Grunnregler (versjon 16.4.2023)
Vedlegg til grunnreglene (versjon 16.4.2023)
Organisasjonsbestemmelser (versjon 16.4.2023)
Vedlegg til organisasjonsbestemmelsene: Lover og Roverting og Rovernemnda (du sendes til rover.kmspeider.no)
Vedlegg til organisasjonsbestemmelsene: Instruks for valgkomiteen (versjon 30.4.21)

Grunnregler

vedtatt 11.10.03
endringer vedtatt 16.4.23

§ 1        NAVN, DEFINISJON OG MERKE

Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere.

Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig forbund.  Forbundet består av alle medlemmer tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere.

Trekløver, lilje og trekant inngår i forbundets merke.

§ 2        FORMÅL

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.

§ 3        GRUNNLAGET FOR ARBEIDET

§ 3.1        SPEIDERBEVEGELSENS GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

Norges KFUK-KFUM-speidere arbeider etter de grunnleggende prinsippene for World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organization of the Scout Movement (WOSM).

§ 3.2        KFUKs BASIS OG KFUMs IDÉGRUNNLAG

Norges KFUK-KFUM-speidere arbeider etter de grunnleggende prinsippene for The World Alliance of Young Men’s Christian Associations (YMCA) og World Young Women’s Christian Association (World YWCA).

§ 3.3        KRISTEN TRO

Norges KFUK-KFUM-speidere er en kristen økumenisk organisasjon som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner en Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver.

§ 3.4        LEDERERKLÆRING

Bokmål:
I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne til å utvikle kristen tro og leve etter sitt speiderløfte. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.

Nynorsk:
I tru på Gud vil eg hjelpe born, unge og vaksne til å utvikle kristen tru og leve etter speidarlovnaden sin. Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet.

§ 3.5        ASSISTENTERKLÆRING

Bokmål:
Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som assistent arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.

Nynorsk:
Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som assistent arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet.

§ 4        RELASJONER

§ 4.1        SPEIDERBEVEGELSEN

Norges KFUK-KFUM-speidere er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og The World Organization of the Scout Movement (WOSM). Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon.

§ 4.2        KFUK og KFUM

Norges KFUK-KFUM-speidere er tilsluttet World YWCA og World Alliance of YMCA. Tilslutningen er organisert gjennom KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge.

§ 4.3        FORHOLDET TIL KIRKEN

 Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker å drive speiderarbeid i nær kontakt med Den norske kirke og andre kristne kirker og trossamfunn.

§ 4.4        FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER

Forbundet kan inngå samarbeidsavtaler med andre organisasjoner. Landsstyret godkjenner disse. Avtaler som kan begrense forbundets selvstendighet, godkjennes av landstinget.

§ 5        ARBEIDSMÅTER

Norges KFUK-KFUM-speidere vil virkeliggjøre sitt mål

 • Gjennom et speiderprogram som fostrer ånd, sjel og legeme.
 • Gjennom ledere som med sine liv uttrykker kristen tro og kristne verdier.
 • Gjennom speidermetoden.
   

§ 6        SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK

Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk fastsettes av landsting. Speiderlov og speiderløfte skal godkjennes av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og The World Organization of the Scout Movement (WOSM).

§ 6.1        SPEIDERLOVEN

Bokmål:

 1. En speider er åpen for Gud.
 2. En speider er en god venn.
 3. En speider kjenner og tar vare på naturen.
 4. En speider er til å stole på.
 5. En speider er nøysom.
 6. En speider arbeider for fred.
 7. En speider tar ansvar og viser vei.

Nynorsk:

 1. Ein speidar er open for Gud.
 2. Ein speidar er ein god ven.
 3. Ein speidar kjenner og tek vare på naturen.
 4. Ein speidar er til å stole på.
 5. Ein speidar er nøysam.
 6. Ein speidar arbeider for fred.
 7. Ein speidar tek ansvar og viser veg.
   

§ 6.2         SPEIDERLØFTE

Bokmål:
Jeg lover å være 
åpen for Gud,
hjelpe andre 
og leve etter speiderloven.                                                                           

Nynorsk:
Eg lovar å vere
open for Gud, 
hjelpe andre 
og leve etter speidarlova.

Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet.

