Satsninger og fokusområder i strategien: Rundt våre leirbål er det plass til alle.

 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Drøfting

FORSLAG TIL VEDTAK:
Landsting oversender innspillene til tiltak og videre arbeid med strategien til landsstyret for oppfølging. 
 I denne saken vil landsting få en oppdatering av status på arbeidet med strategi og tiltaksplan. Landsstyret vil si litt om hvilke tiltak og satsinger som blir viktig i neste toårsperiode.

Landstinget inviteres til å komme med innspill til det videre arbeidet. Som bakgrunn for saken ligger vedtatt strategi for 2020-2025 og tiltaksplan for 2020-2021.

Vedlegg

Strategi 2020-2025 - Rundt våre leirbål er det plass til alle  
Tiltaksplan for 2020-2021