K-stud

K-stud (Kristelig studieforbund) fordeler hvert år flere millioner kroner til ulike studietiltak.
Kurs: temamøter, leir, weekend samlinger, lederkurs, bibelkurs.
Studiegrupper: samtale-, bibel-, ulike interessegrupper.
Sang og musikkopplæring: Det gis støtte til øvelsesvirksomhet i tensing-kor (med alle undergrupper), musikklag, band, kor.

Hva kreves for å få støtte?

 1. Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter.
 2. Dere må ha minst åtte kurstimer.
 3. Minst en deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at dere starter opp med minst fem personer).
 4. Deltakeren må være minst 14 år.
 5. Før frammøtelister underveis.
 6. Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppa.

Tilskuddssatsen finner du på k-stud.no

Det er lagt opp til at det skal være en enkel sak å søke om støtte. Skjemaene kan sendes inn digitalt fra k-stud.no. Last ned veiledning for hvordan du som gruppe eller krets kan søke støtte her. Ta ellers kontakt med K-stud tlf. 23 08 14 70 eller e-post: post@k-stud.no for søknadsskjema eller spørsmål.

Menighetsråd 

Noen menighetsråd støtter menighetens barne- og ungdomsarbeid økonomisk. Her kan det søkes om å få kollektpenger eller for eksempel søkes støtte til enkeltarrangementer, støtte til medlemmer med særlig dårlig råd (til speiderskjorte, leirkontigent, medlemskontigent el).

Finn ditt menighetsråd på kirken.no

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånden.

Informasjon og søknadsskjema finner du på: sparebankstiftelsen.no

Stormbergstipendet

Har du en ide og et engasjement som bygger opp under verdiene Ærlig, Modig, Inkluderende og Bærekraftig så er du mer enn velkommen til å søke på Stormbergstipendet. Stipendet finansieres av Stormbergs 1%, hvor 1% av Stormbergs omsetning brukes til å gjøre verden til et litt bedre sted.

Informasjon, oversikt over frister og søknadsskjema finner du på stormberg.no.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsens formål er å skape trygghet og helse. Hvert år vil inntil 25 prosent av selskapets utbytte gå til utdeling.

Selskapet krever delaktighet og engasjement fra de som søker om støtte.
For å få midler må prosjektet være:

 • Forebyggende
 • Utviklende
 • Aktivitetsskapende
 • Samfunnsbyggende

Informasjon og søknadsskjema finner du på gjensidigestiftelsen.no

Statskogmillionen

Statskogmillionen gir penger til utstyr og prosjekter som fremmer friluftsliv og folkehelse. Det utbetales mange små beløp, som samlet utgjør en årlig sum på en million kroner. Det er mulig å søke to ganger i året; våren og høsten. Les mer her.

Aktiv ungdom - (Bufdir – Barne, ungdom og familiedirektoratet)

Ungdomsgrupper får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Ungdom skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Tema for utvekslingen bestemmer dere selv. 

Gruppen som reiser ut kan få:

 • 70 prosent av reiseutgifter
 • Støtte til planleggingsbesøk
 • Fast engangssum til forberedelser
 • Ekstra støtte til deltakere med spesielle behov

Gruppen som tar imot besøk kan få:

 • Faste beløp per natt per deltaker til kost og losji
 • Fast engangssum til aktiviteter
 • Fast engangssum til forberedelser
 • Ekstra støtte til deltakere med spesielle behov

Les mer her.

Danske bank Engasjement 

Danske Bank søker lokalt engasjement og ønsker å bidra i det samfunnet vi lever i og av - nasjonalt, regionalt og lokalt.

 • 2 500 000 kroner til gode prosjekter
 • Mellom 3 000 og 75 000 kroner per prosjekt
 • Alle kan søke om støtte fra Fokus Engasjement, med unntak av enkeltpersoner og bedrifter

Det gis støtte til prosjekter innen kunnskap, kunst og kulturliv og breddeidrett 

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Informasjon og søknadsskjema finner du her.

Leadership Training Fund

Leadership Training Fund er et fond som støtter ledertreningsprosjekter mellom øst og vest. Du kan søke om midler dersom prosjektet:

 • handler om ledertrening
 • inkluderer et partnerskap mellom Øst og Vest-Europa (geografisk i vid forstand)
 • bidrar til å løse et problem eller en utfordring for foreninger og/eller samfunn
 • er mulig å evaluere
 • ikke er finansiert utelukkende av LTF - du har egen / annen finansiering

Informasjon og søknadsskjema finner du her. 

KLP - fond for dugnadsbaserte formål

Fondet deler ut opptil 10.000,- til utvalgte prosjekter. Prosjektene må handle om helse, miljø/klima eller humanitært arbeid. De må finne sted i Norge og gjennomføres på dugnad. Totalt deles det ut inntil kr 500 000,- per år. Søknader behandles fortløpende.

Så langt har det blitt delt ut midler til ulike tiltak som matkurs for unge kreftrammende, apparater til trimrom for hjerte- og lungesyke, skredredningsutstyr, oppgradering av turtraseer og polstring av lysstolper i skianlegg. Geografisk er tiltakene fordelt fra Kristiansand i sør og til Berlevåg i nord.  

Mer informasjon finner du her.

Kommuner

Husk at speidergrupper ofte kan søke om driftstilskudd fra sin lokale kommune.

Legathåndboken

Legathåndboken er Norges største og eldste database over legater og stipend. Den gir oversikt over ca. 2.300 stipend, legater og andre støtteordninger, for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur pluss mange andre formål.

I Legathåndboken får du opplysninger om hvor meget det kan søkes om, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknaden skal sendes, samt tidsfrister. Mange legater og stipend har egne websider hvor du kan laste ned søknadsskjema og få annen informasjon. Du får e-mail og web-adressene i Legathåndboken.

Cicerone Forlag har utgitt Legathåndboken regelmessig siden 1985. Boken oppdateres hvert år og kommer i revidert utgave ved hvert årsskifte.

Legathåndboken har også egne nettsider, som gir mulighet for å søke i de ulike legatene.

Ullmax

Gruppen kan tjene penger ved å selge Ullmax-produkter. Les mer på ullmax.no

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp sitt dugnadskonsept kan gi inntekter til deres speidergruppe. Gjennom Norsk Folkehjelp kan dere selge førtehjelpsutstyr, og sitte igjen med 50% av fortjenesten. Les mer om ordningen i dette dokumentet, eller på organisasjonens nettsider.

Firstaidkit.no

Gruppen kan tjene penger ved å selge førstehjelpsskrin. Les mer på Firstaidkit.no

If trygghetsfond 

If Trygghetsfond støtter skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Støtten gis til foreninger, organisasjoner, klubber eller lignende. Eks. på hva man kan søke støtte til er redningsvester, refleksvester, brannsikringsutstyr og førstehjelpsutstyr.

Y’s Men

Y’s Men International er en verdensomspennende støtteorganisasjon for KFUK-KFUM, og støtter kristent barne- og ungdomsarbeid. I Norge finnes det i underkant av 50 lokale lag, og gruppene kan ta direkte kontakt med lokallagene for å søke om støtte til gruppas prosjekt. Les mer om Y's Men her.