§ 6.3        SPEIDERBØNNEN

Speiderbønnen lyder:

Bokmål:
Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din Sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

Nynorsk:
Kjære Far i høge himmel,
høyr mi stille hjartebøn:
Kvar eg enn i verda vankar,
lat meg bli som Sonen din.
Lat meg leva deg til æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vera,
og så lyda lova vår.

§ 6.4        VALGSPRÅK

Speidernes valgspråk lyder:

Bokmål:
Vær beredt

Nynorsk:
Ver budd

§ 6.5        OVERSETTELSE TIL SAMISK

Samiske oversettelser av speiderløfte og ledererklæring må godkjennes av landsstyret.

§ 7         MEDLEMMER

§ 7.1        MEDLEMMER

Norges KFUK-KFUM-speidere er åpen for alle uten hensyn til tro, religion, etnisk tilhørighet eller nasjonalitet. Alle som betaler medlemskontingent, er medlem av Norges KFUK-KFUM-speidere. Alle medlemmer avlegger speiderløfte.

§ 7.2        EKSKLUSJON AV MEDLEMMER

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med ¾ flertall.

§ 8        STYRINGSSTRUKTUR

§ 8.1        DEMOKRATISK STRUKTUR

Norges KFUK-KFUM-speidere består av grupper lokalt og kretser regionalt. Gruppeting, kretsting og landsting er øverste besluttende organ for henholdsvis gruppe, krets og forbund.

Alle medlemmer kan være medlemmer av tingene med stemmerett, og er valgbare til alle tillitsverv.
Det tilstrebes at alle styrer, utvalg og komiteer også skal ha unge under 26 år.

Medlemmer under 15 år skal sikres arenaer på gruppe-, krets- og forbundsnivå der de kan fremme sine synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen i samsvar med modenhet og alder.

Gruppetinget velger gruppestyret og gruppens representanter til kretstinget. Kretstinget velger kretsstyret og kretsens representanter til landstinget. Landstinget velger landsstyret. Kretsstyrer og landsstyret leder arbeidet på krets- og forbundsplan mellom kretsting og landsting. Kretsstyrer og landsstyret skal ha minst to møter pr år.

Valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan, hvor annet ikke er nevnt særskilt, er to år. Maksimal sammenhengende funksjonstid er tre perioder (seks år) i samme valgte verv på krets- og forbundsplan. Valgperioden til alle verv på gruppeplan er på inntil to år.

Hvor spesielle grunner tilsier det, kan landsstyret for en valgperiode om gangen dispensere fra bestemmelsen om sammenhengende funksjonstid på kretsplan.

§ 8.2        LANDSTING

Landstinget er forbundets øverste myndighet.

Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte.

Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler:

 • kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant
 • kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter
 • kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter
 • kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter
 • kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter

 

Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver påbegynte 500 medlemmer.

For kretser som kan velge to eller flere tilleggsrepresentanter, skal minst 1/3 av tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret landstinget møtes. Dersom kretsen ikke har slik(e) representant(er) mister kretsen denne/disse stemmen(e).

Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter og minst 2/3 av kretsene er tilstede.

Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i organisasjonsbestemmelsene.
 

§ 8.3        LANDSSTYRET

Mellom landstingene blir forbundet ledet av et valgt landsstyre.

Nærmere bestemmelser om landsstyret fastsettes i organisasjonsbestemmelsene.

§ 9        LIKESTILLING

Alle mennesker er skapt med samme verdi. Alle barn og unge skal gis like muligheter til å utfolde sine evner og utvikle sine lederegenskaper.

Ved valg, oppnevninger og tilsettinger på alle nivå i forbundet skal en tilstrebe en lik representasjons- og ansvarsfordeling mellom kvinner og menn. I grupper eller kretser hvor lik representasjon vil være åpenbart urimelig, kan dette fravikes. I landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn. I kretsstyrene skal det tilstrebes lik representasjon av begge kjønn. Kretsleder og visekretsleder i samme krets skal normalt være av forskjellig kjønn.

§ 10        TILLITSVALGTE OG LEDERE  

§ 10.1      TILLITSVALGTE

Som tillitsvalgt regnes medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, roverting eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i forbundet.

