All informasjon om handelsspillet er hentet fra Operasjon Dagsverk(bibliotek.od.no/visualiseringsleker/handelsspillet/).

 

Forslag Land
Spillere
Ressurssett

Norge

6

A

USA

6

A

Storbritannia

6

A

Frankrike

6

A

India

7

B

Brasil

7

B

Kina

7

B

Sør-Afrika

7

B

Tanzania

8

C

Malawi

8

C

Haiti

8

C

Uganda

8

C

 

Forberedelser:

Alle spillerne må kunne se figurene som skal produseres. Disse må stilles ut i stor størrelse på tilstrekkelig antall steder i rommet.
Det trengs to organisatorer:

En skal styre banken. Bankens oppgave er å føre en oversikt over alle innskudd hvert land foretar, legge til renter til rett tid og foreta andre normale banktransaksjoner. Banken skal også drive kvalitetskontroll!

En skal være spillets leder. Lederens oppgave er å styre hele spillet, merke seg hvordan det utvikler seg, av og til forandre spillets utvikling ved å introdusere nye elementer. Lederen skal også lede diskusjonen etter at spillet er over. Av den grunn er det interessant å notere seg alt som foregår i løpet av spillet, kommentarer, hendelser etc.

 

Spillets regler:

Alle ”produktene” må ha skarpe kanter klippet med saks og de må ha helt nøyaktig størrelse.
Når dere har produsert 5 eksemplarer av en for kan dette presenteres i banken og verdien føres inn på landets konto.
Det blir lagt 10% rente på alle innestående beløp hvert 10. minutt.
Kun det materialet som er delt ut kan benyttes.
Det er ikke tillatt å bruke fysisk makt.
Lederen som representerer FN vil mekle om det oppstår uenighet.
Kun det som er registrert i banken teller når resultatet telles opp.

 

 Hva skal produseres?

Denne vareanvisningen viser hva som skal produseres. Hver form har sin verdi. Når 5 eksemplarer er produsert leveres dette til banken til kontrollmåling og verdiøkning på kontoen.

Instruksjon til lederen:

Forklar målet og reglene nøye. Svar på spørsmål, men gjør det helt klart at når spillet har begynt svarer du ikke på noen spørsmål!
Fordel spillerne i seks grupper og gi dem de ressursene de skal ha ifølge det land de representerer.
I begynnelsen av spillet vil det oppstå en del forvirring. Du vil få mange spørsmål: Hvorfor har vi ikke saks? Hva er det fargede papiret til? Du skal ikke svare på noen spørsmål nå.
Etter en stund begynner det å skje noe. Spillerne begynner å bevege seg rundt i rommet. Alt initiativ må komme fra dem og ikke fra deg.

Produksjonen og handelen kan vare i 30-45 minutter, alt avhengig av den interessen gruppene viser.

Viktige poeng for lederen under og etter spillet:

Gruppe A vil begynne å produsere med en gang, men de vil slippe opp for råmateriale nokså fort og antakeligvis prøve å få tak i papir fra andre grupper.

Til å begynne med er det kanskje mulig å få kjøpt papir ganske billig.

Du er den eneste som har mulighet til å se hvorledes spillet utvikler seg som en helhet, så det er viktig at du legger merke til hvorledes allianser og handelsbetingelsene forandrer seg i løpet av spillet og tar det opp i diskusjonen senere.

 

Stimuler aktiviteter

Noen grupper vil føle seg utenfor. For å få i gang handelsaktiviteter kan de hende at lederen må gi noe mer informasjon og skape en annen situasjon. Dette har paralleller i den virkelige verden. Noen forslag kommer nedenfor. Noe informasjon gjelder alle landene, mens noe blir gitt i hemmelighet til utvalgte land.

Forandring av markedsverdier

Etter en stund kan du forandre markedsverdien for noen produkter. På den måten kan for eksempel de rike finne ut at deres passere ikke lenger er så nyttige. Husk å informere banken om alle forandringer!

