K-stud

K-stud (Kristelig studieforbund) fordeler hvert år flere millioner kroner til ulike studietiltak.
Kurs: temamøter, leir, weekend samlinger, lederkurs, bibelkurs.
Studiegrupper: samtale-, bibel-, ulike interessegrupper.
Sang og musikkopplæring: Det gis støtte til øvelsesvirksomhet i tensing-kor (med alle undergrupper), musikklag, band, kor.

Hva kreves for å få støtte?

 1. Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter.
 2. Dere må ha minst åtte kurstimer.
 3. Minst en deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at dere starter opp med minst fem personer).
 4. Deltakeren må være minst 14 år.
 5. Før frammøtelister underveis.
 6. Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppa.

Tilskuddssatsen finner du på k-stud.no. Det er lagt opp til at det skal være en enkel sak å søke om støtte. Skjemaene kan sendes inn digitalt fra k-stud.no. Last ned veiledning for hvordan du som gruppe eller krets kan søke støtte her. Veiledning for å søke studiestøtte til leir som f.eks kretsleir finner du her

Ta ellers kontakt med K-stud tlf. 23 08 14 70 eller e-post: post@k-stud.no for spørsmål.

Menighetsråd 

Noen menighetsråd støtter menighetens barne- og ungdomsarbeid økonomisk. Her kan det søkes om å få kollektpenger eller for eksempel søkes støtte til enkeltarrangementer, støtte til medlemmer med særlig dårlig råd (til speiderskjorte, leirkontigent, medlemskontigent el).

Finn ditt menighetsråd på kirken.no

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånden.

Informasjon og søknadsskjema finner du på: sparebankstiftelsen.no

Amedia

Lokalaviser i Amedia skal dele ut flere millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra ‪100.000 kroner i de minste avisene til en million kroner i de største, som Drammens Tidende.

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen eller i noen lokalsamfunn, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak under ett eller flere av følgende formålsområder: Kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv eller idrett og lek

For å få støtte, må tiltaket du søker om midler til:

 • ha verdi over tid
 • være åpent og tilgjengelig, og til glede for mange i lokalmiljøet
 • treffe aldersgruppen under 25 år (tiltaket kan i tillegg også treffe flere aldersgrupper enn dette)
 • skape aktivitet
 • være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje (i søknaden spør de etter antall frivilligtimer)

Informasjon og søknadsskjema finner du på: soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Miljødirektoratet

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Speidergrupper og kretser kan søke tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet som for eksempel turer, leirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftsaktiviteter. Spesielt haik på gruppe- og kretsleir oppfordrer vi å søke støtte til. Mindre deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr som for eksempel fiskestenger, kompass, telt osv. Søknaden for lokale og regionale grupper adresseres til fylkeskommunen på siste side i søknadsskjemaet. Søknadsfrist 1.februar hvert år.  

Informasjon og søknadsskjema finner du på soknadssenter.miljodirektorater.no

Grasrotandelen

Speidergrupper og -kretser kan også få penger fra Grasrotandelen gjennom registrering i Frivillighetsregisteret. Grasrotandelen er en tilskuddsordning hvor hver enkelt spiller i Norsk Tipping kan gi 5% av det vedkommende spiller for direkte til et lag eller forening i sitt nærområde. Les mer om Grasrotandelen her. Alle som sender inn melding til Frivillighetsregisteret innen 1. februar er garantert å komme med i Grasrotandelen fra 1. mars, forutsatt at det er sendt inn korrekt informasjon. Utbetaling av midlene vil skje tre ganger i året, 1. januar, 1. mai og 1. september.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsens formål er å skape trygghet og helse. Hvert år vil inntil 25 prosent av selskapets utbytte gå til utdeling.

Selskapet krever delaktighet og engasjement fra de som søker om støtte.
For å få midler må prosjektet være:

 • Forebyggende
 • Utviklende
 • Aktivitetsskapende
 • Samfunnsbyggende

Informasjon og søknadsskjema finner du på gjensidigestiftelsen.no

Statskogmillionen

Statskogmillionen gir penger til utstyr og prosjekter som fremmer friluftsliv og folkehelse. Det utbetales mange små beløp, som samlet utgjør en årlig sum på en million kroner. Det er mulig å søke to ganger i året; våren og høsten. Les mer her.