§ 10.2     LEDERE

Som ledere regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som ledere.

§ 10.3     ASSISTENTER

Som assistenter regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som assistenter.

§ 10.4    LEDERES, ASSISTENTER OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE   

Ledere, assistenter og tillitsvalgte i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets ledererklæring / assistenterklæring. Kravet om ledererklæring / assistenterklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.

§ 10.5    TILBAKEKALLING AV LEDERGODKJENNING, LEDERERKLÆRING OG ASSISTENTERKLÆRING

Landsstyret kan beslutte å frata ledere, assistenter og tillitsvalgte deres verv eller oppnevning, midlertidig eller permanent, ved opptreden som er krenkende overfor medlemmer eller ved atferd som ikke er i samsvar med hva man kan forvente av ledere, assistenter og tillitsvalgte i forbundet.

Ledere, assistenter og tillitsvalgte kan selv tilbakekalle sin ledererklæring / assistenterklæring.

§ 11        ADMINISTRASJON

Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret.

Landsstyret fastsetter hvor forbundets hovedadministrasjon skal lokaliseres.

Ansatte er ikke valgbare til kretsting, kretsstyre, landsting eller tillitsverv på landsplan. Dette er ikke til hinder for ansattes deltakelse som ansattes representant på landsting. Tillitsvalgte som blir ansatt, trer ut av slike verv når de tiltrer stilling i forbundet.

§ 12        ØKONOMI

Grupper og kretser i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører.

Norges KFUK-KFUM-speideres midler skal forvaltes på en forretningsmessig forsvarlig måte. Forbundets langsiktige låneopptak må godkjennes av landsting.

Forbundet har ikke ansvar for gruppers og kretsers gjeld eller andre forpliktelser.

Forbundet er økonomisk uavhengig og alle midler skal brukes i tråd med forbundets målsetninger.

Landstinget velger en ekstern (registrert eller autorisert) revisor til å foreta revisjon.

Nærmere bestemmelser om økonomi, regnskapsførsel og revisjon fastsettes i organisasjonsbestemmelsene.

§ 13        ORGANISASJONSBESTEMMELSER

Landstinget kan med simpelt flertall av de avgitte stemmene vedta organisasjonsbestemmelser og foreta endringer i disse.   
Organisasjonsbestemmelsene må ikke stride mot grunnreglene.

§ 14        ENDRING I GRUNNREGLER:

Endring av grunnreglene vedtas, dersom ikke annet er fastsatt, av to på hverandre følgende landsting med 2/3 flertall.  

§ 15        OPPLØSNING AV FORBUNDET

Vedtak om oppløsning av forbundet krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene på to på hverandre følgende landsting.
Det skal foretas nyvalg av representanter før nytt landsting.  

Ved eventuell oppløsning skal forbundets samlede formue gå til annet KFUK-KFUM-arbeid. Landstinget bestemmer hvilket KFUK-KFUM-arbeid penger og eiendeler går til.

Endring av denne paragraf krever ¾ av de avgitte stemmene.

Organisasjonsbestemmelser

vedtatt 11.10.03
endringer vedtatt 16.4.23

§ 1 GRUPPE

KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere grupper. Gruppen er det laveste administrasjonsledd i forbundet som er pålagt å ha selvstendig økonomi og administrasjon.

Landsstyret kan godkjenne opprettelse av grupper som ikke er knyttet til et lokalt sted eller til en krets.

§ 1.1 GRUPPENS OPPGAVE

Gruppens oppgave er å organisere KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt.

§ 1.2 GRUPPENAVN

Gruppen har navn etter hjemsted, menighet eller skolekrets: 
stedsnavn KFUK-KFUM-speidere
eller
stadnamn KFUK-KFUM-speidarar

Har flere grupper samme navn, nummereres de fortløpende med tallet etter stedsnavnet: 
stedsnavn + nr KFUK-KFUM-speidere
eller
stadnamn + nr KFUK-KFUM-speidarar

Landsstyret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

§ 1.3 GRUPPETING

Gruppens besluttende organ er gruppeting. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

Gruppetingets møter ledes av gruppeleder. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall.

