Ifølge organisasjonsbestemmelsene §3.1.2 Landsting behandler landsting: 

  • Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.
     

 

Roverting 2020 har sendt inn et forslag til førstegangsbehandling av grunnregelendringer. Se sak 9.2.

Patruljeførertinget ble arrangert 12.-14. mars, og innsendte saker fra patruljeførertinget presenteres her.

Sak 5.1 Betring av KM-speidarane sin offentlege profil       
Sak 5.2 Rettleiar for tida som roveraspirant 

SAK 5.1 Betring av KM-speidarane sin offentlege profil

 

FORSLAGSSTILLER:
Patruljeførerting 2021

LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken oversendes landsstyret som innspill til videre arbeid med tiltaksplaner og kommunikasjonsstrategi. 

LANDSSTYRETS INNSTILLING:
VedtasBakgrunn

Forslaget som ble drøftet på patruljeførerting:
Eg ynskjer å fremme eit forslag om å betre den offentlege profilen til KM Speidarane. Det er både for å auke medlemstalet og gjere speidaren til ein organisasjon fleire veit om nyttar seg av. Når folk høyrer om og tenkjer på speidaren trur eg dei fleste tenkjer på NSF, det tenkjer eg me må gjere noko med. 
 
Det bør gjerast ulike tiltak innetter i dei ulike troppane, kretsane og rettleiande tips og tiltak frå forbundet generelt. Media bør få augne meir opp for speidararbeidet. Ettersom me sit på ein del praktiske kunnskapar, bør me kunne inviterast for å hjelpe til på arrangement og på ting som skjer rundt om i landet. Eit døme på noko media kan gjere noko med, er landsleirar og ulike store arrangement. 
 
Ein forskjell på NSF og KFUK-KFUM Speidarane er at NSF kjem øverst på dei fleste søk etter “speiding” på Google. Søkjer du på "speider", "speiding", "speiding i Noreg" eller "korleis bli speidar/hvordan bli speider" kjem NSF opp fyrst og du må ofte bla for å finne KM.  Det er etter det eg kjenner til lettare å finne og komme i kontakt med NSF enn KM. Eg vil difor fremje at vår offentlege profil vert betre og meir "offensiv". 
 
Saka har vore sendt inn og teke opp på roverting 2021, dette var dåverande rovernemd sitt forslag til innstilling:

Forslag til vedtak:
Roverting ber rovernemnda om å fremje denne saka på landsting 2021. Rovernemnda tek med innspel frå roverting til å formulere eit forslag til vedtak som ivaretek saka sin intensjon. 

(saken ble presentert, men ikke realitetsbehandlet av roverting)

Vedtak på patruljeførerting

PF-ting 2021 ønsker at Landsstyret og forbundets ansatte utarbeider en plan for å bedre KFUK-KFUM-speidernes offentlige profil.

SAK 5.2 Rettleiar for tida som roveraspirant 

 

FORSLAGSSTILLER:
Patruljeførerting 2021

LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken oversendes Rovernemnda som støtte og innspill til videre arbeid med rettleder for perioden som roveraspirant.

LANDSSTYRETS INNSTILLING:
Vedtas


 

Bakgrunn

Be landsstyret/leiartreningsutvalet lage ei rettleiar for korleis tida som roveraspirant skal verte gjennomført. Som Roveraspirant ser eg no at korleis den tida vert praktisert er veldig ulikt frå tropp til tropp. Eg vil derfor fremje eit forslag om å lage ei nasjonal rettleiar etc. for å gjere jobben til leiarane enklare. Det vil og vere med på å sørge for at alle får ei så lik tid som roveraspirant som mogleg.  

Vedtak på patruljeførerting

Patruljeførerting 2021 støtter rovernemndas arbeid med å utarbeide en rettleiar for perioden som roveraspirant.