Høsten 2023 inviterte landsstyret til en midtveisevaluering av strategien gjennom en undersøkelse til alle medlemmer over 15 år, etterfulgt av strategisamling med utvalgsmedlemmer, kretser, landsstyret og ansatte. Vi fikk inn mye viktig informasjon både gjennom undersøkelsen og i løpet av strategihelgen. I midtveisevalueringen ønsket vi å høre hvordan vi ligger an i strategiperioden og hva som er viktig å fokusere på fremover.

Rundt våre leirbål er det plass til alle! Slik lyder visjonen i vår strategi 2020-2025. Dette skal vi få til ved å jobbe med våre tre fokusområder: 

  • Vi betyr en forskjell for andre og naturen.

  • Vi er åpne og inkluderende.

  • Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere.

Det var i hovedsak ledere som svarte på undersøkelsen, og det var god spredning i kjønn og alder. Mange hadde lang fartstid i speideren, også de yngre. Det tyder på at mange av dere som svarte har vokst opp i speideren. Totalt hadde undersøkelsen 280 respondenter fordelt på hele landet, hovedandelen kom fra Vestlandet.

Kjønn

Fordeling i kjønn speiler medlemsmassen vi har nå, med omtrent halvparten kvinner og menn. 
 

Alder og fartstid

Det er god spredning i alder på undersøkelsen med en overvekt av speidere over 36 år.

Da vi spurte hvor lenge respondentene hadde vært i speideren, kom det frem at de aller fleste hadde lang fartstid. Vi satte alder opp mot fartstid i speideren, og ser at dette også gjelder de unge respondentene. Vi kan derfor anta at mange av de unge som har svart på undersøkelsen har vokst opp i speideren. Flere av de eldre har vært med i litt kortere tid. Det er vanskelig å vite hva årsaken er, men det kan være naturlig å tro at de er foresatte og har begynt fordi deres barn går i speideren. 


Rolle

Hovedandelen av respondentene identifiserer seg med rollen som leder.


Fordeling landsdel

Det var spesielt mange respondenter fra Vestlandsområdet, etterfulgt av Østlandet, noe som også speiler medlemsmassen. Siden det var få respondenter fra Sørlandet, Nord-Norge og Trøndelag, har vi valgt å ikke presentere tallene for hver region. Ønsker din krets informasjon om deres område, kan vi sende deres resultat direkte til dere. Ta kontakt med oss på post@kmspeider.no

 

Viktigste fokusområde

Gjennom hele undersøkelsen var respondentene enig i påstandene om strategien, noe mer enn andre ting. Spesielt er det stor enighet i at visjonen Rundt våre leirbål er det plass til alle tydelig sier hva vi ønsker å oppnå og at strategien oppleves relevant for våre medlemmer.

 

Strategien i sin helhet

Under strategihelgen hadde vi noen gode dager med mange store og små diskusjoner. Vi gjorde noen prioriteringer, gikk gjennom alle tre fokusområdene, målene for hvert fokusområde og deres tilhørende tiltak. Som et resultat av helgen har styret vedtatt en oppdatert strategi og revidert tiltaksplan for resten av strategiperioden. 


Fokusområde 1: Vi betyr en forskjell for andre og naturen

Hvor enig er du i påstandene om fokusområdet? 

På dette fokusområdet var det stor enighet med påstandene. Vi betyr en forskjell for andre og naturen er et viktig fokusområde for organisasjonen og noe vi har jobbet mye med i strategiperioden. Respondentene mener det også er det viktigste i tiden fremover. 


Hva er de viktigste målene for fokusområdet fremover? 

Dette spørsmålet var et flervalgsspørsmål der respondentene kunne velge inntil tre mål. De tre viktigste målene fremover er tydelig engasjement for friluftsliv, barn- og unges oppvekstvilkår og frivillighet.

De fire andre påstandene har ganske lik fordeling og anses som mindre viktige i tiden fremover. Disse påstandene er at speidere og ledere kan sette ord på hva det vil si å være KFUK-KFUM-speider, speidere og ledere vet hvordan vi som speidere kan påvirke samfunnet og at speidere opplever å være en del av en internasjonal organisasjon. 


Fokusområde 2: Vi er åpne og inkluderende

Hvor enig er du i påstandene om fokusområdet? 

Det er også stor enighet i målene for fokusområdet Vi er åpne og inkluderende, om enn litt lavere enn fokusområdet 1. 


Hva er de viktigste målene for fokusområdet fremover? 

Dette spørsmålet var et flervalgsspørsmål der respondentene kunne velge inntil tre mål. De tre viktigste målene fremover er at vi er gode på å identifisere og fjerne hindre for deltakelse, jobber med vekst og rekruttering i hele organisasjonen og at gruppene får hjelp til å jobbe med mangfold og inkludering. 

De to andre målene har ganske lik fordeling. De har likevel høy score og kan regnes som viktig for flere. De to målene er at landsleir er en møteplass for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, og at vi jobber aktivt for å få en god kjønnsbalanse i hele organisasjonen. 


Fokusområde 3: Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere

Hvor enig er du i påstandene om fokusområdet? 

På dette fokusområdet var det litt større forskjell på hvor enig respondentene er i noen av påstandene, men det er likevel høy enighet i alle påstandene. Det er spesielt litt færre som er enig i at Lederstien brukes som metode for rekruttering og oppfølging av frivillige i hele organisasjonen, og at det stadig rekrutteres nye ledere til verv og lederoppgaver. 


Hva er de viktigste målene for fokusområdet fremover? 

Dette spørsmålet var et flervalgsspørsmål der respondentene kunne velge inntil tre mål. De tre viktigste målene fremover er at vi har et godt tilbud for å utvikle ledere mellom 17 og 26 år, at rovere og ledere har et attraktivt tilbud om lederfellesskap og at de har et godt tilbud der de får utvikle seg og få nye utfordringer. 

På dette fokusområdet er det større variasjon i hvilke mål vi bør fokusere på fremover. Spesielt er det lite interesse for å prioriterer Lederstien. De to andre målene som har fått litt færre stemmer er at vi tilbyr nye og aktuelle kurs, og at det rekrutteres nye ledere til verv og lederoppgaver. 

Foto: Helene Moe Slinning