Gruppetingets oppgaver:

 • Avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding.
 • Velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder.
 • Velge revisor. Medlemmer i gruppen kan ikke velges som revisor. Revisor skal være myndig.
 • Velge gruppens representanter til kretsting. 

Oppgaver som kan delegeres til gruppestyret gjennom vedtak på gruppetinget: 

 • Planlegge gruppens arbeid og budsjett.
 • Fastsette gruppekontingent.
 • Ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppen.
 • Oppnevne enhetsledere i gruppens enheter.
 • Ha ansvar for gruppens økonomi og eiendeler.

Fra grupper med flere kjønn bør det velges representanter fra flere kjønn. Det bør tilstrebes at alle enheter er representert i gruppens delegasjon til kretsting.
            
Gruppeting kalles inn av gruppeleder eller når minst halvparten av tingets medlemmer ber om det.

I grupper med flere kjønn tilstrebes det ledere av de aktuelle kjønnene.

§ 1.4 GRUPPESTYRE

Gruppestyret velges av gruppeting. Det skal tilstrebes at gruppestyret består av representanter fra alle enheter. Gruppestyret leder gruppens arbeid mellom gruppetingene. Gruppeleder leder møtene i gruppestyret og leder gruppens arbeid mellom gruppestyremøtene.

Gruppestyrets oppgaver: 

 • Gjennomføre delegerte oppgaver fra gruppetinget.

Gruppeleder har ansvar for at det blir ført regnskap over gruppens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Gruppeleder plikter å sørge for at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret.

§ 1.5 ENHETSINNDELING

Den lokale speidergruppe blir normalt delt inn i enheter som følger forbundets arbeidsgrener.

§ 1.5.1 LEDERE I ENHET

Hver enhet skal ha en ansvarlig enhetsleder som må være fylt 18 år. I tillegg kan enhetsleder oppnevne det antallet medledere og enhetsassistenter som er ønskelig. Medledere og enhetsassistenter skal være fylt 15 år.

§ 1.6 PATRULJEN

Arbeidet i flokk, tropp og lag drives etter patruljemetoden. Troppens patruljer ledes av patruljefører og patruljeassistent med øvre aldersgrense 17 år. Førerpatruljen er et organ for planlegging av arbeidet i patrulje og tropp og for opplæring av patruljeførere og patruljeassistenter.

§ 1.7 VOKSNE MEDLEMMER

Voksne medlemmer uten lederfunksjon kan stå tilsluttet forbundet sentralt, regionalt eller lokalt. Slike medlemmer kan også danne sammenslutninger med egne navn.

§ 1.8 FORESATTEARBEID OG ANNET STØTTEARBEID

I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foresatteforening, foresatteråd, eller annen sammenslutning av foresatte og/eller andre interesserte. Denne har til oppgave å støtte og hjelpe KFUK-KFUM-speiderarbeidet på stedet.

Alt arbeid drives i gruppens navn og på vegne av den lokale speidergruppe. Foresatteforening, foresatteråd eller annen sammenslutning nevnt i denne paragraf, er ansvarlig overfor gruppeting.

§ 1.9 NEDLEGGING AV GRUPPE

Har en speidergruppe i tre år ikke hatt vanlig speideraktivitet med medlemmer under 26 år, skal kretsen vurdere om gruppa skal legges ned.

Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltningen kan også omfatte rimelig bruk av fast eiendom samt bruk eller avhending av løsøre. Ved avhending av løsøre skal inntekt tillegges øvrig formue. Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det området den tidligere gruppen virket.

Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første fem årene etter at vanlig speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i kretsen.

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer for nedleggelse av grupper, herunder også nedleggelse av spesialgrupper for voksne. Når spesielle forhold gjør det ønskelig, kan landsstyret dispensere fra bestemmelsene i denne paragraf.

§ 2 KRETS

Norges KFUK-KFUM-speidere er delt inn i kretser som opprettes av landsstyret. Kretsens oppgave er å legge til rette for et godt speider- og ledermiljø og å virke for at KFUK-KFUM - speiderarbeidet skal bli kjent og tatt opp på nye steder. Ved endring av kretsgrenser avgjør landsstyret fordeling av eiendeler, etter samråd med kretsene.

§ 2.1 KRETSTING

Kretsens besluttende organ er kretsting.

§ 2.1.1 MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT

Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter.

Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder.

På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett:

 • Gruppeledere.
 • Valgte representanter fra gruppene.
 • Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer.
 • To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting.
 • To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting.
   

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett:

 • Ansatte i kretsen.
 • Medlemmer i faste komiteer.
   

Alle medlemmer i kretsen kan møte som observatører.

§ 2.1.2 KRETSTING BEHANDLER

Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker:

 • Årsmelding og revidert regnskap.
 • Fastsetting av kretskontingent.
 • Arbeidsplan og budsjett for kommende år.
 • Valg av kretsleder, eventuelt visekretsleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer
 • Valg av representanter til landsting.
 • Valg av valgkomité.
 • Valg av revisor. Revisor skal være myndig.
 • Endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting.
 • Innsendte saker.
   

§ 2.1.3 ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING

Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være hemmelig avstemming når minst én person ønsker det.
Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars hvert år.
Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det.
Kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd.
Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret.

§ 2.2 KRETSSTYRET

Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene

Kretsstyret består av

 • Kretsleder.
 • Ingen, en eller to visekretsledere. Antallet bestemmes av kretstinget.
 • To eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget.
   

Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens roverombud med tale-, forslags- og stemmerett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens roverombud møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende roverombud i kretsen, møter kretsens roverkontakt. Dersom kretsen har en egen arrangementskomité eller tilsvarende, uavhengig av kretsstyret, og denne komiteen er valgt av kretsting, kan kretsting vedta at en representant fra denne komiteen deltar i kretsstyret med fulle rettigheter.

§ 2.2.1 KRETSSTYRETS OPPGAVER

 • Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler, organisasjonsbestemmelser og strategi.
 • Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på årsmøte.
 • Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd.
 • Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring.
 • Påse at gruppenes regnskap blir revidert.
 • Ta initiativ til felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc.
 • Arbeide for medlemsvekst i kretsen.
 • Sette i verk landsting/kretstings vedtak vedrørende kretsen.
 • Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret.
 • Påse at det blir ført særskilt protokoll for kretsstyret og kretsting.
 • Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret.
   

§ 2.3 KRETSLEDER

 • Leder kretsstyrets arbeid.
 • Representerer kretsen utad.
 • Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene.

I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted.

§ 3 FORBUND

§ 3.1 LANDSTING

Landsting er forbundets høyeste organ. Landsting trer sammen hvert 2. år og innkalles med tre måneders varsel.

§ 3.1.1 MØTE-, TALE-, FORSLAGS- OG STEMMERETT

På landsting har følgende møte-, tale-, forslag- og stemmerett:

 • Kretsledere.
 • Valgte representanter fra kretsene.
 • Landssjef, viselandssjef og faste styremedlemmer.
 • Leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av rovertinget.
 • Fire representanter valgt av Patruljeførertinget.
 • To representanter for de ansatte.

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett:

 • Generalsekretæren

Møterett, samt talerett innenfor sine ansvarsområder:

 • Ledere av faste utvalg i perioden.
 • Ledere av valgkomiteen og kontrollkomiteen.
 • Forbundets International Commissioners (IC) for både WAGGGS og WOSM.
 • Ansatte.
   

Landsting er åpent for alle medlemmer.

Landsting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER

 • Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.
 • Kontrollkomiteens beretning.
 • Forbundets økonomiske rammer, herunder fastsetting av kontingent.
 • Forbundets langsiktige strategi.
 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
  • Landssjef.
  • Viselandssjef.
  • Seks styremedlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
  • Revisor.
 • Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
 • Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.
 • Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.
 • Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
 • Andre innkomne saker.
   

§ 3.1.3 EKSTRAORDINÆRT LANDSTING

Ekstraordinært landsting kan sammenkalles hvis landsstyret, 1/3 av landstingets medlemmer eller 1/3 av forbundets kretser finner det nødvendig. Det kan ikke innkalles til ekstraordinært landsting på kortere enn én måneds varsel. Sakspapirer sendes da ut sammen med innkallingen. Det foretas ikke valg på ekstraordinært landsting med mindre hele eller deler av landsstyret blir avsatt. Avsetting av hele eller deler av landsstyret krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 3.1.4 ANDRE BESTEMMELSER FOR LANDSTING

Det føres protokoll fra landstingets forhandlinger.