LNU Aktivitetsstøtta

Kretser kan søke om støtte (50 000-400 000 kr) til nye prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge via LNU sin støtteordning Aktivitetsstøtta. Støtteordningens formål er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. En vesentlig del av potten skal gå til prosjekter som særlig jobber for å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon og søknadsskjema finner du på lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta

LNU Inkludering og Mangfold

Speidergrupper og kretser kan søke om opptil 75 000 kr til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge via LNU sin støtteordning Inkludering og mangfold. Støtteordningen er for prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Mangfold og inkludering har tre tildelinger i året og søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Hvert prosjekt kan få innvilget inntil 75.000 kroner i støtte. Behandlingstiden er cirka fire uker. 

Informasjon, prosjekter som tidligere har fått støtte og søknadsskjema finner du på lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/

Aktiv ungdom - (Bufdir – Barne, ungdom og familiedirektoratet)

Ungdomsgrupper får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Ungdom skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Tema for utvekslingen bestemmer dere selv. 

Gruppen som reiser ut kan få:

 • 70 prosent av reiseutgifter
 • Støtte til planleggingsbesøk
 • Fast engangssum til forberedelser
 • Ekstra støtte til deltakere med spesielle behov

Gruppen som tar imot besøk kan få:

 • Faste beløp per natt per deltaker til kost og losji
 • Fast engangssum til aktiviteter
 • Fast engangssum til forberedelser
 • Ekstra støtte til deltakere med spesielle behov

Les mer her.

Leadership Training Fund

Leadership Training Fund er et fond som støtter ledertreningsprosjekter mellom øst og vest. Du kan søke om midler dersom prosjektet:

 • handler om ledertrening
 • inkluderer et partnerskap mellom Øst og Vest-Europa (geografisk i vid forstand)
 • bidrar til å løse et problem eller en utfordring for foreninger og/eller samfunn
 • er mulig å evaluere
 • ikke er finansiert utelukkende av LTF - du har egen / annen finansiering

Informasjon og søknadsskjema finner du her. 

Kommuner

Husk at speidergrupper ofte kan søke om driftstilskudd fra sin lokale kommune.

Legathåndboken

Legathåndboken er Norges største og eldste database over legater og stipend. Den gir oversikt over ca. 2.300 stipend, legater og andre støtteordninger, for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur pluss mange andre formål.

I Legathåndboken får du opplysninger om hvor meget det kan søkes om, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknaden skal sendes, samt tidsfrister. Mange legater og stipend har egne websider hvor du kan laste ned søknadsskjema og få annen informasjon. Du får e-mail og web-adressene i Legathåndboken.

Cicerone Forlag har utgitt Legathåndboken regelmessig siden 1985. Boken oppdateres hvert år og kommer i revidert utgave ved hvert årsskifte.

Legathåndboken har også egne nettsider, som gir mulighet for å søke i de ulike legatene.

 

If trygghetsfond 

If Trygghetsfond støtter skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Støtten gis til foreninger, organisasjoner, klubber eller lignende. Eks. på hva man kan søke støtte til er redningsvester, refleksvester, brannsikringsutstyr og førstehjelpsutstyr.

Y’s Men

Y’s Men International er en verdensomspennende støtteorganisasjon for KFUK-KFUM, og støtter kristent barne- og ungdomsarbeid. I Norge finnes det i underkant av 50 lokale lag, og gruppene kan ta direkte kontakt med lokallagene for å søke om støtte til gruppas prosjekt. Les mer om Y's Men her.

«Vi heier på»-konkurransen

Storebrands gir støtte til prosjekter innenfor miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse. Det kan søkes om støtte inntil 50 000 kroner. Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1.april og 1.oktober.

Hvem kan søke om støtte?

 • Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.
 • Vi premierer spesielt dem som evner å tenke bærekraftig. Med det mener vi prosjekter som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Mer informasjon finner du her

 

Selge produkter

Ullmax

Gruppen kan tjene penger ved å selge Ullmax-produkter. Les mer på ullmax.no

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp sitt dugnadskonsept kan gi inntekter til deres speidergruppe. Gjennom Norsk Folkehjelp kan dere selge førtehjelpsutstyr, og sitte igjen med 50% av fortjenesten. Les mer om ordningen i dette dokumentet, eller på organisasjonens nettsider.

Firstaidkit.no

Gruppen kan tjene penger ved å selge førstehjelpsskrin. Les mer på Firstaidkit.no

 

Lurer du på noe om støtteordninger eller trenger hjelp til å søke? Ta kontakt med post@kmspeider.no