Dette har paralleller til den virkelige verden når det enkelte land finner at deres teknologi er foreldet. Hva gjør det med denne teknologien?
Prisene kan også falle når det er overproduksjon i markedet (jfr. oljeprisene midt på 80-tallet). Dette skjedde fordi høye oljepriser på begynnelsen av 70-tallet inspirerte nye oljeprodusenter til å komme inn på markedet. 1986 var det for mye olje på markedet og prisene falt.

Tilgang på råvarer

Fra ditt eget, hemmelige råvarelager kan du ”mate” ekstraforsyninger inn på markedet ved å gi det til et land og annonsere til ”hele verden” at en ny råvarekilde er funnet i dette landet. Dersom dette blir gjort sent i spillet, da tilgangen på råvarer har avtatt, vil forholdet mellom gruppene forandre seg raskt.
Parallellen til dette i den store verden er at et land for eksempel finner en ny olje- eller mineralkilde.

Bruken av det fargede papiret

To grupper har fått et farget ark med lim på. De vet ingenting om det. Det kan til og med hende at de ikke har oppdaget at de har det. I den virkelige verden representerer dette en ressurs eierlandet ikke kjenner verdien av.
Du kan gi en verdi til dette ved hemmelig å fortelle to andre grupper hva det fargede papiret er verd: Dersom de fester en bit av dette papiret på det de har produsert vil verdien av det produserte øke fire ganger (informer banken!).

Disse gruppene vil nå begynne å lete etter dette papiret. Siden eierne ikke kjenner verdien av det kan det hende at de selger det billig og kjøperlandet stikker av med fortjenesten. En annen mulighet er at de ikke vil selge det og det forblir derfor ubrukt.

En parallell til dette kan vi finne i Zambias historie. På slutten av det 19. århundre ledet den britiske ”handels-/oppdagelsesreisende” Rhodes forhandlinger med lokale ledere om utnyttelsen og eksport av kobber. Til tross for at kobber hadde vært brukt i noen utstrekning i Øst-Afrika, var det få som forsto det potensialet som Rhodes så for seg. Derfor ble forhandlingene svært gunstig for Rhodes og de britiske kompaniene som begynte utnyttelsen og holdt på helt til Zambia fikk selvstendighet i 1964. I dag har Zambia 60% av kontrollen med egne kobbergruver.

Bistand

I løpet av spillet kan du inspirere ett eller to land ved å gi dem økonomisk støtte fra FN på visse betingelser: 1/3 av det som blir produsert med FN-støtte skal tilbakebetales til FN. Hjelpen kan også bli gitt i form av teknologi (for eksempel en ekstra sakt til en gruppe for en kort periode).

Vær på utkikk etter om rike land tilbyr bistand og på hvilke betingelser!

Det er lite sannsynlig at det vil skje uten at du legger fram ideen. Gruppene har en tendens til å være svært tilbakeholdne med å hjelpe hverandre. Dersom du velger å hjelpe et land kan det være utgangspunktet for å diskutere motivene for å drive bistand.

Handelsforbindelser

Handelsforbindelser kan oppstå i løpet av spillet: To eller flere grupper bestemmer seg for å samarbeide til gjensidig fordel.
Vi kjenner igjen dette i EU. Handelsforbindelser finnes også i Vest-Afrika, Mellom-Amerika og Sør-Amerika og i Asia. Legg merke til hva slags samarbeide det er snakk om: Fullt samarbeide på alle plan? Deling av teknologi og/eller råmaterialer? Felles markedsføring?

Kolonialisering
Det er andre muligheter som også kan prøves. Et sterkt land kan tilby ”beskyttelse” til et fattig land eller tilby å innlemme det i et forbund samtidig som det lover at det fattige landets verdier og rettigheter blir akseptert

Historien er full av slike eksempler. Det Britiske Samveldet i Afrika og India.

Toll og avgifter
Noen grupper kan innføre restriksjoner eller avgifter på handel ned andre grupper. Land har tariffer og kvotebestemmelsene, som de har utviklet for å beskytte sine egne interesser. For import til EU gjelder regelen om at jo mer bearbeidet et produkt er jo høyere blir tollen. Noen ser på dette som en måte å sørge for at Den Tredje Verdens land forblir råvareleverandører.

