Allemannsretten

Allemannsretten handler om rettigheter alle har til å være i og til å bruke naturen. Allemannsretten inneholder også en del plikter som vi må forholde oss til.

Forskjell på innmark og utmark

Det er forskjell på innmark og utmark. Innmark er i hovedsak deler av naturen som noen har endret på, for eksempel gårdsplasser, dyrket mark og skogplantefelt. Det er bare lov til å ferdes på dyrket mark når det er frost i bakken eller bakken er dekt med snø.

Det som ikke er innmark, regnes som utmark. Fjell, skoger, svaberg, myrområder, innsjøer og strender er som regel utmark og tilgjengelig for allmenn ferdsel. Vi har lov til å gå i utmark så lenge vi er hensynsfulle og varsomme.

Bading og ferdsel på sjø og vann

Alle kan ferdes på sjøen. Det er viktig å følge fartsgrenser og andre båtregler. Det er ikke lov å legge til ved brygger eller ankre opp like ved hus og hytter uten tillatelse av eierne, men vi kan dra båten inn på land i utmark. 

Alle kan bade i sjøen. Badingen må være i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Hva som er "rimelig", kan for eksempel være avhengig av sikt og må vurderes fra sted til sted. Noen ferskvann er drikkevann. Mange drikkevann har regler mot bading av hensyn til hygiene. Det er som regel satt opp skilt som informerer om eventuelle badeforbud. 

Fiske i sjøen og i ferskvann

Hvis du bruker stang eller håndsnøre kan du fiske etter saltvannsfisk i sjøen hele året, uten å betale fiskeravgift. Det gjelder både når du fisker fra land og fra båt. Du må likevel være oppmerksom på at flere vanlige fiskearter har minstemål, et lengdemål fisken må være større enn for at de lovlig kan fiskes. Det er for at fiskene skal kunne bli store nok til å formere seg. 

Det er egne regler for fiske i ferskvann, for her er det grunneier som har fiskerettighetene. Skal du fiske i ferskvann, trenger du fiskekort om du er 16 år eller eldre. Sjekk hva de lokale reglene er der du vil fiske.  

Illustrasjon av speidere som forteller historier.

 

Rasting og telting

Det er lov å overnatte i telt og raste i utmark uten å spørre grunneier om lov, så lenge teltet står minst 150 meter fra hus og hytter, og vi ikke er på samme sted mer enn to døgn om gangen. Vil vi være der lenger, må vi spørre grunneier om lov. Høyfjellet og steder langt fra bebyggelse er unntak. Der kan vi telte mer enn to døgn om gangen. Husk på å alltid rydde leirplassen etter telting og rasting.

Sykkel og hest i naturen

Du kan sykle og ri på veier og stier i lavlandet og fritt i høyfjellet. Du kan også bruke stier og veier gjennom innmark hvis de er åpne for allmenn ferdsel. Husk at terrenget kan være sårbart. Du bør ikke ferdes med sykkel eller hest i terreng som ikke tåler slitasjen. Mange turområder og naturvernområder kan ha spesielle regler, for eksempel forbud mot sykling og riding. Sjekk om det finnes egne ride- eller sykkelstier i området. 

Plukke og høste fra naturen

I utmark er det lov å plukke både blomtser, bær, sopp og nøtter som vi spiser på turen eller tar med hjem. Det er egne regler for plukking av molter i de to nordligste fylkene. Norge har omtrent 60 truede og sårbare planter som er fredet. Disse er det ikke lov å plukke. Vis hensyn til andre som plukker og ikke gå for nært gårder eller hus. 

 

Brenne bål

Du må alltid ta hensyn til brannfare når du ønsker å brenne bål. Du må være spesielt forsiktig i perioden 15. april - 15. september. Skal du brenne bål i innmark må du få godkjenning fra grunneier. Det er alltid lurt å sjekke om kommunen du skal brenne bål i har innført totalt bålforbud. Da er det ikke lov med åpen ild.

Båndtvang

Hunder må holdes i bånd i perioden fra 1. april til 20. august og når det er dyr på beite. I noen kommuner varer båndtvangen lenger. Sjekk hvilke regler som gjelder i kommunen du er på tur i. Når det ikke er båndtvang kan hunder gå løse, men da må eier ha kontroll på hunden sin. 

Motorferdsel

Det er i utgangspunktet forbudt med motorferdsel i utmark og vassdrrag. Vil du bruke for eksempel snøscooter eller motorbåt til å frakte telt eller annet utstyr, må du ta kontakt med kommunen eller fylkesmannen og få tillatelse til å bruke motorisert fremkomstmiddel.