Rent vann og ren luft
Finn en elv eller en bekk i nærområdet. Start turen slik at det er passe langt for speiderne å gå herfra opp til elvens eller bekkens vannkilde og overnatte her. Det bør være mulig å gå langs faret store deler av turen. I mindre elver kan dere kanskje ta på gummistøvler og gå oppover i bekken? Be speiderne se etter forurensning som søppel, vond lukt eller misfarget vann. Ta med poser og plukk eventuelt søppel dere finner. Er det andre ting langs bekken/elven som kan føre til forurensning? Skriv, tegn eller ta bilder av det dere finner og lag en rapport når dere kommer frem til overnattingsplassen.
Tilsvarer første punkt under Rent vann og ren luft.

Artsrikdom
På vei oppover ser dere samtidig etter planter og dyrespor. Gå en runde på overnattingsplassen når dere kommer frem og gjør det samme her. Hvilke planter er mest vanlige? Hvilke dyr er det spor etter? Hvilke dyr tror dere bor i nærheten uten at dere finner spor etter dem? Skriv, tegn eller ta bilder av det dere finner og sett inn i haikerapporten.
Fortell speiderne om hva et økosystem er:
Et økosystem er et samfunn som består av de levende organismene i et område og de døde faktorene som påvirker dem. Et økosystem har to hovedgrupper av levdene organismer: Autotrofe og heterotrofe. Autotrofe organismer, i hovedsak planter, bygger opp organisk stoff og heterotrofe organismer, blandt annet dyr og insekter, utnytter energien i det organiske stoffet som plantene bygger opp. Organismene i et økosystem danner en næringskjede ved at de autotrofe produserer energi som de planteetende heterotofe organismene lever av. Disse kalles primærkonsumenter. Kjøttende dyr utnytter energien fra plantene ved å spise planteetende dyr. Disse kalles sekundærkonsumenter. Nedbrytere, som sopp og bakterier, slutter næringskjeden ved å utnytte energien i døde planter og dyr, og slik frigjøre uorganiske forbindelser. 
Kan dere finne eksempler på eller spor etter alle de ulike organismene i et økosystem der dere er? La speiderne sette opp en næringskjede ved å finne objekter eller spor som kan representere hvert av leddene i kjeden: Autotrof organisme - primærkonsument - sekunderkonsument - nedbryter. Hva tror speiderne skjer hvis et av leddene i kjeden blir borte?
Tilsvarer annet punkt under Artsrikdom.

Forurensning og miljøgifter
Ha med dere gjennomsiktig teip. Der dere starter turen tar dere første prøve: Press teipen forsiktig mot et blad og dra løs igjen. Fest teipen på et hvitt papirark i haikerapporten. Sitter det igjen mange partikler på teipen? Hvilken farge har partiklene? Ser det ut som om disse kommer fra naturen eller kan de være tegn på luftbåren forurensning? Merk teipbiten med stedet der prøven ble tatt. Gjør det samme flere steder på vei oppover mot overnattingsplassen. Er det forskjell i hvor mange partikler som sitter igjen på teipen? Er det forskjell i fargen på partiklene? I pollensesongen vil det antagelig sitte igjen mye pollen på teipen.
Tilsvarer annet punkt under Forurensning og miljøgifter.

Miljøvennlige vaner
Ha med poser slik at dere får kildesortert alt av avfall dere produserer på turen i tråd med sorteringssystemet der dere bor. Snakk sammen om hvorfor vi kildesorterer. Når vi kildesorterer kan avfallet resirkuleres og ressursene kan brukes om igjen. Da reduserer vi ressursene vi bruker på å produsere nytt materiale. La speiderne ta med de ferdig sorterte posene hjem og kaste dem på rett sted.
Tilsvarer første punkt under Miljøvennnlige vaner.

Naturkatastrofer
I Norge er det heldigvis sjeldent med store naturkatastrofer, men det kan komme både stormer, flommer og ras som kan gjøre at folk enten blir evakuert fra hjemmene sine, eller som sperrer veier og lignende slik at folk er nødt for å være hjemme over en lengre periode. Tenk at dere er på speidertur når noe slikt inntreffer og at dere ikke kan reise hjem fra tur før "faren er over". Hva burde dere i så fall ha i et kriseresponssett som dere har med dere? La speiderne komme med forslag og sett opp en liste. Skriv ned alle forslag først, før dere går gjennom listen, stryker ting som er unødvendige og ser om dere har glemt noe. Ting som burde være med: Kniv, tennstål, vannrensetabletter, kompass, noe å samle vann i, lommelykt, liten radio så dere kan vite hva som skjer og førstehjelpsutstyr. På et speidermøte etter turen kan dere pakke krisesettet deres.
Tilsvarer tredje punkt under naturkatastrofer.

Aktivitetsmerket Grønn speider har flere punkter under hvert tema, dette er kun et forslag, bytt gjerne ut aktivitetene med noe som passer til de andre punktene.

UTSTYR

  • Papir og blyant til å lage haikerapport
  • Fargeblyanter hvis dere vil tegne i rapporten
  • Kamera hvis dere vil ta bilder til rapporten
  • Poser til å plukke søppel underveis
  • Gjennomsiktig teip
  • Poser til kildesortering
  •