Saker som ønskes behandlet, skal være innsendt til landsstyret senest tre måneder før landsting. Det skal lages og offentliggjøres en liste over innsendte forslag som oppdateres kontinuerlig. Saker kan unntas denne listen om landsstyret finner det nødvendig å arbeide med dem før offentliggjøring og kontrollkomiteen er enig.Medlemmer som er valgbare til tinget, har forslagsrett.

Saksliste med dokumenter sendes alle delegater til landsting senest seks uker på forhånd.

§ 3.2 LANDSSTYRET

Norges KFUK-KFUM-speidere ledes av et landsstyre mellom landstingene.
Landsstyret består av landssjefen, viselandssjefen og seks styremedlemmer. Ved langtidsfravær innkalles varamedlemmer.
På møter i landsstyret møter leder av rovernemnda med tale-, forslags- og stemmerett. Ved forfall møter nestleder eller annet medlem av rovernemnda.
Landsstyret har møte minst to ganger årlig. Landssjef, viselandssjef eller minst tre styremedlemmer kan forlange at det innkalles til landsstyremøte.
Landsstyret kan opprette et arbeidsutvalg til å forberede styremøtene, prioritere saker, og til å følge opp saker fra styret der ikke annet er bestemt.
Landsstyret er vedtaksdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Landssjef eller viselandssjef må være tilstede.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER

Landsstyret leder forbundets arbeid mellom landstingene.
Landsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkelte av sine oppgaver til generalsekretæren eller faste utvalg eller prosjektgrupper.
Landsstyret oppnevner delegater til internasjonale konferanser og samlinger.
Landsstyret bestemmer selv sin arbeidsform og oppnevner medlemmer og varamedlemmer til ulike styreoppgaver.

Landsstyret skal

 • Gi retningslinjer for arbeidet, fastsette mål og strategier som forbundets ulike organer skal arbeide etter.
 • Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, disponere økonomiske rammer gitt av landsting, utforme personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.
 • Gi impulser til og overvåke forbundets profil på alle nivåer i organisasjonen.
 • Godkjenne ledere og grupper.
 • Innstille i saker til landsting som ikke hører inn under valgkomiteen eller kontrollkomiteen.
 • Behandle saker som vedrører Speiderne i Norge og KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge.

Landsstyret kan oppnevne faste utvalg eller prosjektgrupper med ansvar for avgrensede områder. Landsstyret gir da mandat, bestemmer sammensetning og varighet.

§ 3.2.2 LANDSSJEF OG VISELANDSSJEF

Landssjefen leder forbundets arbeid mellom landsstyrets møter.

Ved landssjefens fravær trer viselandssjef inn i dennes sted.

§ 4 SIGNATUR OG UTTALELSESRETT

Landssjef og generalsekretær i fellesskap, eller landssjef og viselandssjef har i fellesskap signaturrett for forbundet. Landssjef og generalsekretær har anledning til å uttale seg på vegne av forbundet.

§ 5 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av leder og tre medlemmer.

Valgkomiteens oppgave er å innhente, om mulig flere, kandidater til følgende verv:

 • Landssjef.
 • Viselandssjef.
 • Landsstyremedlemmer.
 • Varamedlemmer til landsstyret.
 • Kontrollkomité.


Valgkomiteen skal legge fram innstilling til alle valgene for landsting, bortsett fra til valgkomiteen. Valgkomiteen undersøker om kandidatene er valgbare.

Valgkomiteens leder skal i samarbeid med generalsekretæren definere administrasjonens oppgaver for komiteen under dennes arbeidsperiode.

Landsting kan gi nærmere instruks til valgkomiteen.

(Vedlegg: Instruks for valgkomiteen, versjon 30.04.21)

§ 6 KONTROLLKOMITEEN

Komiteen består av leder og tre medlemmer. Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at landstingets vedtak gjennomføres av landsstyret i tråd med intensjonene i vedtaket, plandokumenter og budsjett. Komiteen rapporterer til landsting.
Kontrollkomiteens leder skal i samarbeid med generalsekretæren definere administrasjonens oppgaver for komiteen under dennes arbeidsperiode.
Landstinget kan gi nærmere instruks til kontrollkomiteen.