Et eksempel fra EU (noen år tilbake): Import på fersk ananas var 9%, på hermetisert ananas: 32% og på ananasjuice 42%. Dette vil bare utvikle seg videre. Ettersom barrierene mellom avtaleland går ned vil barrieren rundt dem går opp.

Produksjonssammenslutninger
Gruppene som har mest råvarer kan bestemme seg for å gå sammen om å beskytte seg mot å bli utnyttet enkeltvis av de andre. Dette blir ofte kalt kartell og målet er å stabilisere prisen ved å begrense den mengden råvarer som legges fram for salg. Det beste eksemplet er antakeligvis OPEC.
Dette systemet har ikke vært så virkningsfullt de senere årene. Blant annet har avtalene både mellom kaffe- og bananprodusentene brutt sammen.

Handelsrestriksjoner
Grupper med mye papir kan stoppe, eller de kan redusere handelen. På denne måten kan de greie å forbedre sine handelsavtaler. Dette er en sjansespill dersom landet ikke er med i et kartell. OPEC har forsøkt dette uten at det har vært vellykket, blant annet fordi ikke alle oljeproduserende land er med.

Streik
Spillets leder kan hindre produksjonen ved å annonsere generalstreik. Dette kan gjøres ved at saksene tas fra et land i en periode. Verden er full av slike eksempler.

Utviklingen av spillet
Alle de elementene som er nevnt her behøver ikke være med i spillet. Se an hvordan det hele utvikler seg.
En av fordelene med dette spillet er at det er helt åpent, alt kan skje. En av spillerne kan ti og med bli beskyldt for å jukse og dermed har du en anledning til å diskutere moral i internasjonal handel. Når er en forhandling en forhandling og når blir den en utnyttelse?

 

UTDANNING
I løpet av spillet vil landene ha mulighet til å utdanne befolkningen sin som investering til å få økte ressurser. For hver femte person de utdanner, mottar de ekstra ressurser som de kan benytte seg av til produksjon. De fattige landene kan søke om å ta opp lån for å kunne utdanne befolkningen, men prisen per person vil da stige med 100 penger i alle typene utdanning for å trekke en parallell til strukturtilpasninger fra Verdensbanken.

Nivå 1

Ekstremt lav kvalitet* 200 penger pr pers

Nivå 2

Lav kvalitet** 400 penger pr pers

Nivå 3

Middels kvalitet*** 800 penger pr pers

Nivå 4

Høy kvalitet**** 1000 penger pr pers

*) Dersom landet velger å utdanne folk med ekstrem lav kvalitet vil de ikke motta noe ekstra
**) Dersom de velger lav kvalitet vil de få utdelt nye ark de kan bruke til produksjon
***) Velger de middels kvalitet, vil de få utdelt ekstra utstyr til produksjon
****) Ved høyeste kvalitet mottar de ekstra papir og utstyr

Det er viktig at deltakerne rapporterer til banken om hvor mange de utdanner, slik at det ikke blir rot i “budsjettene deres”. Hvis deltakerne har utdannet noen i nivå 3 vil de få 2 personer utdannet i nivå 3 “gratis” hvert 20. minutt. Dersom de utdanner noen i nivå 4 vil de få 4 personer utdannet i nivå 4 hvert 20. minutt.

Her følger en oversikt over hvor mange personer hvert land skal utdanne.

Land Antall pers Land Antall pers
Norge 100 Tanzania 800
USA 500 Malawi 800
Storbritannia 300 Haiti 500
Frankrike 300 Uganda 900
Brasil 1000
Kina 3000
India 2500
Sør-Afrika 900

 

Innledning

Mye er sagt om verdens urettferdighet – og my bør også sies. En av de tingene som bør sies er at verdenshandelen både kan være en del av problemet, og en del av løsningen på verdens urettferdighet.

Hvor mye et land får solgt av sine varer – og til hvilken pris er avgjørende for hvor vidt et land kan bygge opp en livsdyktig økonomi. Her er det mange faktorer som spiller inn.

