Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven kalles også Lov om forvaltning av naturens mangfold. Loven skal sørge for at naturen blir tatt vare på ved bærekraftig bruk og vern, sånn at vi skal kunne bruke og være i naturen nå og i fremtiden. 

Loven tar blant annet for seg bærekraftig bruk av naturen, artsforvaltning, fremmede organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk materiale og tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale.

På Lovdata.no kan du lese hele naturmangfoldloven.