§ 7 ROVERTING OG PATRULJEFØRERTING

Rovertinget avholdes årlig. Rovertinget velger en rovernemnd og vedtar instruks for denne. Rovertinget velger tre representanter til landsting det året dette avholdes. Lover for Roverting og Rovernemnda vedtas av Roverting, og godkjennes av landsstyret. Lover for Roverting og Rovernemnda er vedlegg til organisasjonsbestemmelsene.

Patruljeførerting avholdes det året det er landsting. Patruljeførertinget består av to representanter fra hver krets. Patruljeførertinget velger fire representanter til landsting. Landsstyret vedtar retningslinjer for patruljeførertinget etter uttalelse fra patruljeførertinget selv.

§ 8 ANSATTE

Norges KFUK-KFUM-speidere har det overordnede arbeidsgiveransvaret for alle ansatte på gruppe, krets og forbundsplan, hvor annet ikke er avtalt. Ansatte ansettes av generalsekretær. Landsstyret ansetter generalsekretær.

§ 9 PROGRAM

§ 9.1 PRINSIPPER FOR PROGRAM

Retningslinjer for program fastsettes av landsstyret.

§ 9.2 ARBEIDSGRENER

§ 9.2.1 ALDERSINNDELING

Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling:

0 år–6 år
1.–2. trinn
3.–4. trinn
5.–10. trinn
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år.

Overgang til ny aldersgruppe skjer etter skolens sommerferie hvert år. Medlemmer i 10. trinn kan etter nyttår være aspiranter i eldste arbeidsgren. Ut fra lokale forhold kan gruppetinget avvike fra denne inndelingen.

I tillegg drives annet speiderarbeid i henhold til retningslinjer og program fastsatt av landsstyret.

§ 9.2.2 NAVN PÅ ARBEIDSGRENER

Familiespeider
Oppdager
Stifinner
Vandrer
Rover

§ 10 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

Retningslinjer for ledertrening fastsettes av landsstyret.

§ 11 SPEIDERDRAKT OG BANNER

Speiderdrakten består av skjorte og skjerf. Landsstyret vedtar draktreglement med bestemmelser om utforming, tilleggsutstyr og distinksjoner.

Medlemmer i speiderdrakt kan delta i markeringer og lovlige demonstrasjoner etter beslutning i kretsstyret, landsstyret eller Rovernemnda. Deltakelse skal skje i tråd med forbundets bestemmelser for uttalelser. Kretsstyret, landsstyret eller Rovernemnda kan vedta bestemmelser om banner og annen symbolbruk.

§ 12 RUSMIDLER

Alkohol og andre rusmidler skal ikke forekomme i forbundet og dets underavdelinger.

§ 13 SIKKERHET

Landsstyret vedtar forbundets retningslinjer for sikkerhet i det daglige speiderarbeidet. Retningslinjene skal omhandle forebygging av ulykker og planer for håndtering når ulykker skjer. Retningslinjene skal gjøres godt kjent i forbundet og dets underavdelinger.

§ 14 POLITIATTEST

Organisasjonen kan kreve politiattest av alle personer over 15 år som gjennom Norges KFUK-KFUM-speidere har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Retningslinjer for håndtering av politiattest utarbeides av landsstyret.

§ 15 HEDERSTEGN

§ 15.1 10 ÅR SOM LEDER

Kretsstyret kan dele ut hederstegn til medlemmer som gjennom 10 år har gjort en aktiv tjeneste som ledere, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan.

§ 15.2 25 ÅR SOM LEDER

Kretsstyret kan dele ut hederstegn til medlemmer som gjennom 25 år har gjort en aktiv tjeneste som ledere, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan.

§ 15.3 SØLVKOMPASSET

Landsstyret kan dele ut Sølvkompasset for fortjenestefull innsats for Norges KFUK-KFUM-speidere.

§ 15.4 GULLKOMPASSET

Landsstyret kan dele ut Gullkompasset for særlig fortjenestefull innsats for Norges KFUK-KFUM-speidere.

§ 15.5 NÆRMERE RETNINGSLINJER

Landsstyret fastsetter nærmere retningslinjer om kriterier, merke og utdelingsprosedyrer.