I dag har vi et produksjonssystem i verden som stammer fra kolonitiden hvor de fattige landene produserer råvarer, og de rike landene foredler råvarene. I praksis vil dette si at bønder i Malawi produserer kaffe-bønnene, og Hermann Frieles ansatte i Bergen lager kaffen slik vi kjøper den i butikken, og putter den i pose.  Slik det er i dag får man mer betalt for foredlede produkter enn hva man får for råvarer. Det vil si at Hermann Friele kjøper kaffebønnene billig fra bøndene i Malawi, og selger dyre kaffeposer til oss nordmenn som vi putter i kaffetrakteren vår. Da tjener Friele masse penger, men bøndene i Malawi sitter igjen med kun promiller av det han tjener.

Så kan man spørre seg, hvorfor lager ikke kaffebøndene i Malawi sitt eget selskap, slutter å selge til Friele, og foredler sin egen kaffe? Nei, det er for det første fordi de ikke har penger til å kjøpe maskiner, ansette arbeidere og produsere posene, men i tillegg ville det vært mye mindre lønnsomt.

Vi Nordmenn er et av verdens mest kaffedrikkende folk. I Malawi er mesteparten av befolkningen fattig, og er mye mer opptatt av å skaffe seg mat, og er ikke veldig opptatt av kaffe. Så hvorfor selger ikke bøndene i Malawi kaffen sin til Norge, og utkonkurrerer Friele? Svaret er enkelt: Om en produsent fra Malawi vil selge varene sine på det Norske markedet må de betale toll. Det er en avgift som må betales om man tar med et produkt inn i Norge i store mengder. Da ville de igjen måtte øke prisen på kaffen de solgte, og den ville trolig vis blitt dyrere enn kaffen til Friele. Da ville de ha tapt i konkurransen og ikke tjent penger.

Dette er et lite eksempel som beskriver hvorfor verdenshandelen er urettferdig i dag. Det vi nå skal gjøre er at dere skal få kjenne verdenshandelen på kroppen. Velkommen til handelsspillet! La handelen begynne!

Avslutning

Det var en gang (antall land som deltar i spillet) som skulle ut på verdensmarkedet for å gjøre seg rike og fete. Slik gikk det ikke, og dette er ikke et eventyr. Noen av dere fikk ta del i et spill hvor dere satt på makt, penger ressurser og støttespillere. Andre fikk ta del i en virkelighet hvor man møter motbør på motbør, arrogante motspillere, og hvor man må godta dårlige avtaler for å holde hjulene i gang. Dette er ikke et eventyr, dette er bare et spill, men for noen er dette også den brutale virkeligheten.

Når man ikke har teknologien, ikke pengene, ikke de sterke allierte og ikke muligheten til å beskytte sin egen produksjon blir det vanskelig for fattige land å ta del i den verdiskapningen man ser at noen stikker av med fra det store handelsspillet. La oss se på noen eksempler:

De fattige landene merket at situasjonen ble verre da markedsprisen falt. Dette skjer ofte. Et eksempel der på 70-tallet da markedsprisen på råvarer falt kraftig. Dette førte til at landene i sør som produserte råvarer fikk mindre mynt i kassa, og må da bruke mindre penger på andre områder, slik som utdanning.

La noen merke til det fargede papiret? Den ressursen noen fikk, men som de ikke visste verdien av? Som dere fant ut, firedoblet denne ressursen prisen på varen. På slutten av det 19. århundre ledet den britiske ”kolonisten/oppdagelsesreisende” Cecil Rhodes forhandlinger med lokale ledere i Zambia om utnyttelsen og eksport av kobber. Til tross for at kobber hadde vært brukt i noen utstrekning i Øst-Afrika, var det få som forsto det potensialet som Rhodes så for seg. Derfor ble forhandlingene svært gunstig for Rhodes og de britiske kompaniene som begynte utnyttelsen og holdt på helt til Zambia fikk selvstendighet i 1964. Hadde Zambia ikke gitt fra seg denne ressursen ville den kunne blitt veldig gunstig for landet senere.

Noen som fikk bistand? Bistand er vel kult! Men kanskje noen også fikk erfare at bistand ikke bare er kult, eller at man kan få ganske mye igjen for å gi bistand.

