierte aktiviteter. Dette vil i så fall redusere inntektsgrunnlaget til organisasjonen. 

Med en negativ medlemsutvikling gjennom flere år, og samtidig en egenkapital som stadig vokser, er det landsstyrets vurdering at vi må tilføre flere ressurser til arbeidet slik at vi kan få gjennomført mer på disse strategisk viktige områdene.

Usikkerhetspunkter

Vi har usikkerhet knyttet både til offentlig støtte, inntektsaksjonen, landsleiren og ikke minst hvordan koronasituasjonen vil påvirke antall medlemmer. Det er en fare for at en lengre periode med lite eller annerledes speideraktivitet i 2020 og 2021 vil kunne medføre en varig medlemsnedgang. Landsleiren er et stort arrangement, hvor kostnadsoverskridelser eller redusert deltagerantall kan gi et stort underskudd. Samtidig har noen landsleirer gått med et solid overskudd, og vil potensielt kunne styrke egenkapitalen betraktelig dersom det skulle bli stor deltakelse på landsleiren. Usikkerhetsmomentene vil bli løpende vurdert gjennom budsjettperioden slik at eventuelle tiltak kan bli iverksatt ved endring av inntekts- eller kostnadsforutsetninger.

Vedlegg

Økonomiske rammer 2022-2023 (pdf)