La oss bruke en sjokolade som et eksempel: Hvis jeg gir deg en sjokolade vil ikke du å krangle med meg to minutter senere. Da vet du nemlig at jeg lite sannsynlig vil gi deg en sjokolade igjen.  Et annet eksempel er at hvis jeg har gitt deg en sjokolade, og du har en flaske med vann, forventer jeg at du deler med meg hvis jeg er tørst. Om du ikke gjør det vil jeg bli ganske sint, og da blir det i alle fall ingen ny sjokolade. På samme måte gir rike land penger i bistand til sør, men forventer ofte noe igjen. Dette noe kan komme i form av gunstige handelsavtaler.

Slik fungerer bistanden i verden, med det lille unntak at man sjeldent gir bistand for å være snill, men fordi man kan få mye igjen for det, og om landet ikke går med på å gi noe tilbake blir det ikke mer bistand. Dermed har vi et avhengighetsforhold. Om jeg bare har sjokolade, og du har vann er vi avhengige av hverandre om vi vil ha begge deler, på tross av at vann er viktigere enn sjokolade.

Slik fungerer verdenshandelen i dag. De rike landene dikterer handelen, og kan sammen stenge de fattige landene ute med felles tollmurer, som i for eksempel EU. Det er disse overordnede strukturene i verden som er med å opprettholde det skeive skillet mellom nord og sør. Så lenge utviklingsland fortsetter å produsere råvarer og ikke får bygd ut industrien, slik land i nord har gjort, vil de fortsette og tjene mye mindre, og forbli fattigere enn land i nord.

 

Diskuter:

Etter å ha spilt handelsspillet blir det fort klart at utgangen av spillet var gitt fra starten av. De rike landene har mange fordeler, og de fattige landene klarer ikke konkurrere. De har verken samme forutsetninger eller samme spilleregler. Spillet er rett og slett urettferdig.

Hvordan var følelsen av urettferdighet?
På hvilken måte var spillet urettferdig?
Gå tilbake til hendelser og ahndlinger som ble gjort under spillet, hva skjedde?
Hvorfor er det så vanskelig å endre på et urettferdig system? (kom inn på godene de rike har, var spillerne villige til å gi opp noen av godene sine?)
Hvordan var fordelingen av teknologi og ressurser? Hvordan bidro det til urettferdighet? Hvilken rett har land til å erklære naturressurser for sin eiendom?
Hva burde endres i dagens verdenshandel

Denne aktiviteten tilfredsstiller det obligatoriske krav 2 eller det valgfrie krav 3 i "Stop Poverty" merket for  vandrere.

Denne aktiviteten tilfredsstiller et valgfritt krav i Stop Poverty" merket for  rovere.
 

 

 

Utstyr


Du trenger et rom som er stort nok til å gi plass til 6 grupper med 4-6 deltakere i hver. Det er også nødvendig med plass til å bevege seg mellom gruppene.

Det bør alltid være minst fem grupper fordelt på de forskjellige kategoriene. Bruker du mindre en 6 grupper bør du sørge for at balansen mellom ”teknologi” og ”råmateriale” ikke forskyves.
Hver gruppe trenger et bord som arbeidsplass og en stol til hver deltaker.
Den som organiserer spillet trenger et bord og en tavle.

I tillegg til dette er det fint som spill-lederen har noen ekstra blyanter og papir. Papiret kan være av samme farge som det opprinnelige, eller av en annen farge for å illustrere oppdagelsen av en råvarekilde.


For 30 spillere trenger du:

30 A4-ark i samme farge
30 ”1000-kroner”
2 ark med farget papir med lim på
2 passere
4 sakser
4 linjaler
2 vinkelmålere
2 vinkelhaker
14 blyanter

Hvert land får utlevert følgende:

Ressurssett A:
2 sakser
2 linjaler
1 passer
1 vinkelmåler
1 vinkelhake
1 ark
6000 penger
4 blyanter

Ressurssett B:
10 ark
1 ark med farget papir med lim
2000 penger

Ressurssett C:
4 ark
2000 penger
2 blyanter